Danserettleiingar
Stildans

Her finst det omtale av dei fleste dansane som er vanleg å bruke i dei gruppene som driv med stildans.  Rettleiingane er stutte og meint som hjelp for dei som har lært dansen før. Dersom dansane er omtala i rettleiingsbøker eller andre stader, er det vist til desse. Mange av dansane er slik vi har lært dei av Per Kristian Elvestad i Leikarringen Symra. Frå hausten 2005 av Marita Ramstad.

Tilbake til danseoversynet

Argeers  (Playford) rekkjedans, gåsteg, det lette taket
Rekkjedans. Gutane i ei rekkje A, jentene i rekkje B. Inndeling: 1, 2, 1, 2, ....

1. Gå-tur. Gut 1 går rundt med jente 2 (høgre i høgre) og rygger tilbake på plass. Han går så direkte vidare rundt med eiga jente (venste i venstre) på same måte.
Så gjer gut 2 tilsvarande: Rundt med jente 1 (høgre i høgre) og rygger tilbake, og så rundt med eigen (venstre i venstre).

2. Klapping. Alle står på vanleg plass i ro og klappar med eigen: Klapp eigne, klapp begge med partner, klapp eigne, klapp høgre med partner, klapp eigne, klapp venstre med partner, klapp eigne og hendene ned (uten klapp).

3. Gå i ring. Par 1 og 2 tar saman til liten ring med lette taket og går medsols ring  ein gong rundt.
 
4. Klapping. Same som i del 2).

5. Kaste av. Par 1 "kastar av": Dei går ut og snur nedover og tar ny plass nedanfor par 2 (guten snur ut mot venstre og jenta mot høgre). Alle 2-par flytter seg samtidig litt oppover mot musikken.

tilbake til toppen av dokumentet

Anglo Dane  (Her er ein fin video av dansen og info.)
Alle stiller parvis på ring, dans mot sola. Flate polkasteg. Samdanstak 1.

1. Strekk og bøy og polka. Gut og jente mot kvarandre, guten ryggen inn i ringen. 
Strekk og bøy, to gonger. (fot i danseretning blir strekt fram i danseretninga, og så dratt inn til andre foten samtidig som vi bøyer i begge knea). Så polka rundt medsols 1 gong på to takter. Dette blir dansa ein gong til.
Så dansar vi vidare rundt medsols langs ringen med polkasteg - 8 gonger rundt på 16 takter.
Strekk og bøy to gonger + polka rundt blir så dansa to gonger (men ikkje den lange polkaen etterpå).
2.
Bytomfot og rundt. Vi dansar tre små, gåsteg bakover (guten rmed yggen inn i ringen, jenta ryggen ut av ringen, dei held saman med lette taket). Så byter jenta hand til venstre i venstre. Så dansar vi bytomfotsteg mot høgre + venstre kryss over. Så skifter vi til høgre i høgre og tilsvarande mot venstre. Så tar vi saman med herdatak med høgre arm og dansar rundt kvarandre medsols ein gong på 4 polkasteg.
3.
Korsvendingstak framover. Vi tar no korsvendingstak og snur lang ringen i danseretninga. Først dansar vi eit bytomfotsteg + peike over fram og ut mot høgre, så eit tilsvarande steg fram og innover mot venstre, og eit tredje steg fram og ut mot høgre. Men på siste steget byter vi raskt fot til slutt, slik at dei får tyngda på venstre. Så dansar vi 4 gåsteg framover i danseretninga, byrje på høgre. Til slutt snur vi mot kvarandre att (guten rygg inn i ringen).
4. Bytomfot og rundt. No dansar vi slik som i del 2).

No dansar vi del 1) att. 
Heilt til slutt: I staden for dei 3 sakte gåstega bakover, helsar vi på kvarandre med djupt kompliment.

tilbake til toppen av dokumentet

Beethovens Menuett  4 par i firkant gåsteg vaggevals. Det lette taket.
Oppstilling 4 par i firkant som i kvadrilje, med det lette taket. A-para har front/rygg mot/frå musikken. B-para dei to andre.

1. Mot og frå. A-para dansar mot kvarandre på 4 gåsteg (startar på venstre), så opp på tå/ned, så kompliment mot vis-a-vis par og så mot eigen. Så rygge bakover på 4 gåsteg og same type kompliment. Så dansar B-para det same.
2.
Byte plass. A-para startar og går parvis langs ringen medssols, B-para sluttar seg til og går 1/4 runde, medan A-para held fram i  (totalt) 3/4 runde. Så går A-para mot kvarandre (4 gåsteg), opp på tå/ned (uten kompliment) og tilbake, opp på tå/ned. Så dansar B-para det same. 
3.
Vaggevals. Vi dansr vaggevals rundt ringen og tilbake til eigen plass, alle samtidig. Først to valsesteg "rett imot og frå på staden" (guten byrjar fram på høgre fot, jenta bak på venstre) så to valse-gåsteg slik at paret snur seg 90° med sola. Det same skjer 3 gonger til, slik at alle kjem tilbake på plass.
4. Mølle. Jentene tar saman til høgre hands mølle og dansar (gåsteg) med guten yst (lette taket). Halvvegs vender guten ryggen i danseretninga og venstre handa inn til "dobbel-mølle". Så dansar vi mølle tilbake igjen med gutane inst og jentene yst, og halvvegs svingar jentene inn med ryggen i danseretninga til dobbelmølle. Til slutt svingar alle inn på vanleg plass i kvadrilja.
5. Mot og frå. Vi dansar som i tur 1), bortsett frå at på aller siste kompliment helsar alle på eigen.

tilbake til toppen av dokumentet

Bruu nr 4 - (frå Johannes Bruu si dansebok)
Rekkjedans.  Vanleg rekkjedansprogresjon. Gåsteg.
Gutane stiller på eine rekkja (til høgre sett frå musikken) og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 3, .... 

1. Stort 8-tal. Par 1 går "det store 8-talet". Dei kryssar først over til andre sida (guten nærast musikken), går inn mellom 2. og 3. par og kryssar over og går inn nedanfor 3. par slik at dei vert ståande innanfor rekkjene. Utan å ta saman dansar dei så ballanse på staden (først til venstre og så til høgre). Så tar dei saman (gutens høgre i jentas venstre). Så løfter dei hendene og jenta går rundt guten ein gong motsols. Så kastar dei av  (dvs vender rundt 3. par) og går inn på plassen mellom andre og tredje par.
2.
"Vanleg 8-tal".  Dei to kryssar (jenta framfor guten) og går rundt 2. par (guten medsols rundt andre jenta og jenta motsols rundt andre guten, og deretter går guten motsols halvvegs rundt andre gut og jenta halvvegs medsols rundt jenta ), og inn på plass mellom 2. og 3. par.
3. Kjede. Par 1 og par 2 dansar nå kjede og tilbake på plass mellom 2. og 3. par.

tilbake til toppen av dokumentet

Mignon   pardans  Finsk
Kort valse-dans, parvis i stor ring, ringen sviv motsols.
Dette er ein stildans. Kan  bruke vanleg vals som musikk, men særskilt melodi høyrer til (Spinn, spinn). Hendene langs  sida når dei ikkje er i bruk. Valsesteg og sidesteg. Det skal vere framdrift i alle deler av dansen.

