Den første kappleiken i Noreg, Bø 8. juli 1888
Lærar Gregar O. Nordbø skildrar den aller første hardingfelekappleiken. Nordbø var 32 år i 1888. Denne skildringa er henta frå festskriftet til folkeminnesamlaren og læraren Knut Loupedalen frå Kviteseid i 1914. Stykket stod også i Kvinten (1/2003).

Det norske bondefolk har gjennem tiderne ogsaa dyrket de saakaldte "skjønne kunster", idet det har hat sin digtning, sin musik, sin rosemaling og sin treskjæring mm. Denne kunsts dyrkere var opdraget og oplært av og blandt folket, fra først vistnok ved at opholde sig en tid hoe en eller anden mere bekjendt mester og siden ved - som enhver anden kunstner - at utvikles efter den i ham selv nedlagde kunstnerevne. Paa den maate gjennomgik maleren sin "malerskole" og spillemanden sit "musikkonservatoriet".
 
Den norske folkedigtning av sagn, stev, eventyr og historie har gjennem tiderne vværet nedarvet fra slegt til slegt gjennem mundtlig overlevering og har saaledes været prisgitt den enkelte fortællers større eller mindre dyktighet. Kom sagnet, eventyret osv. i hænderne paa en udmærket forteller med eit gløgt og skarpt hode, saa vandt det kanske noget, idet ikke bare de store hovedtræk blev bevaret uforandret, men endog enkeltheterne blev fortalt slik, at hele historien fra først til sist fik et eget liv og lune over sig. Omvendt gik det vistnok mangen gang, naar historien kom under en daarlig fortællers behandling og fra ham blev overleveret efterverdenen. Meget er vistnok gjennem tidernes løp paa denne maate blit forvanssket og megert er gaat tapt, indtil opskrivningens tid kom og dermed et fastere grundlag for fremtidig bevaring av disse ting.

Vor ældre folkemusik omfatter væsentlig slaatten i forskjellige former, og den er skapt i og med dansen. Den har indtil den seneste tid været nedarvet i vort folk gjennem overlevering, og har altsaa havt den samme gyngende grund at staa paa som digtningen; ti saalænge den kun levde paa langeleikens og felens strenge, har den været avhengig af og prisgivet de enkelte spillemænds dyktighet og evner til at opfatte og gjengive, og de enkelte tonestykker har derunder visselig vundet eller tapt, alt eftersom spillemænderne var i større eller mindre grad nogen egentlig kunstner-natur eller ikke. Mange har utvilsomt taget fra, men andre har ligesaa utvilsomt lagt noget af sit eget ind i de enkelte kompositioner, som paa den maate han ha faat forskjellige spillemænd. Det er maaske dette, som har git anleadning til at betegne nasjonalspillet som et "vildspil", et navn som i anden forstand er helt uberettiget, da slaatten er en musikfantasi (jfr orgelfantasi) paa strenge, hvor ikke sjelden temaet atter og atter vender tilbake som i en fuga. Betegnelsen er dog vel helst fremkommet fra hold, som har staaet folkemusikken fjernt og hverken hat kjendskap til eller forstaaelse av dens virkelige værd. Naar den nu holder paa at nedskrives med noteskrift, saa kan enhver se, at den hviler paa de samme love for harmoni og rytme som enhver anden musik.

Det har været med folkemusikens mænd som med musikerne ute i den store verden: folket, tilhørerne var deres dommere. Enkelte slog igjennem hos det almene folk, fik et navn og blev holdt for mestre, men andre blev tilbake.

Saa kom kappleikernes tid. Den første av det slag blev avholdt i Bø sommeren 1888, og dens historie er i korthet følgende:

Jeg gik en søndag ssidst i mai maaned nævnte aar botrttil daværende men nu avdøde bankkasserer Olaf Jørgensen stadskleiv, dengang boende paa Gunvorkaas. Han hadde for vane at gaa like paa den sak han vilse frem med og saa sa han bratt: "Skulde vi ikke faa istand en kappsleling her i Bø, saa det engang kunde bli avgjort hvem som er bedste spillemanden, saa slap de at gaa her og trykke på hinanden; for nu vil enhver være den bedste." Jeg fandt denne tanke ganske interessant og var straks med. Planen blev lagt, endel andre interesserte gik med, og der blev dannet en komite med 6 mand og Stadskleiv som formand, og denne komite satte sig saa i spidsen for det hele.

Nogen tid efter stod der at læse i "Varden" følgende bekjendtgjørelse: "Da der fra flere hold har været ytret ønske om en sammenkomst for spillemænd, tager undertegnde ssig den frihed at inbyde samtlige spillemænd til møte i tingstuen paa Grivi søndag den 8. juli førstkommende kl. 2 eftermiddag for at konkurere om mestersskabet paa hardangerfelen.

Der vil blive nedsat en bedømmelseskomite af 3 udenbygds og 2 indenbygds medlemmer, efter hvis skjøn  der vil blive uddelt 5 præmier. De spillemæn, der ønsker at deltage, anmodes om at mealde sig til en av undertegnede inden udgangen af juni. Man forbeholder ssig af Tilhørerne at tage en liten entre.
Bø den 5te juni 1888.
O.J.Sstadskleiv, G.O.Nordbø, H.Halvorsen, Halvor H. Sønstebø, G.S. Vindbæk, N.G. Grivi.
Bedes indtaget i de blade, der maate interessere sig for ovenstaaende.

