Den norske folkeviseringen
Årsmelding frå DNF i heftet "Folkedansen i 20 aar. 1903-1923"

ÅRSMELDING FRÅ D.N.F.

SAMSKIPNADEN
I samskipnaden står no innmeld 136 lag med tilsaman 7286 lagsfolk.

FRÅ SEKRETEREN
er sendt 224 brev på riksmål og 618 brev på landsmål, tilsamen 842 brev. Til sekreteren er komen ialt 687 brev.

RUNDSKRIV
Det er sendt 2 rundskriv, det eine til lag i og ikring hovudstaden med innbyding til å skipa Oslo Fylkeslag, det andre til lag i og ikring Drammen med innbyding til å skipa Fylkeslaget "Brage".

SKJEMA
Det er sendt ut:
1 skjema til Årsmelding for einskildlag
1 skjema til Melding frå Leiklærarane.
1 skjema til innmelding til Det nasjonale Landsleikstemn.
1 skjema til Innmelding til Gjøteborgstemnet.

STYRET
har hat 2 møte, 2. og 3. januar og 20. mai iår.
Det er blit vedteke:
1. å sende eit rundskriv til alle lag i landet med uppmoding um å skipa Leikarringar.
2. åsetja ut for 3 feler dei ymse turdansar og pardansar.
3. å førebu eit lotlag med formål å drive systove og utsal av Bunader.
4. å gå med på eit lovfest samarbeid med Norsk spelmannslag, godkjendt av eit årsmøte.
5. å gje ut Norsk Folkeviseskrift som organ for samskipnaden.
6. å gje ut eit festskrift "Folkedansen i 20 aar".
7. å gjera ei ferd til Gøteborg samstundes med Den 4. nordiske Folkedansstemna og ei ferd vidare   , upp gjennom Trollhättan gjennom Värmland og attende over Charlottenberg.
8. ymse lovbrigde.
9. Desse er i år blit godkjent som lærarar i Folkedans: Fru Ingeborg Skancke, P.A. Skancke, Trygve Try, Frk Ingeborg Aabraaten, Knut Hanson Kaasa, Sigmund Espeland og Edvard Olsen.
10. Framlegg til budsjet for 1923-24.

Thyra Freding
har sidan nytår 1923 reist ei stutt tid for Den Norske Folkeviseringen og halde foredrag. Emnerne har vore: 1. Lek och dans i Nordanland, 2. Wärmland, 3. Oscar Stjärna, 4. Arnljotgestalten i svensk og norsk diktning. Ho har vitja:

Oslo Sangdanslag Oslo med 1 foredrag
Kristiania Godtemplar U.L. Oslo " 2   -
Bondeungdomslaget Oslo " 1   -
Hallinglaget Oslo " 2   -
Mesna Maallag Lillehamar " 2   -
Folkeakademiet Kongsvinger " 1   -
Børtnes Ungdomslag Nesbyen " 1   -
Gol Ungdomslag Gol " 1   -
Hol Ungdomslag Gjeilo " 2   -
U.L. Fram Aal " 2   -
Leikarringen Liv Skotselv " 1   -
Bondeungdomslaget Kongsvinger " 1   -
hamar Maallag Hamar " 1   -
Ialt 18 foredrag

Ferda vart avbroten avdi far hennar døydde brått den 22-1 og soleis vart dei foredrag som ho skulde halda frametter avlyst.

Johan Austbø
har halde foredrag, emne: Færøyarne i
Leikarringen Liv Skotselv.
N. Eiker Leikarring Mjøndalen.
Hallinglaget Oslo.

Alf Røgeberg
har halde foredrag , emne:  Inga Litimor i
Leikarringen Liv       Skotselv

Einar Øygard
har halde foredrag,  emne: Arbeidet med Folkedansen
Oslo Fylkeslag                     Oslo
Heggedal Ungdomslag          Heggedal


UTDRAG AV REKNESKAPEN 1922-23
INNTEKT
Driftskonto kr  400,00
Kontorhald kr    29,73
Merkekonto kr   248,45
Musikkonto kr  165,20
Årspengar kr     52,25
Lånekonto kr   814,84
Gåvekonto kr  2505,50
Ymse konto kr        2,30
Kapitalkonto kr      52,68
Bladkonto kr        7,50
kr 4278,45

UTGIFT
Inventariekonto kr  159,50
Kontorhald kr 3161,80
Driftskonto kr   248,45
Tilskotskonto kr     50,00
Merkekonto kr    115,70
Musikkonto kr   165,20
Veitsle kr  125,50
Balanse kr   135,60
kr 4278,45

STATUS
AKTIVA
Innventar kr      334,50
Merkekonto, uteståande kr      297,85
Lotterikonto kr 14894,50
Vinster til Lotteriet kr 23400,00
Årspengar, uteståande kr 3483,75
I Oslo nye Sparebank kr     32,50
I Kassa kr    104,10
kr 42544,20

PASSIVA
Lånekonto kr     814,84
Inventarkonto kr     175,00
Lotterikonto kr 12686,50
Annoncer kr    300,00
Ymse konto kr        2,30
Vinst og tap kr 28565,56
kr 42544,20

Gunnar Mandt (formann), Johan Austbø, Edv. Olsen, Mary Solnørdal, Harriet Grinaker
                                                                   Einar Øygard (sekreter, kasserar)

ÅRSMELDING FRA OSLO FYLKESLAG AV D.N.F.
Et forberedende møte blev holt den 24-11-22 til dannelse av et fylkeslag innen organisasjonen. På møtet var fremmøtt representanter fra 18 lag og foreninger. Det blev enstemmig besluttet nedsatt en lovkomite på 6 medlemmer som skulde komme med forslag til lover for Oslo Fylkeslag. Det konstituerende møte blev holdt 9. februar 1923 og lovkomiteens forslag blev fremlagt til behandling og vedtatt. Laget blev konstituert med 6 unneravdelinger. Til styre blev valgt: Otto Stensby (formand), Tryggve Try, Einar Johnsen, J.H. Grinager, Karl Hellqvist med Frantz Haas og fru Ragna Pettersen som varamenn. Til revisorer blev valgt hr. kontorchef Gran og frk. Ovren.

Der er holt 8 styremøter og 4 opvisninger i Folkedans, hvorav laget har arrangert to: 1 i Cirkus Verdensteateret den 22. april samtidig med Oslokappleiken og 1 på Bislet 2. pinsedag.

Laget hadde til Oslokappleiken opsatt en pokal til besste spelemann fra fylket. Den blev vunnet av Gudrun Pettersen fra Oslo Spelemannslag.

Styret har sennt ut 2 runnskrivelser til samtlige lag i fylket med opfordring om tilslutning til fylkeslaget.

Styret har drøftet spørsmålet om igangsettelse av et kursus for ledere i folkedans for å avhjelpe den herskende mangel på lærerkrefter. På grunn av den langt framskredne tid besluttes kurset utsatt til høsten. Av regnskapet fremgikk at inntektene hadde, på den korte tid laget har været i virksomhet, været kr 2399,50 og utgifterne kr 1295,37. I kassa er kr 1104,13.

Otto Stensby (formann)                             J.H. Grinager