1a. Vals fram og rundt. Vi held saman med det lette taket. To peike-valsesteg framover, startar på ydste fot. Guten startar med venstre og peiker over med høgre tå i golvet. Så høgre i golvet, og peike over med venstre tå. Jenta gjer det same med motsett fot.
1b. Så begge rundt seg sjølv med på valsesteg (guten motsols, jenta medsols) - framdrift i ringen også her.
Dette (1a og 1b) blir dansa oppatt.

2.
Sidesteg. Så tar begge saman til vanleg samdanstak (samdanstak 1), guten med ryggen inn i ringen, jenta med ryggen ut av ringen, og tar to sidesteg i danseretninga, og så to sidesteg tilbake. Sidestega skal vere litt "dragande/slepande" (som i Pas d'Espagne).
3.
Vals rundt. Så er det vals rundt to gonger med sola på 4 valsesteg. Så byrjar dansen på nytt.

tilbake til toppen av dokumentet

Carakteristiske Engelske Danse nr 1   rekkjedans  gåsteg
Dansen finst i boka til Reidar Warme med gamle engelske dansar. Det er  gåsteg i heile dansen.
Oppstilling: Jenter og gutar på kvar si side (gutane til høgre sida sett frå spelemannen). Vi tel opp 1, 2, stå Ikkje oppbyding. Kvar tur tar 16 steg.

1. Gå rundt turen 1. par. Gut 1 tar saman med si jente (høgre i høgre) og går (mot venstre) og nedover og inn mellom par 2 og 3. Inne i ringen roterer dei rundt seg sjølve ein (eller to) gong og stiller inn på plass. (Par 2 rykker samtidig oppover ein plass). 16 steg.
2. Gå rundt turen 2. par. Par 2 gjer no nøyaktig det same som par 1 gjorde i første tur.
3. Lite 8-tal par 1. Par 1 kastar no av, og dansar halve 8-tal rundt par 2, og inn på plass på "feil" rekkje. (Guten går mot venstre halvt rundt gut 2, og tar av mot høgre rundt jente 2. Jenta tilsvarande.) 16 steg.
4. Lite 8-tal par 2. Par 2 dansar så nøyaktig på same måten som par 1 i tur 3. 
5. Halvkjede. Gut 1 og 2 (og jente 1 og 2) tar no saman med næraste hand og dansar to steg mot kvarandre, set foten  inntil og helsar. Så dansar dei to steg bakover att på plass, set foten inntil og helsar. Så dansar dei to para halvkjede over til motsett side ????Par 1 og 2 skulle no også ha bytt plass. ???16 steg.
6. I ringar. Par 1 og par 2 tar saman i små ringar og dansar 4 "pas Marques"-steg på staden. (Trø på venstre, høgre i kryss over og ta vekt, så trø til høgre med høgre og ta venstre i kryss over og ta vekt. Det var to steg). Så dansar dei 3 steg i ring med sola og helsar, og 4 steg tilbake mot sola. Dette tok 16 steg.
Dette dansar dei no ein gong til.
Einar- og toar-par har bytt plass. Så byrjar dansen på nytt med ståparet som toarpar.
tilbake til toppen av dokumentet


Karakteristisk engelsk dans nr 4 - "Den Charmante" (frå Reidar Warme si bok)
Rekkjedans.  Vanleg rekkjedansprogresjon. Gåsteg og sidesteg (polka).
Gutane stiller på eine rekkja (til høgre sett frå musikken) og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 3, .... 


1. Første gut går. Gut 1 går rundt jente 2 medsols (høgre i høgre) og vidare rundt motsols med eiga jente (venstre i venstre) og tilbake på plass.
2.
Første jente går.  Så dansar jente 1 heilt tilsvarande det gut 1 gjorde i tur 1. Ho tar venstre i venstre med gut 2 og høgre i høgre med eigen.
3. Kaste av. Par 1 vender no ut av oppsettet (kastar av) og går inn mellom par 2 og 3, tar så vidt saman mellom par 3, og svingar ut (guten til høgre og jenta til venstre) og rundt par 3 og innatt i oppsettet.
4. Sidesteg to gonger rundt. Par 1 tar no saman med par 2 (lette taket) til ring og dansar sidesteg to gonger heilt rundt.
(Det er også brukleg å nytte gåsteg i staden for sidesteg her.)

tilbake til toppen av dokumentet

Karakteristisk engelsk dans nr 6   (frå Reidar Warme si bok)
Rekkjedans.  Vanleg rekkjedansprogresjon. Gåsteg og sidesteg (polka).
Gutane stiller på eine rekkja (til høgre sett frå musikken) og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 3, .... 
Dansen er nokså lang og litt komplisert. Første gong gjennomgått på stildansseminaret på Sanderstølen mars 2004.

1. Første mølle. Par 1 helsar på par 2 (2 takter) og vidare inn i medsols mølle med par 2 (4 takter) ein gong rundt. Para tar saman begge i begge, men snur seg i danseretninga slik at det blir eit litt skjeivt handtak. På dei to siste taktene i veket kastar par 1 av (vender ut av ringen og kjen inn att mot par 3).
2.
Andre mølle.  Par 1 helsar no på par 3 (2 takter) og dansar motsols mølle med par 3 (4 takter) ein gong rundt med same handtak som i tur 1. På dei to siste taktene i veket kastar par 1 av rundt par 3.
3. Marsj i hjarteform. Par 1 møtest no innanfor par 3 og tar saman med krossvendingstak på veg oppover (mot musikken). Når dei nærmar seg par 2 slepper dei taket i kvarandre, og går rundt par 2 (guten mot venstre og jenta mot høgre), når dei møtest mellom par 2 snur dei frå kvarande og tar saman med par to slik at par 1 og 2 no står på linje med lette taket vendt framover mot musikken. 
4. Stor open marsj. Par 1 og 2 dansar no to korte bytomfotsteg framover (lette taket), og så så eit ballansesteg (sidesteg) mot venstre og eit mot høgre. Så slepper dei taket, og marsjerer slik: Gut 1 og jente 1 går fram/ut av oppsettet (guten vik mot venstre jenta mot høgre) og kastar av slik at par 1 møter par 3. Når par 1 marsjerer, følgjer par 2 etter (gut etter gut, jente etter jente), men snur straks inn att på eigen plass.
5. "Pas de Basque" og rundt. Par 1 og 3 snur no mot kvarandre og dansar 4 "Pas de Basque"-steg ("små bytomfotsteg") på staden (mot høgre først). Så tar gutane og jentene saman (begge i begge) og går ein gong rundt motsols, og gut og jente i  par 1 møter gut og jente i par 3.
6. "Pas de Basque" og rundt. No dansar par 1 og 2 så same måte som i tur 5, og par 1 tar plass mellom par 2 og 3.
7. Første "hjørnekjede". No dansar gut 1 rett over mot jente 3, tar høgre i høgre og dansar rundt med henne, krysser diagonalt over og dansar rundt (venstre i venstre) med gut 2 og kryssar tilbake mot jente 1 sin plass. Samtidig med dettte dansar jente 1 tilsvarande: Først dansar ho rundt med gut 1 (venstre i venstre), krysser diagonalt over (passerer eigen gut) og dansar rundt med jente 3 og kryssar tilbake mot gut 1 sin plass.
8. Andre "hjørnekjede". Når jente 1 og gut 1 har passert kvarandre vik dei av rundt kvarandre og byrjar på ny hjørnekjede. Gut 1 dansar først rundt med 3. gut (venstre i venstre), så over og rundt med jente 2 (høgre i høgre) og heim til eigen plass mellom gut 2 og 3. Samtidig dansar jente 1 først rundt med jente 2 (venstre i venstre), så over og rundt med gut 3 (høgre i høgre) og heim til eigen plass mellom jente 2 og 3.

tilbake til toppen av dokumentet

Engelsk dans nr 17.  Rekkjedans. Gåsteg. Balansesteg. Lette taket.
Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 3, 1, 2, 3 .... 