Til indenbygds prisdommere valgte komiteen organist Erik T. Nordbø og lærer G.O. Nordbø, og som utenbygds var utset lensmand K. Knudsen, seljord, og byfoged Livius Smith i Brevik, den første saavidt vites en valdris, den anden en vestlending, begge særdeles intersserte i nasjonalspillet; og som tredje mand blandt de utenbygds var tænkt en organist fra en av byerne ute i fjoraden; jeg erindrer ikke med bestemthet hvilken. Dee to sidste gav imidlertid paa henvendelse avslag, Byfoged Smith, som hadde hat særlig lyst til at delta, hadde embedsfdorhindringer, og tredjemand likesaa.

Dommere blev: lendsmand K.Knudsen, Seljord, musiker Bredo Johnsen, Skien, organist Erik T. Nordbø og lærer G.O.Nordbø, begge fra Bø.

Kappspillet holdtes  til tid og sted som bekjentgjørelsen fastslaaet; lensmanden hadde velvillig givet frit hus i den gamle tingstue som dengang var det eneste større forsamlingshus i bygden.

Møtedagen oprandt med straalende beir. Som det i sit slag første og enestaaende stevne viste det sig, at det i en sjelden grad hadde mormaaet at samle interessen. En efter vore forholde usedvanlig stor menneskemasse av ældre saavel som yngre hadde derfor infundet sig, ikke bare her fra bygden, men ogsaa fra nabobygderne og tildels langveis fra. Det var helt festlig at se hvorledes kjørende og gaaende fra alle sider den dag stevnede mot Grivi, hvor det rene norske flag vaiede for en sagte vind.

Tanken var egentlig at spillet skulde foregaa inde, men da lokalet ikke rummede mere end omkring 200 mennesker, blev baade trængelsen saa stor og varmen saa utaalelig at man måtte ut. Desuten slap kun en mindstepart ind. Ute i det rummelige gaardsrum, som nu fyldtes, stod tilhørerne, mens spillemændene og prisdommerne blev plassert i nederste del av altanen. Og herfra lød i den klare eftermiddags- og aftenluft hardangerfelens bbløde toner ut over den intersserte, spændt lyttende forsamling, disse toner der fylder ens sind med vemog. og hvvori det det norske folkeliv avspeiler sig med al sin friskhet, disse toner der fylder ens sind med vvemod, og hvori det norske folkeliv avspeilersig med al sin friskhet, sin kraft og styrke, men hvorigjennem ogsaa gaar dette tunge drag av folkelængelsens bundne trang.

En for en kom spillemændenefrem og spillede sine springereog gangere; folket lyttede med andddrakt til denne tonekunst; den var deres egen, og den fandt gjenklang i deres bryst. Og naaar saa spillemanden havde spillet sin slaat tilende to gange, saa vendte han igjen tilbake til huset, hvor de andre holdt paa at stemme og prøve sin fele. for at han kunde være i oraden, naar hans tur kom. Enhver spilte 5 slaatter.

Da prøverne var tilende, og prisdommerne gik tilside for at raadslaa om utfaldet, blev der liv ute paa gaaardsplassen, hvor hele folkemassen vilde avvente resultatet.

Et blik derut var noksaa interessant: I midten sat spillemanden paa en stol, mens en ring av livsglad ungdom, ja, ogsaa ældre, traadre dansen omkring ham. Utenomstod folkeskaren av unge og ældre og så til. Bak husklyngen strakte sig grønne marker og enge, og om det hele igjen fjeldenes brede rækker, hvorover aftenen alt begynte at trække sit dunkle slør. Jeg maatte med dette syn tænke  paa avdøde biskop Moes skildring av "et bondebryllup".

Først sent paa aftenen utdeltes præmierne og faldt saaledes:
1. Lars hansen Fykerud, Hiterdal, en pokal til 20 kroner.
2. Halvoar Hansssen Li, Bø, en pokal til 16 kroner.
3. Erik St. Øverland, Seljord, tre sølvskeer til 12 kroner.
4. Gregar G. Kaasine, Bø, to sølvsskeer til 10 kroner.
5. Olav H. Flatland, Bø, en sølvske til 8 kroner.

Samtlige gjenstande, der var kjøpte hos guldsmed Smedbye, Skien, hadde indskriften "Bø, 8/7 88"  samt præmiens nr.

Kr. Knudsen talte tilslut til forsamlingen, som derpaa langsomt spredtes ad. Indbyderne, prisdommerne og spillemændene m.fl. samledes derefter til fest paa skudsstasjonen Kleppen, hvoar der ved aftensbordet holdtes flere taler.

Den næste kappleik holdtes ogsaa i Bø i 1892 efter et privat tiltak, hvorpaa Telefylkets ungdomssamlag tok saken op. Der er senere blit avholdt en række kappleiker baade i Kristiania, Bergen og andre steder. Men O. J. Stadskleiv utkastet den første tanke og blev saaledes kappleikenes egentlige ophavsmand.