Litt om dans i Kristiania på 1700- og 1800-talet

I boka "Det musicalske Lyceum og konsertlivet i Christiania 1810-1838" (Solum forlag 2002) skriv Børre Qvamme også litt om dans. Vi tar med nokre opplysningar derifrå.

Ein del av opplysningane om dansen og musikken på 1700-talet har Qvamme frå landets første avis "Norske Intelligenzsedler" (1763).

For å organisere musikklivet i byane hadde kongane på 1600-talet oppretta statsmusikant-stillinga. Alle musikarar i byen og i distrikta omkring stod under oppsikt av statsmusikanten, og berre han kunne gje bevilling til dansemusikarar og kreve inn avgift av dei. Ei av pliktene var å gjere "juleoppvartningen", der han gjekk rundt i gatene med sine musikarar og spele høveleg musikk. Denne plikta vart oppheva litt før år 1800. Statsmusikanten organiserte det meste av den offentleg musisering og konsertar. I Christiania var Charles Barroyer stadsmusikant til han døydde i 1701. Embetet vart då overteke av enkja Dorothea og sonen Frederich, Friedrich døydde i 1714. Henrik Meyer frå Bergen søkte om å få embetet etter Dorotheas død, men ho døydde ikkje før i 1735. Men Meyer gifta seg med dotra og vart dermed statsmusikant i namnet, sjølv om han ikkje formelt var tilsett. Meyer var statsmusikant til han døydde i 1758 78 år gamal. Etter hans død vart embetet delt mellom enkja Marthe Dorthe Meyer og Peter Høeg . Høeg hadde embetet til han døydde i 1795. Då overtok den tidlegare hoffviolon 45 år gamle Frederik Christian Groth, og han vart den første statsmusikant som fekk ei fast årleg gasje (100 riksdalar). Han nekta elles å gå rundt i gatene og spele med sine musikk-sveinar. Groth vart elles "orchesteranfører " og seinare Musikkdirektør  i det nyskipa "Det Dramatiske Selskab" (1799) som i desse åra var den einaste faste musikkinstitusjon i Christiania. Der var det også dans. Mange av dansarane som deltok der var offiserer.

Kring 1770 ga Madame Stuart forestillingar i Kristiania med musikk, dans og teater. Ho var dessutan danselærar. Ho gjekk i kompaniskap med ein tidlegare rival Martin Mürenbach, og i 1770 annonserer Stuart at ho underviser i "Menuets", medan Mürenbach same året annonserer undervisning i "Menuets, Engelskdandse og Solos". På denne tida fekk Krigsskolens elevar undervisning i dans, spesielt solodans, noko som heilt frå Ludvig 14. si tid vart kravt av alle aristokratar. Kvart år komponerte danselærarane nye soloar for sine elevar, og omkring 1700 var det sarabande, gavott, menuet, rigaudon, passepied osb. Kring 1770 var berre menuetten att av desse barokkdansane.
I 1772 kom ein dansemeister Andreas Lie til Kristiania for å undervise i dans. Repertoaret i følgje NI var: "1) menuett efter den allernyeste metode, 2) engelskdanser med sine rette originale trinn "Udkomne i dette og forrige Aaar", 3) franske Contradanser, 4) skotske Riller, 5) Solo med 12 forandringer. I oktober vart han Informator i dans ved Militairacademiet. Han busette seg i byen og døydde i 1813 som stadsmegler. I 1772 kom også ein annan danselærar N. Brandt til byen og annonserte sine dansar: "menuet, engelske og franske contradanser, Menuet-Dauphin Solo, Pas de Deux" og han legg til at "kun de, der have lært udenlands, kunde danse rigtig". På det fekk han svar av ein tredje danselærar Hanemann som er opprørt over sjølvskryten "der stinker værre end et forfulet Hul efter en forloret Næse".

I 1786 averterer Henrik Christian Ibsen at han underviser "i Claveer og begge slags Harper, harphonet saavel som Davidsharpe, Violin, og Flaute travers, og, om forlanges, i Dansen". Johannes B. Førster var cellist og ga konsertar og underviste i musikk på 1790-talet. BQ fortel at "høsten 1997 anbefaler han sine engelsk-danser, som ble gitt ut i subskripsjon i begynnelsen av 1798".