1. Alle balanse. Alle gjer balanse på ringen (først mot høgre) 2 gonger. Så roterer alle rundt seg sjølv motsols 1 gong, og helsar så mot eigen på andre rekkja.

2. Lite 8-tal1.  1. par går lite 8-tal: Kryssar først over  (guten til venstre for jenta), og inn mellom 2. og 3. par og snur rundt inn på plass.

3. Ring med 3 jenter/gutar. 1. gut tar no saman med alle 3 jentene i ring med lette taket og går medsols ein gong rundt. Så tar 1. jente saman med dei 3 gutane og går rundt motsols i ring ein gong.

4. Balanse. 1. par og 2. par gjer no balanse på ringen 2 gonger som i starten av dansen (først mot venstre).

5. Kjede. 1. og 2. par dansar no engelsk kjede. Gutane (jentene) startar med å ta saman høgre i høgre. Når gutane (jentene) møtest 2. gongen (på motsett side) "snur dei ein halv omgang rundt", byter hand og dansar kjede "tilbake" til dei er på den plassen der dei starta kjeda.

6. "Kaste av".  Til snur 1. par ut og inn på same plassen att.

tilbake til toppen av dokumentet


Engelsk dans nr 26.  Rekkjedans. Gåsteg.  Lette taket.
Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 3, 1, 2, 3 .... 

1. Gut 1 og 3 byter plass, så jente 1 og 3. Gut 1 og gut 3 går mot kvarandre på 2 steg, snur rundt kvarandre motsols, og rygger inn på plass på 4 gåsteg. Så går dei to gutane ein gong rundt med den jenta som står midt imot, høgre i høgre (4 steg). Deretter dansar 1. og 3. jente på same måte.

2. Par 3 på lang 8-tals-vandring. Gut 3 og jente 3 krysser over (gut til venstre for jenta), inn mellom 2. og 1. par, rundt 1. par og inn på plass "nedafor" 1. par (8 steg).

3. Par 1 og 2 kjede. Par 1og par 2 går nå engelsk kjede, starte med eigen, og ender opp på same staden som der dei var då denne turen starta. (8 steg).

4. Lang "mølle". Par 1 dansar no mølle, og dei andre "hektar seg på" under vegs (litt komplisert), 16 steg i alt. Par 1 gir høgre i høgre og dansar ein halv omgang medsols på 4 steg. Så snur dei brått og tar venstre i venstre, og nett då hektar 3. jente og 2. gut seg på mølla og dansar 1 gong rundt motsols slik at dei som hekta seg på kjem inn att på sin plass. Så dansar 1. par vidare åleine i "mølle" ein halv omgang, skifter så brått hand og danseretning, og dei to "andre" (2. jente og 3. gut) hektar seg på mølla og dansar ein gong rundt medsols til alle kjem inn på plass. Til slutt dansar 1. par ein gong rundt med kvarandre (høgre i høgre) og inn på plass. No har par 1 og par 2 bytt plass, og dansen byrjar på nytt.

tilbake til toppen av dokumentet


Gammal polka  4 par i "firkant". Rolege polkasteg (trø, trø, trø svikt) Svensk
Fire par stiller parvis i to rekkjer mot kvarandre, to par på kvar side. Det lette taket. Enden av kvar rekkje dannar hjørna i ein firkant, og i store deler av dansen dansar para rundt på denne firkanten. Etter ei heil gjennomdansing kjem kvart par til "neste" hjørne (neste = det første når du går i ring mot sola).


1. Polka rundt firkanten.  Rett før dansen startar roterer dansarane litt slik at dei snur parvis mot kvarandre og har "danseretning" (gutens venstre side) mot sitt "neste" hjørne i firkanten.
Dei dansar 4 x 4 polkasteg, 3 steg på kvar side og 1 steg til å "snu" 90° i hjørnet.  Det blir omtrent som "feiarsteg", trø, trø, trø og svikt. Roleg. Snuinga på 90° skjer ved at guten i siste del av steget trør bakover. På den måten får vi eit "skarp" hjørne. Så er dei tilbake i "eige" hjørne og har front diagonalt innover i firkanten, og tar til slutt eit handtak der guten tar saman med si høgre hand i jenta si høgre hand bak på ryggen til jenta.

2. "Armen bak". I starten står gut og jente tett inntil kvarandre, med høgre i høgre bak jentas rygg. Dei held saman høgre i høgre gjennom heile turen. Først trør dei frå kvarandre sidelengs: trø, trø, trø, peik over. Så sidelengs med guten bak jenta, jenta under armen og helsing mot kvarandre (gut har venstre fot fram og bøyer i venstre). Så tredje steg som blir lik første (guten bak). Og til sist guten framom, så guten under armen og snu litt mot høgre, og til slutt også jenta under armen, slik at dei blir ståande med armane over hodet med front "i danseretninga" mot sola i firkanten. 

3. "Rundt firkanten med jenta under armen og polka". No dansar jenta under armen med sola og så dansar paret saman rundt med sola. Dette pågår til dei har kome heilt rundt firkanten tilbake på eigen plass. 

4. "Hæl og tå , små firkantar rundt seg sjølv". Først tar begge byt-om-fot mot høgre (byrje med høgre først) og så høgre hæl og høgre tå inntil andre foten. Så byt-om-fot idet dei svingar rundt seg sjølv mot høgre og hæl og tå (vender no mot kvarandre). Så blir dei to elementa gjenteke: Byt-om-fot mot høgre og hæl og tå. Og tilslutt byt-om-fot og rundt og hæl og tå. (Guten byter tyngda til høgre fot heilt til slutt.) Dansarane har no dansa parvis i små firkantar rundt seg sjølv.

5. "Rundt firkanten og over til neste hjørne". No dansar først para seg over til neste hjørne på fire steg slik: Jenta framfor guten med byt-om-fot og hæl og tå.  Så halvvegs tilbake igjen med same steg. Og så dei to stega ein gong til. (Jenta "pendlar" altså framfor guten frå side til side). No er para komne over i neste hjørne. No dansar dei firkanten ein heil gong rundt herifrå: Først varangsnu 4 polkasteg til neste hjørne. Så rettsnudd polka til neste hjørne att. Og slik vidare to gonger til. No har dansarane avansert "eitt hjørne" i forhold til opprinneleg plass.

tilbake til toppen av dokumentet

Jamaica  rekkjedans.  Hoppesteg og sidesteg.
Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 1, 2, .... 

