Folkevisa "Den svalande vind"

I spelemannsbladet 11/1995 stod det ein artikkel om visa "Den svalande vind" som Lillebjørn Nilsen song inn på 1970-talet, og som folk då trudde var ei folkevise frå Telemark. Det synte seg at visa var dikta av sogningen, norskdomsmannen Johan Austbø (1879-1945), som var lærar i mange år i Skotselv i Øvre Eiker. Historia om denne visa fortalde Johan Austbø sjølv i ein artikkel i "Nynorsk Vekeblad". Denne artikkelen stod for nokre år sidan i "Jostedal skule og bygdeavis" og dotterdotter til Austbø, folkemusikaren Veslemøy Fjerdingstad, sende artikkelen til Spelemannsbladet. Her fylgjer artikkelen slik han stod i dette bladet.


Johan Austbø:

DEN SVALANDE VIND

Frå ei kvinne i bygdi har me fått dette utklyppet frå Nynorsk Vekeblad. Kva årstal denne artikkelen er skriven veit me ikkje, men forfattaren Johan Austbø, fødd i Lavik i 1879, døydde i 1945. Alt som fylgjer no, er frå Johan Austbø sin artikkel, me har utelete eit lite kapittel der Austbø forklarer kva ei folkevise er.

Den svalande vind.

Det vesle dikter skapt i djupast sjelesorg, vart til ei folkevise.
Sumarkvelden låg i solgull over fjellvidda. Ein movarm og annsam dag heldt på å svalna ved lette vindgræl, som tok seg opp innetter heiane, etterkvart som soldkiva lågna og nærma seg fjellranda der yst ute ved Sognefjorden.

Han sette seg på ein salsteikt, mosegrodd bergrygg litt ut frå fjellstigen. Her frå var det herleg utsyn over vide, solfylte fjellstrok; men han såg ikkje den heller - vilde ikkje sjå. - Kva hade han meint å sjå etter? - Var ikkje alt spilt for han? -

For ein dag dette hadde vore! - Og for ei natt! - at timar kunde vera så lange! - Og sjelslidingar så tunge og tærande! -
Tru korleis han skulde vinna heimatt i kveld? --

Og så lett og glad og vonfull han var då han gjekk sørover her i går. Det blenkte inni han ei lysande von om å møta att ei elskeleg ungmøy som i frygd ville fagna han - no han var heimkomen frå den lange ferda ute i det framande. -- Og så skulle det gå slik! - Nett der på denne same sætra, i det same selet, på den same benken, attmed den same senga, der dei lova kvarandre truskap gjennom livet, - der skulde han no få høyra dette utrulege frå hennar munn; ho brydde seg ikkje om han lenger! - Jau, det var for urimeleg til å vera sant - Og likevel trong han så visst ikkje tvila. All hennar framferd mot han sidan igår var så altfor tydeleg tale. - Berre tregeleg at han hadde gjort seg så stakkarsleg og stogga der natta over. -

Kva hadde han no att av gleda i livet? -- Kva var det som alle åra der ute, i alt jaget og all striden, hadde halde han oppe? Når han stundom tykte han kunde gå under i livskavet, - kva hadde då vore bergingsplanken for han? Var det ikkje nett biletet han bar av henne, i hugsynet? -- O så var det brote alt saman. --

Han reiv eit papir fram or lummeboka. Og fann ein blyantstump i vestelumma. Og tok til å rabla. Frå ei sjel i hugbrand og ørvæne strøymde det fram, og blyanten krafsa over papiret. Det tok til å forma seg til vers:

Å, den svalande vind stryk om heiande inn,
friskar opp i min sorgtunge hug.
Han svalar vel godt, men det hjelper ikkje stort, -
denne sorga har falle meg så tung.


Attom fjella her sør innom vesle sæterdør
går no ho som gjer hugen min så stur, -
ho so står min tanke så gullande god
frå den kvelden då ho lova bli mi brur.