BQ skriv slik om situasjonen på 1790-talet: "20 år senere er dansene fremdeles menuett og franske Contradanser, som det framgår av annonse fra Directeur Svend H. Walcke, som vil undervise i disse dansene "med alle theatralske Pas som dertil ere nødvendige for at danse med Smag og Orden". Neste år er denne Walcke blitt informator ved Militairacademiet. Til slutt kom dansemester Hassel fra København (1795) som i tre år hadde vært solodanser ved det kongelige teater i Berlin. Han solgte engelske danser med alle noter og trykte turer (NI, no 39 1795)." I 1799 vart Walcke avløyst som informator av E. Jernberg som i 15 år hadde vore dansar og figurant ved Kungliga Teatern i Stockholm. Walcke heldt fram som privat danselærar. Hausten 1802 underviser han i "Menuet, Contradans med Franske Trin, Allemande og Engelske Danse med nye Trin samt en ganske ny Valsing med flere Par paa engang". Etter det BQ veit er dette første gong vals blir nemnt i Noreg. Same året annonserer Ole Holmen at han mellom anna underviser i "Allemande med hele og halve forandringer".
Sumaren etter kom O.G.F. Bagge, som var dansar ved Det konglige Theater i København, til christiania og underviste i 3 månader i "Menuets en deux et en quatre, Allemandes, Valser, Contredanse Francois (sic!) et Allemande, Skotske Danse og, om forlanges, theatralsk Dans". Holmen og Walcke heldt fram i fleire år framover, men fekk i 1805 sterk tevling med svensken Johan Peter Strømberg som annonserte "undervisning i alle Slags nu brukelige Danse som Menuet, Contredanse, Engelske Danse, la nouvelle Allemande, Valsen, skotske Danse eller de saakalte Feiere med de moderne pas de glissade en variation og pas ballotte". Han sette også i gang med eit meir folkeleg teater "Det borgerlige dramatiske Selskab". I 1806 averterar han at han "er bleven forsynet med nye og smukke Tourer", og underviser "i de nyeste Franske Trin til 2/4 Tact samt den nu i Paris brugelige Menuette figure avec balance entournent foruden Engelskdanse, Skottiske eller Feiere, Contredans, Menuette, la nouvelle Allemande og Valse; alleslags Solo af forskjellige Charakterer samt alle Sorter Croiseringer og pas de battement".
Sumaren 1807 kom det igjen gjester frå Det kongelige Theater i København, dansarane Bruun og Funck, og tilbydde undervisning for nybyrjarar og vidarekomne i "de for nærværende Tid i Hovedstadens fornemste Cirkler mest brugelige Danse og nyeste Trin." J.P. Strømberg underviste 1807/08 i "de nye, moderne Pas: Chasse batteus, Chasse Trois-pas, og Chasse battues en tournant, tillige med flere Variationer i to Fjerdedels Tact eller de her her saa kaldede Feiere". Fru Strømberg underviste fruentimmer i dans.
BQ fortel også om jule- og nyttårsfeiingane som John Collett arrangerte på fleteby i Enebakk " hver kveld fikk et par av gjestene i oppdrag å sørge for underholdningen, og dagens begivenheter ble notert ned i Fladeby-journalen. For 27. desember 1801 heter det at "Dagen endtes som dædvanlig med nogle Danse, og man saa Yndighed kappes med Kunst" . Dagen i forveien noteres "Engelske Danse og Allemande en deux et en trois". Den 24. desember 1803 danses en meget smukk allemande av Jfr. M.C. Bang, Jfr. Munch og Tina collett og en barberdans, der Hr. Høyer såpet inn Otto Collett, skrapte skjegget avv ham med en flis og rev ham ned av stolen. en slik barberdans er lagt inn i Bournonvilles ballett Brudeferden i Hardanger."  Den engelske statsmann Lord Brougham var gjest på Fladeby i sin ungdom og forteller om dette i sine memoarer. Han var meget forundret over at en gutt ble hentet inn  fra kjøkkenet og danset hallingdans for gjestene, en underlig vill dans fra det indre av landet som krevde stor styrke og smidighet. Enda mer forundret ble han da vertinnen danset sammen med en av tjenerne, en dans der hun hvirvlet rundt."

Kantor Isak Andreas Flintenberg (-1813). Pløen var organist i  Vår Frelsers kirke til 1769. Då overtok Christian Krøyer (1720-1809) som organist. Då Krøyer døydde i 1809 vart hans embete slått saman med statsmusikantens