1. Handslag. Ein'ar-para startar med handslag med eigen, først høgre i høgre, og så venstre i venstre, slik at det vert eit krysstak i høgd med skuldrane. Så dansar dei 4 sidesteg med sola så dei byter plass. Så gjer gut 1 handslag med jente 2, og samtidig gjer jente 1 handslag med gut 2. Deretter sidesteg att så dei byter plass. No har par 1 og par 2 bytt plass, men slik at par 1 står på "feil" side.

2. Hoppetur. No hoppar gut 1 i 8-tal, med si eiga jente på slep. Gut 1 dansar først til høgre for og rundt gut 2, så til venstre for og rundt jente 2 og så til "sin" plass på guterekkja og snu inn på plass. Jenta som kjem på slep stoppar på sin plass på jenterekkja.

3. "Rundt med dei nedanfor". No dansar gut 1 over til og rundt med den jenta som står nedanfor hans eigen, dobbelhandtak, og rygger tilbake på plass - hoppesteg. Etterpå dansar jente 1 sameleis rundt med guten "nedanfor".

4. "Rundt med same kjønn - byte plass". No dansar  gut 1 rundt med guten nedanfor seg ein og halvannan gong med same handtak og steg som i 3). Jente 1 gjer samtidig det same med jenta nedanfor seg. No har par 1 flytta seg 2 plassar nedover i forhold til der dei starta.

5. "Rudt med eigen". Til slutt dansar par 1 direkte rundt med kvarandre på same måten som i 3)  og 4). Så er ein klar til neste omgang.

tilbake til toppen av dokumentet

Feuerfest polka  parvis i ring mot sola, "gamaldagse" polkasteg. Dansen følgjer musikken nøye.

1. 16 polkasteg. Lette taket (gut høgre, jente venstre). Først helsing mot kvarandre. Så 16 polkasteg  i motsols ring (stega har feiarpreg, gamaldags polka, samdanstak 1). 

2. Jente under arm og rundt. Dei byter tak: venstre for gut i høgre for jente over hovudet. Jenta går under armen medsols på to steg, og så dansar dei saman rundt polka på to steg (vanleg samdanstak 1). Det blir dansa til saman 3 gonger.

3. "Jenta over". Samdanstak nr 1, som i slutten av 2. tur. Jenta dansar over på gutens venstre side (kryssar framfor guten) på eit bytomfotsteg, så tar begge yste foten ut med tåa i golvet og så inn mot andre foten med tåa i golvet. Så dansar jenta over på gutens høgre side på tilsvarande måte. Dette blir så dansa ein gong til.

4. Vanleg polka rundt. Para dansar polka rundt 4 steg motsols, så 4 steg medsols (treng ikkje kome 2 gonger rundt, dei kjem gjerne halvannan gong rundt.).

5. Framover med reinlendertak. Para tar vanleg ope reinlendertak. Dei dansar så 1 bytomfotsteg framover, så krysser jenta over på gutens venstreside på eit bytomfotsteg, så dansar dei to bytomfotsteg framover. Dette dansar  dei til saman 4 gonger.

6. Vanleg polka rundt. Dansar nå slik som i 4. tur. 4 gonger.

7. Avslutte. Til avslutning dansar jenta 1 gong rundt seg sjølv under arma, og etterpå avsluttande helsing slik som i starten av dansen. 

Vidare. Musikken er ikkje slutt, så no startar det på igjen:

8.  Polkasteg framover som i 1. tur.

9. "Vanleg polka" som i 4. tur, og avslutning som i tur 7.
tilbake til toppen av dokumentet


Lang Menuet (Væggerløse) Dansk 
Parvis på 2 rekkjer. Menuettsteg. Dansen har 4 turar, og kvar tur har 4 menuettsteg.
Menuettstega vert dansa slik: Høgre fot fram. Venstre inntil (hælane svakt saman) med ein liten svikt ("dvælen"). Venstre fram eit lite steg. Høgre fram eit lite steg (forbi venstre). Venstre fot eit lite steg fram. Høgre inntil (hælane svakt saman) med liten svikt. Det er liten svikt i desse menuettstega, bevegelsen er jamn og glidande. (Kortform: høgre, svikt, gå, gå, venstre, svikt).

1. Rekkjene mot og frå. Utan å halde saman dansar alle eit menuettsteg mot andre rekkja, og eit steg tilbake (rygge) igjen. Dette gjer vi ein gong til.
2.
Rundt med eigen. Vi tar saman med høgre i høgre, lette taket, og dansar rundt med eigen på 4 menuettsteg. Litt avstand, elles blir stega for puslete. Det går ganske sakte rundt!
3.
Byte plass. Vi tar høgre i høgre med den som står rett over og dansar halvkjede over og guten møter eiga jente (med venstre i venstre) og fører henne rundt og inn på plass. Dette tar to meunettsteg. Så dansar vi tilsvarande tilbake igjen til eigen plass.
4. Små ringar. Eit par og paret rett overfor i andre rekkja tar saman med lavt handtak til ein liten ring, og dansar rundt ein gong på 4 menuettsteg. Armane skal pendle lett fram og tilbake (fram først).
Så startar dansen på nytt. Den siste gongen vi dansar dansen (f.eks. 3. gongen), er 4. turen litt annleis. Då tar alle i oppsette saman til ein stor avlang ring, men dansar elles på same måte som vanleg.

tilbake til toppen av dokumentet

Pompadour   Pardans. Finsk
Alle stiller parvis i stor ring i danseretninga, danseretning mot sola. Aksletak: Parvis ved sida av kvarandre. Høgre i høgre over jentas høgre skulder, og venstre i venstre ut til venstre og fram.

1. "Framover med aksletak". Para dansar eit steg fram og til venstre slik: venstre til side, høgre bak, venstre til side og høgre peik over. Så eit tilsvarande steg framover mot høgre. Så 4 fire steg framover med "gå og peik over". (I detalj: trø fram med venstre og peik høgre over, så trø fram med høgre og peik venstre over, ..). Gut og jente "svingar litt på seg" medan dei går framover.
Dette blir no dansa ein gong til.

2. "Mot kvarandre, guten inst". No snur dansarane parvis mot kvarandre, gut har rygg inn i ringen og jenta rygg ut av ringen. Så dansar dei sidelengs, begge mot høgre: høgre til side, venstre bak, høgre til side og venstre peike over. Deretter tilsvarande steg mot venstre att. Så tar dei saman venstre i venstre, 1 gåsteg mot kvarandre på høgre fot og opp på tå, og deretter eit gåsteg bak. Så byter dei plass på 4 gåsteg (høgrekøyring).

3. "Mot kvarandre, jenta inst". No dansar dei sameleis som i 2) (også no mot høgre først). Til slutt byter dei så plass at på 4 gåsteg slik at dei er klar til ny omgang.

tilbake til toppen av dokumentet

Picking of Sticks  dans frå 1700-talet (Playford)  Gåsteg. Hoppesteg. Sidesteg. 
Tre par stiller etter kvarandre (slik som i Gillerosen frå Nordmøre). 

1. Framover og attover. Alle tar fire gåsteg fram, og 4 gåsteg (rygge) tilbake. (På 4. steget skal det vere eit liten husk opp og ned.) Dette skjer to gonger.