Og så skildra han korleis kjærleiken vaks mellom dei to, medan dei sat saman der på senga den sumarljose natta for tre år sidan. Han bar ungdoms blygskap, - det var den fyrste gjenta, den fyrste kjærleiken hans, - diror så høg og rein og fin. Noko han mest ikkje torde røra ved. - Men brennande kjærleik dreg dei to nærmare og nærmare saman.

Å, kor hjarta mitt brann då eg tok hennar hand
og varleg drog henne til meg inn.
Ho var mjuk, ho var varm, ho var rein, ho var fin;
og eg kjende kor ho skalv i armen min. -


Men han måtte fara. Og for vide om land, pog søkte lukka både her og kvar. - Og støtt så sende han brev og bod til henne som låg hjarta hans nærast av alle på jord. -- Men frå henne frette han aldri. Det tok til å siga otte inn i sjela:
Så ottefull eg vanka på framande stad;
Tru om hugen hennar no seg hadde snudd?

Så tok han endeleg på heimveg. Han orka ikkje lenger gå slik i uvissa. Enno kunde vel stubbane heilast, - om der skulde vera noko brote. Truleg kunne det blenkjast oppatt, det som kunde ha gråna og bleikna gjennom dagar og år. Den varme kjærleikselden vilde nok nørast att når dei møttest, dei to som hadde halde så inderleg av einannan, - Å, det skulde bli berre so og glede; - dei skulde leva oppatt ei større lukke enn dei før hadd havt draum eller aning om. - Han skunda på heimferda alt han kunde. - Og då han kom heim og fekk høyra at ho var budeia på fjellstølen, tok han i veg til fjells alt same dagen. --- Og så gjekk det slik:

Å, du trulause møy, som for meg "kunde døy" -
korleis kunde din hug seg såleis snu?
Korleis kunde du gi ein annan hjarta ditt -
du som eingong hadde lova bli mi brud?

Over heiane inn stryk den svalande vind,
friskar opp i min sorgtunge hug;
men kor det ennsvalar, det hjelper ikkje stort, -
denne sorga har falle meg så tung.


Han kasta augo over produktet sitt. - Nei, kva var det han hadde maka i hop? Vart det ikkje til noko likare? Hadde han ikkje funne betre, meir talande ord for den store hugbranden sin? Kunde ikkje så djup ei sjelsliding teiknast på papiret med bjartare og sterkare fargar? Nei, då kunde han spara seg orda, - heller brenna sorga inne.

Han tulla papiret saman og stakk det i trøyelumma. Dette måtte ingen få sjå. Ingen skulde få veta om det sjelesåret han hadde fått. - - Og produktet vart liggjande i lumma. Han heldt mest på å gløyma det av - han som var opphavet. Og ein gong han hugsa på det og skulde finna det fram, så han kunde få det ut or verda, - då var det der ikkje. Ei syster hans, som skulde som om kleda, hadde funne det i lumma, og lurt det til seg. Og forfattaren såg det aldri meir. Og gløymde det snart ---

Det er fem og tjuge år seinare. For mange år sidan slo han seg ned austpå, ved Drammenskanten, og bur framleis der. Ein laurdagskveld tidleg på våren etter unnagjort dagsstrev har han sett seg attved peisen der det sprakar og brenn så koseleg. Radioen står på. Det er folkemusikkhalvtime. Arvid Lundblad syng folkeviser, frå ymse kantar av landet. Det kling så stemningsfullt gjennom den logne stova; det fell så godt inn i peisstemninga i skome kvelden.

Ei ny vise vert annonsera. "No syng Arvid Lundblad "Den svalande vind", folkevise frå Telemark," seier hallomannen. - Den svalande vind? Ein aning tok til å stige opp frå undermedvetet hans, der han sat attmed episvarmen. Den svalande vind? Var ikkje det noko han kjende, eller hadde havt kjennskap til ein gong langt attende i tida?