2. Siksak-turen. På gåsteg byter fremste gut 1 plass med jente 2,  (guten går på "utsida" av jenta) og vidare direkte byter han plass med gut 3. Så går alle ein gong fram og tilbake som i del 1). Så startar 2. siksak. No byter fremste jenta på jenterekkja plass først med 2. gut og så med 3. jente. Deretter fram/tilbake. På denne måten held det fram med 4 siksak'ar til, og då har alle kome tilbake på den opprinnelege plassen sin (ikkje fram/tilbake etter siste zikzak).

3. "Siding". Alle byter no parvis plass med sin partner på 4 gåsteg over, rask snu og gåsteg tilbake igjen. Dei går her til høgre for kvarandre. Så dansar dei dette ein gong til, men no til venstre for kvarandre. 

4. Vevinga. (Midtparet opnar først i begge vevingane). Par 1 og par 2 utfører "veving" - dvs sidesteg "gjennom kvarandre", to gonger i kvar retning, midtparet opnar først. Samtidig dansar 3. paret rundt dei to "veve-para" med "hoppesteg", jenta dansar medsols og guten motsols, "jenta inst på toppen". Så skjer det same ein gong til og no er det par 2 og par 3 som vever medan par 1 dansar rundt dei.

5. Armkrok. Alle para dansar no armkrok med eigen, 8 rolege steg kvar veg, snur halvvegs. Dei byrjar med høgre i høgre.

6. "Hoppe-ti-hopp" = åttetal og rundt. Alle snur framover som i starten. Guterekkja startar hoppinga i ei rekkje, gut 1 i front. Han dansar rundt jente 1, og så mellom jente 1 og jente 2, så mellom jente 2 og jente 3, så rundt jente 3. osb i "8-tal". Når siste person i rekkja nettopp har passert midtjenta, snur han brått andre vegen vidare rundt midtjenta og i 8-tal andre retninga. Han blir dermed førstemann i rekkja og dei andre hektar seg på han. Slik held det fram til alle dei tre gutane har snudd ein gong. Når dei så kjem øvst dansar dei vidare (med gut 1 i spissen) ein heil gong rundt jenteoppsettet (utan 8-tal), og kjem inn på plass.
Etterpå dansar jentene på same måten. Då er dansen slutt.

tilbake til toppen av dokumentet

Rufty Tufty  (Playford) pardans, bytedans (para dansar med nye par). Gåsteg. Lette taket.
Parvis mot kvarandre to og to par i stor ring. I heile dansen er det gåsteg, med det lette taket.


1. Para går mot kvarandre 4 små gåsteg, tilbake igjen (rygge) 4 små gåsteg. Dette er "ekstra" og blir berre dansa heilt i starten av dansen.

"Gåturen". Så startar ein vanleg tur 1: Para går parvis mot kvarandre med 4 små gåsteg. Tar så saman med den jenta/guten dei møter og bryt av 90 grader: så 4 gåsteg inn mot sentrum av ringen (4 gåsteg ut av ringen for dei andre), snur så 180 grader rundt lettaste veg og går 4 gåsteg tilbake igjen, tar så saman med eigen og rygger 4 steg tilbake på opprinneleg plass. 

2. "Byte plass". Gutane startar no og går diagonalt over til høgre for kvarandre og vender mot venstre (og har så bytt plass). Litt etter at gutane har starta, startar jentene og byter plass på same måten (jentene krysser dermed bak gutane). Gut og jente møter no eigen partnar og dansar "dos-a-dos" med eigen (rundt kvarandre med ryggen imot kvarandre, slik som i Ril frå Dønna). Til dette brukte dei 12 gåsteg. No har para bytt plass og halve turen er ferdig. Så dansar dei på heilt tilsvarande måte ein tilbake til eigen plass.

3. "Gjennom porten". No dansar para 4 steg mot kvarandre og 4 steg frå kvarandre  (som i del 1). Så dansar dei 4 steg mot kvarandre att, dei som går motsols løfter armane til port og para går "gjennom" kvarandre på 4 gåsteg.

No byrjar dansen på neste omgang med at para går 4 gåsteg mot nytt par, bryt av 90 grader etc.

tilbake til toppen av dokumentet

Tyske Major  Rekkjedans. Gåsteg. Balansesteg. Lette taket.
Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 3, 1, 2, 3,  .... 

1. Balansetur. 1. gut og 2. gut (og 1. jente og 2. jente) snur mot kvarandre, tar "helsepå"-tak og gjer eit balansesteg (mot venstre først). Så gjer dei komplimang. Deretter byter jentene og gutane plass, gåsteg, jentene går inst. Jentene "snur rundt seg sjølv inn på plass", gutane snur kortaste vegen. Så gjer dei det same ein gong til, men no går gutane inst og snur "lengste vegen".

2. Kaste av tur. Par 1 kastar av (gut ut til venstre, jente ut til høgre), og går inn mellom 2. og 3. par og stiller seg mot kvarandre innanfor rekkjene. Her gjer dei balanse to gonger (først til venstre). Så kastar dei av tilbake til eigen plass, men held fram opp mellom rekkjene, rundt seg sjølv og inn på plass mellom 2. og 3. par.

3. Mølle. Par 1 dansar no mølle med par 3, først 8 steg med sola, snu, og 8 steg tilbake.

4. Kjede. 1. par og 2. par dansar til slutt engelsk kjede, startar med eigen i kjeda.
tilbake til toppen av dokumentet


Slädfarten  oppstilling 4 par i firkant. Det lette taket.
Fire par stiller i firkant som i kvadrilje. Par 1 med ryggen  mot musikken, par 2, rett mot par 1, par 3 til høgre for par 1, og par 4 til venstre for par 1. Det lette taket gjennom heile dansen.

1. I ring med og mot sola. Alle tar saman til ring og går 16 gåsteg langs ringen medsols. Snu på hælen bakover og 16 gåsteg tilbake på plass.

2. "Siksak over".  Gut 1 (og gut 2) gjer 4 siksak-steg (bytomfot på skrå framover) over til motståande jente, og byrjar mot høgre. Går så rundt på 4 gåsteg med jente 2 (jente 1) med dobbelt handtak, og rygger så tilbake på plass med 4 gåsteg. Så dansar par 3 og par 4 på same måten. 

3. "Gå igjennom". Par 1 og par 2 går mot kvarandre på 4 gåsteg. Gut 1 og jente 2  (og gut 2 og jente 1) tar saman med lette taket , "går gjennom" par 4 som lagar opning, og jente 1 kryssar mot venstre framfor guten, og guten tar av til høgre.  Dei møter så sine eigne partanarar, tar venstre i venstre og rundt inn på plass på motsett side av der dei stod opprinneleg.
Så gjer par 3 og par 4 det same.
Når eit par lagar opning i denne turen skjer det slik: Dei går fram og ut på : gå, kryss bak, gå og peik over. Så rygger dei tilbake på plass med 4 gåsteg.

4. Promenade heim. Så går alle para langs ringen medsols tilbake på plass arm i arm, og der snur dei så inn på plass ved å rotere rundt seg sjølv (guten rygger) (8 gåsteg). Så går alle 8-tal med framand (høgre i høgre, eller høgre armkrok) og med eigen (venstre i venstre). Då er ein omgang ferdig.

tilbake til toppen av dokumentet
Signora Aurettis dans    Svensk
Parvis på stor motsols ring. Menuettmusikk. Deler av dansen "over-skulder-taket" (venstre i venstre ut og fram,  høgre i høgre over jentas skulder, utan å kvile på skuldra).

1. "Menuettsteg framover". Først eit lite forspel. Parvis i danseretninga med "over-skulder-taket". Tre gåsteg framover (start på ytre) med tå-peik (ledig fot i kryss framom utan å ta vekt). Så dansar vi to slike menuettsteg til framover (andre steg byrjar på inste fot, og tredje på yste fot). Så snur ein mot kvarandre på to gåsteg og gjer komplimang.

2. "Skifte plass". Begge tar høgre i høgre lett tak. Begge tar eit steg mot kvarandre med høgre fot, venstre inntil og så opp på tå. Så tar begge eit steg tilbake med venstre fot, og tåstøtte ut til sida med høgre fot. Så byter dei to plass med 3 gåsteg og tåstøtte på venstre fot (byrje på høgre). Så skifter dei til venstre i venste og begge tar eit steg mot kvarandre med venstre fot, høgre inntil og så opp på tå. Så tar begge eit steg tilbake med høgre fot, og tåstøtte ut til sida med venstre fot. Så byter dei to plass att med 3 gåsteg og tåstøtte på høgre fot (byrje på venstre).

3. "Bakover-steg". Begge utfører no 4 "bakover-steg" mot danseretninga, lette taket. Dei byrjar på yste foten: Tar yste fot litt i kryss bak og fører tyngda over på han samtiddig som ein bøyer i kneet med den foten, medan den andre foten får eit strekk. Litt vridning mot kvarandre og frå kvarandre for kvart steg. Ved avslutninga av turen tar dei "over-skulder taket" og står ved sida av kvarandre i danseretninga.

4. "Menuettsteg på staden". Guten går no tre korte gåsteg (byrje på høgre) bak og opp på høgre sida av jenta og tar tåstøtte med venstre ( Jenta gjer samtidig det same mot venstre, med motsett fot). (Det er same slags steg som i tur 1 - menuettsteg). Dette steget utfører dei tre gonger til (først guten bak mot venstre, så mot høgre og til slutt bak mot venstre att).

5. "I sirkel inn og ut av ringen kvar for seg". Dei slepper handtaket. Guten går no i liten ring inn mot sentrum av ringen med eit menuettsteg (gå, gå gå og tåstøtte), og jenta tilsvarande ut av ringen. Guten byrjar på høgre og jenta på venstre. Så går dei vidare eit steg til og snur vidare rundt slik at dei vender mot kvarandre og dei gjer så komplimang mot kvarandre.  Så går dei begge med 2 menuettsteg mot kvarandre og gjer komplimang.

6. "Til side med knekk". Dei står mot kvarandre når neste tur startar. Begge dansar no til høgre slik: gå (på høgre), ta venstre raskt i kryss bak og svikt samtidig i høgre, trø så ned på venstre, trø til høgre med høgre og "peik over" med venstre. (når vi dansar dette kan vi telje: Ein, og to, tre, fire. Knekken blir då på "og"). Dans så tilsvarande eit steg mot venstre. Og så eit steg mot høgre og eit tilbake mot venstre att.

7. "Som første tur". No dansar ein som første tur, vrir på siste memuettsteget mot kvarandre, slepper handtaket og gjer komplimang.
tilbake til toppen av dokumentet

Schubertvals   Svensk
Parvis på stor motsols ring. Vanleg samdanstak - samdanstak 1. Dansen startar med at guten har ryggen inn mot sentrum av ringen (kort helsing først). Valsemusikk av Franz Schubert. Koreografi: Valborg Franchi.

1. Vals og under armen. a) Først framover langs ringen 8 valsesteg - 4 gonger rundt.. 
b) Vi slepper så høgre-hendene og dansar framover med jenta føre, og ho dansar 4 gonger rundt medsols under gutens venstre arm på 8 korte valsesteg. Guten dansar små valsesteg framover. 
2. Framover og rygge. Med det lette taket dansar dei no framover i danseretninga to valsesteg, så snur dei brått motkvarandre (guten medsols, jenta motsols), begge byter hender (til venstre for gut  i høgre for jenta), og dansar 2 valsesteg bakover i danseretninga. Til slutt 4 valsesteg rundt saman med samdanstak 1. Vi stansar slik at guten har ryggen inn i ringen, og jenta ryggen ut av ringen.
3. Byte plass rygg mot rygg.  Gut og jente byter plass på 2 valsesteg, dei dansar til høgre for kvarandre snur under vegs rygg mot rygg. Guten byrjar på høgre fot, jenta på venstre. Så dansar dei eit valsesteg rett mot kvarandre og eit kort valsesteg frå kvarandre (bakover). Til slutt dansar dei vals rundt med 4 valsesteg. Dei stoggar slik at jenta har ryggen inn i ringen. Dette var halve turen. No dansar dei det same ein gong til nesten likt: Først byter dei plass, rygg mot rygg til høgre for kvarandre, på to valsesteg (guten byrjar på venstre og jenta på høgre) og så mot kvarandre og litt frå kvarandre på 2 valsesteg. Så dansar dei vals rundt til slutt. Ved avslutning av turen står dei ved sida av kvarandre i danseretninga. Dei tar også nytt handtak: Guten held si venstre i jentas høgre som før, men guten tar med høgre arm rundt midja på jenta innanfor hennar høgre arm som held i skjørtet.
4. Framover og måne rundt kvarandre. Dei dansar no i danseretninga 3 valsesteg slik: gå på ytre, gå på indre, gå på ytre og tå peik. Så dansar guten nesten på staden 4 valsesteg medan jenta dansar rundt guten slik at ho heile tida har fronten i danseretninga (guten held si venstre i jenta si høgre hand). Alt dette dansar dei no ein gong til.
5. Rundt, fram og bak. Dei slepper handtaket og dansar framover og rundt seg sjølv på to valsesteg (guten mot sola og jenta med sola). Så dansar dei eit valsesteg i danseretninga og eit valsesteg tilbake igjen (rygger) mot danseretninga. Så dansar dei 4 dansesteg rundt saman på vanleg måte. Alt dette blir så dansa ein gong til.
6. Som første tur, men motsett rekkjefylgje. Dei dansar no det same som første tur, men dei to delene i motsett rekkjefylgje. Først jenta under armen, og så saman i vanleg vals til slutt. Som avslutning får jenta eit lett kyss på hennar høgre handbak.
tilbake til toppen av dokumentet

Pas de Quatre
  
Finsk
Parvis på stor motsols ring. Alle turar blir dansa to gonger. Det lette taket. Det er 4 turar. Tur 1 blir dansa oppatt til slutt. Polkamusikk. Samdanstak 1 i polkaen .