No tek mannen i radioen til å syngja:
Å, den svalande vind stryk om heiande inn,
friskar opp i min sorgtunge hug -

Jau, no tek det til å stiga fram i minnet hans ein sumarkveld borte i Ssogn - for viss eit kvart hundre år sidan Men kvar var dette fdor eit under? Kunde det vera røynleg? Eller var han inne i draumelandet? Var det verkeleg den songen han då rabla ned på eit fillepapir og stakk i lumma, og som han vilde ingen skulde sjå, og sidan ikkje hadde kome meir i hug, - var det verkeleg den han der i radioen no stod og song ut over Noregs land?! - Visst var det så. Vers for vers drog han kjensel på. Edå han kunde høyra at sumt var omlaga, både i tekst og tone. Særleg hadde tonen fått ein annan svip; både tonalt og rytmisk veik han sume stader av frå den opphavlege tonen, borte frå Ssogn. - Og ein herleg akkompagnement var tilsett.

Vers etter vers skreid fra. Då songen var til ende, var og halvtimen slutt. "Me høyrde sist "Den svalande vind", denne vakre folkevisa frå Telemark, som i det siste har vore sungen fleire gonger på konsertar i aulaen og andre stader" slutta hallomannen av.

- Folkevise frå Telemark? - Kva var dette for noko underleg tull? Både song og tone var frå Ssogn, og så kalla dei det folkevise frå Telemark! Han vart fyllt både med undring og harme. Korleis hadde dette bore til? Kor det var: Her hadde "folketunga" skøyteslaust bore utover og skamfare ein som han i sin blåe ungdom hadde maksla i hop, og vilde havt for seg sjølv! Dikta om både tekst og tone og kalla det "folkevise frå Telemark"! - Men etter kvart som tanken vart rolegare og han fekk skoda djupare i tingen, tok ei forunderleg glede til å fylla han. her hadde hendt noko merkeleg. Det same som hende ned gjennom mellomalderen, då folkevisene fløymde fram or folkedjupet. -

Men kva vegar hadde visa hans fare før ho vart til folkevise? Og kva var grunnen til at ho vart kalla folkevise frå Telemark? Han freista no få greie på dette. Han sette seg i samband med syster si, med Kringkastinga og fleire. Og då fekk han litt om senn tak i samanhengen. Syster hans, som hin gongen for fem og tjuge år sidan naska papiret med visa or lumma hans, hadde ikkje halde tett. Ho hadde sunge visa mellom kjenningar og vener; og visa flaug over bygda som elden i turrgraset. Snart song ehle bygda ho.

Ein mann der heime frå hadde reist til Rjukan eller ein stad er i kring. Songen frå heimbygda tona i mannen framleis, og han måtte syngja ut stundom. Og kameratar høyrde og lærde. Ein songfugl bar visa ut i Tinn. No var ho vyrdsla og varna, som gullbarnet til mor. Ho kom på fleire og fleire munnar, vart av songglade menneske bore bygdene kring. Kom heilt til Vest-Telemark. I Vinje og Rauland song dei ho snart i alle heimar. Og vidare bar det over Byklehei og ned i Setesdalen.

Då hende det seg at komponisten med det vare øyra for norsk folkemusikk, Eivind Groven, kom til Vinje. Han skreiv ned folketonar. og no kom  han over "Den svalande vind". Han vart oppglødd for denne visa med den vakre tonen, og vart inspirera til å komponera eit herleg tonefylgje til ho. Og gav ho så ut på Norsk Musikkforlag.

Desse vegar hadde "Den svalande vind" gått. Denne songen som berre var nedrabla på eit fillepapir og som ingen skulde få sjå. Underleg lagnad, tenkte han. sume ting bles ein opp med allslags reklame for å få det kjendt og kunngjort, og det vart gløymt likevel. Andre ting får ingen reklame, men vert likevel ålkjent, ja, gjerne allemannseige. Kva var det ved "visa" hans som hadde gjort ho til folkevise, gjort ho ugløymande? - - Ja, kva visste han om det? Eitt var visst: Dette som vart til i djupaste sorg, hadde no vorte han til den største gleda. Han kjende seg førd attende til farne tider, då åndsverde vart skapte som sidan har vorte til rikdom for folket."