1. Vaggeturen. Parvis i danseretninga. Trø fram på ytre, og tilbake på indre. Gå fram på ytre fot, og "tap" med ledig/indre tå (i golvet ut å ta tyngde). Gå så på indre, gå på ytre og deretter bytomfot. Til slutt to gonger rundt saman medsols på 4 polkasteg.   Turen blir så dansa ein gong til.
2. Slepeturen. Parvis i danseretninga. Vi går først to gåsteg framover (ytre, indre) og når vi trør ned på ytre slepar vi indre foten i ein boge framover. Så går vi igjen to steg framover, og på det tredje fører vi ytre foten i ein boge framover. Så dansar vi to gonger rundt saman medsols på 4 polkasteg.  Turen blir så dansa ein gong til.
3. Til side-turen. Para står mot kvarandre, guten medryggen inn i ringen. Begge trør  til sides i danseretninga (mot venstre for gut, høgre for jente). Så trør vi på ledig fot på kryss bak, så trør vi til venstre på ledig fot og deretter med ledig fot på kryss framom og ta vekt. Så tilbake i andre retninga: For guten: Trø med venstre bak, trø med høgre til høgre, trø med venstre i kryss framom, og trø med høgre inntil (samle). Til slutt to gonger rundt saman medsols på 4 polkasteg.   Turen blir så dansa ein gong til.
4. Start med bytomfot. Parvis i danseretninga. Vi dansar eit bytomfotsteg framover i danseretninga, trør så vidaare fram med ledig og set så ledig fot inntil samtidig med at vi bøyer i begge knea.  Så tilsvarande tilbake: Begge startar med "yste" fot (venstre for gut/høgre for jenta), vrir litt og tar bytomfotsteg bakover, så trø på "indre" fot (ledig fot), og inntil med "ytre" fot slik at begge blir ståande mot kvarande med tyngd på begge føtene. Til slutt dansar vi to gonger rundt saman medsols på 4 polkasteg.  (I staden for å bøye knea med fronten i danseretninga, kan ein også snu mot kvarandre.) Turen blir så dansa ein gong til.

Musikken er no slik at 1. tur blir dansa ein gong til.
tilbake til toppen av dokumentet

Prinsesse Alexandrine Kvadrille.   Dansk. 
Koreografert av Georg Berthelsen og musikk av Louis Forgeron. Dansen finst i eit dansk hefte frå 1998 av Annette Thomsen og Ole Skov.

Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1. Bytomfotsteg, "croise"-steg og gåsteg.

Introduksjon. Til 16 takter med musikk går dansarane rundt og finn seg dansepartnar, og stiller på plass klar til første tur. 

1. 1.-turen. Dei første 4. taktene står ein i ro, og helser så på eigen dansar på dei neste 4 taktene. (Turen vert dansa to gonger først av par 1+2, så av 3+4). 
Par 1 og 2 mot kvarandre på 1 bytomfot (byrje på høgre) og 2 gåsteg, og på same steg rygge tilbake på plass. Med krossvendingstak går par 1 og 2 forbi kvarandre (høgrekøyring) og over på motsett plass. Her dansar dei no eit bytomfotsteg + croise til høgre (byrje med høgre fot) og tilsvarande mot venstre. Så dansar dei parvis motsols rundt på staden på 3 bytomfot og 2 gåsteg. Dei to para dansar så mot kvarandre på 1 bytomfot og 2 gåsteg (starte med yste fot), så byter jente og gut plass sidelengs på same stega (jenta fremst), så rygger dei tilbake på plass på same stega, og til slutt byter dei plass sidelengs (jenta fremst) på same stega. Dei dansar seg no tilbake til eigen plass (jentene først, deretter gutane) slik: Jentene tar saman venstre i venstre, dansar 1 bytomfot (start med høgre) og 2 gåsteg og dreier rundt motsols, og rygger inn på plass med same stega. Gutane tar så saman høgre i høgre, dansar 1 bytomfot (start med venstre) og 2 gåsteg og dreier rundt medsols, og rygger inn på plass med same stega.
No snur alle mot framand og dansar 1 bytomfot + croise til høgre og så 1 bytomfot + croise til venstre. Så rundt med framand (høgre i høgre) på 3 bytomfot (byrje med høgre) og 2 gåsteg.
Alt Dette blir no dansa ein gong til med 3. og 4. par (utan innleiande helsing).

2. 2.-turen. Dei første 8 taktene står alle i ro. 
Par 1 og 2 tar saman til ring og dansar medsols over til motsett plass på 3 bytomfot (byrje på høgre) og 2 gåsteg. Så dansar dei halvkjede tilbake på plass på same stega. Alle jentene (lett tak) dansar no inn og endar med front mot eigen gut på 2 bytomfot (byrje med høgre) og 2 gåsteg. Utan å halde saman dansar alle balanse  (høgre, venstre). Så tar alle venstre i venstre, og jenta dansar rundt guten motsols til sin vanlege plass på 3 bytomfot og 2 gåsteg. No dansar 1. og 2. par mot kvarandre, 1. par gjennom 2. par og omkring motstånde dansar, med front mot han, på 3 bytomfotsteg ("dås-a-dås"). Guten rygger så tilbake på plass, medan jenta danser framlengs og ender med ryggen mot midten, det siste på 2 gåsteg. Så dansar 3. og 4. par tilsvarande "rundt" kvarandre. Alle tar no saman til ring (jentene vender utover) og alle dansar balanse (høgre, venstre), slepper så framand og dansar rundt medsols til vanleg plass på 2 bytomfotsteg. Så tar alle venstre i venstre med framand og dansar ein gong motsols rundt på 3 bytomfot og 2 gåsteg.
Så dansar ein alt dette oppatt med par 3. og 4. som "oppførande".

3. I ring. Alle står i ro i 4 takter og tar saman til ring på dei neste 4 taktene. Så dansar alle eit steg inn og eit tilbake (jenta byrjar med venstre, guten høgre). Utan å halde saman byter no gut og jente plass på 6 gåsteg, guten går bak jenta (alle har front inn). Her tar alle saman til ring att, dansar eit steg inn og eit steg tilbake, og byter så plass tilbake på tilsvarande måte, og ender med front mot framand. Alle tar venstre i venstre med framand og tar eit steg mot høgre, gjev så høgre i høgre og tar eit steg mot venstre, og dei går så ein halv omgang rundt på 6 gåsteg (byter plass med framand). Så tar alle venstre i venstre, tar eit sidesteg mot høgre, byter til høgre i høgre og tar eit sidesteg til venstre, og så går alle medsols tilbake til eigen plass på 6 gåsteg og har front mot eigen. Så dansar alle eit steg fram mot eigen (høgre fot) og tilbake (venstre fot), og alle tar så eit steg til høgre og gjer komplimang mot eigen. Så tar para høgre i høgre og dansar medsols rundt på 4 "polenesesteg" (valsebytomfot).
Så dansar ein alt dette ein gong til.

4. Finale (stort tempo!). Alle står stille i 4 taktar, gjer så komplimang med eigen, og snur seg og tar begge i begge med framand. Gut 1 og jente 4. og gut 2 og jente 3 "traverserer" - dansar sidelengs gjennom kvarandre (1. gut i midten), og på plassen diagonalt snur alle seg rundt seg sjølv (jentene motsols, gutane medsols), det heile på 3 bytomfot og 2 gåsteg. Så dansar dei tilsvarande tilbake (2. gut i midten), og ved snuinga til slutt snur jentene medsols og gutane motsols. Alle gutane dansar no mot høgre og stoggar framfor jenta der på 2 bytomfot (starte på høgre). Dei tar balanse (høgre, venstre). Dei tar høgre i høgre og dansar medsols rundt ein halv gong og stoggar ved sida av kvarandre på 3 bytomfot og 2 gåsteg.Gutane dansar så over til eiga jente og har ryggen mot midten på 2 bytomfot (byrje på høgre).Så dansar alle balanse (høgre, venstre). Alle tar høgre i høgre med eigen og dansar medsols ein gong rundt på 3 bytomfot og 2 gåsteg. Til slutt står 1. par vendt mot 3. par og 2. par mot 4. par og tar krossvendingstak. Dei to motståande para byter no plass (høgrekøyring) med ei motsols snuing til slutt, på bytomfot og gå to gonger, og snur dermed mot det paret dei bytte plass med. Så dansar dei to para halvkjede attende på plass på 3 bytomfot og 2 gåsteg, og ender slik at 1. par har front mot 4. par (og 2. par front mot 3. par). Så dansar ein oppatt "det same" (dvs høgre forbi, og halvkjede tilbake) med dei nye para ein no står imot.
Jentene dansar no mot sentrum på 2 bytomfot (byrje på høgre) og tar saman til ring, og tar balanse (høgre, venstre). I ringen dansar så jentene motsols ein halv omgang rundt på 1 bytomfot og 2 gåsteg to gonger. Så danser 1. og 2. jente seg heim med "jentekjede" (høgre i høgre med motståande jente) på 1 bytomfot og 2 gåsteg to gonger. Etterpå dansar  3. og 4. jente seg heim på same måte. Dei 4 jentene tar så saman til høgrehands mølle, og gutane snur seg motsols på ringen. Jentene og gutane dansar no i kvar si retning og møtest på andre sida av ringen på 3 bytomfot og 2 gåsteg, der dei tar saman parvis venstre i venstre og dansar rundt på plass på 3 bytomfot og 2 gåsteg. Så tar jentene igjen høgre hands mølle og dansar vidare medsols tilbake til vanleg plass der jenta møter sin gut (som har dansa motsols vidare langs ringen) på 3 bytomfot og 2 gåsteg. Dei tar her parvis venstre i venstre og guten fører jenta rundt og inn på plass.
Heilt til slutt er det komplimang for eigen dansar.
tilbake til toppen av dokumentet


Caledonians kvadrilje    
Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1. Alle kjedene i dansen byrjer med venstre i venstre. Polka vert dansa med samdanstak 1. Normalt handtak er venstre i venstre. Første turen vert dansa 2 gonger, dei andre turane fire gonger (med nytt oppførande par). Polkamusikk. Bytomfotsteg, gåsteg og polkasteg.

1. Mølle. Dei første 4. taktene står ein i ro, og helser så på eigen dansar på dei neste 4 taktene. 
Par 1 og 2 dansar tre bytomfotsteg i høgrehands mølle, byter så hand og snur på neste takt, og dansar mølle tilbake på plass (som i Mølledansen). Så byter jente 1 og 2 plass med høgrehands kjede (og rundt på plass med guten),  og deretter sameleis tilbake til eigen plass. Så dansar alle para venstrehands kjede (sakte, store bogar) til dei møter eigen på motsett side av oppsettet. Utan å helse tar dei så saman og dansar medsols polka vidare rundt ringen tilbake til eigen plass. 
Dette blir no dansa ein gong til med 3. og 4. par som oppførande (utan innleiande helsing).

2. Guten fram. Først helsing. 
Gut 1 går fram mot jente 2 på 2 bytomfotsteg (utan å helse) og rygger tilbake att. Så tar han eit bytomfotsteg fram att og gjer komplimang mot jente 2, og rygger tilbake på plass. Alle snur mot framand og gjer komplimang. Så gjer alle "ballanse" (trø, peik over, trø ned) først mot venstre så mot høgre. Alle tar så saman med framand med begge hendene og går sakte ein halv gong rundt medsols (starte på venstre) med kort komplimang. Så direkte vidare med polka rundt ringen motsols med framand (vanleg medsols rotasjon). Polkaen har godt "sig" på første taktslaget. Ikkje for stor ring!
Dette blir no dansa 3 gonger til med ny gut som oppførande (utan innleiande helsing). Til slutt er alle jenter hos sin vanlege dansepartner.

3. Dos-a-dos. Først helsing
Par 1 og par 2 dansar to bytomsteg mot kvarandre, dansar så dos-a-dos rundt motståande jente/gut på 3 bytomfotsteg (par 1 i midten ?), tar så saman dobbelt handtak med eigen og dansar medsols rundt og inn på plass. Par 1 og 2 byter så plass (par 2 opnar opp), og tilbake egjen (par 1 opnar), som i Lancier (men snøggare). Alle gjer så komplimang mot framand. Så gjer alle "ballanse" først mot venstre så mot høgre. Alle tar så saman med framand med begge hendene og går ein (heil) gong rundt medsols (starte på venstre) med kort komplimang. Så tar alle raskt saman (lette taket) til stor ring, dansar 2 bytomfotsteg inn mot sentrum (lyfter hendene), og to steg bakover att. Så dansar (gåsteg?) alle ein gong rundt med eigen, dobbelt handtak, med avsluttande kort komplimang.
Dette blir no dansa 3 gonger til med nytt par som oppførande (utan innleiande helsing). 

4. Byte plass. Først helsing
Jente 1 og gut 2 dansar mot kvarandre på 2 bytomfotsteg, og så gjer gut 1 og jente 2 det same. Så tar dei dobbelt handtak med eigen og går ein gong rundt medsols inn på eigen plass. Alle jenter dansar no med bytomfotsteg  forbi guten til høgre for seg (på innsida) og inn på plass i ringen, kort komplimang. Så gjer gutane tilsvarande, men mot venstre. Jentene, og så gutane, gjentar dette ein gong. Då har alle møtt eigen dansar på motsett side av ringen. Så dansar alle polka i motsols ring tilbake til eigen plass.
Dette blir no dansa 3 gonger til med nytt par som oppførande (utan innleiande helsing). 

5. Polka rundt. Først helsing
Par 1 dansar vanleg medsols polka i motsols ring innanfor dei tre andre para (dei andre klapper). Alle jentene dansar så inn i mot sentrum av ringen på  bytomfotsteg og sluttsteg, og ut att. Så gjer alle gutane det same (gutan har liten appell inst). No dansar alle venstrehands kjede motsols til dei kjem på motsett side av ringen og dansar polka med eigen tilbake på plass (dette er heilt som i 1. tur). Så dansar alle 8-tal med framand (høgre i høgre, start venstre fot) og så med eigen (venstre i venstre).
Dette blir no dansa 3 gonger til med nytt par som oppførande (utan innleiande helsing). 
Til avslutning dansar alle polka rundt i motsols ring.
tilbake til toppen av dokumentet


Grev Løvenhjel Svensk. 
Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1. Gåsteg. Det lette taket og dobbelt handtak.

1. I ring med og mot sola. Aller tar saman i ring og går 16 steg med sola, snur "bakover på hælen" og går 16 steg tilbake på plass.

2. Ringar.  To og to par (1 og 3,  2 og 4) tar saman (lette taket) til små ringar og  går 4 steg med sola, samtidig med at ringen beveger seg 1/4 omgang motsols på den store ringen. Så tar dei to små ringane saman ein kort øyeblikk til ein stor ring (2 steg), som overgang til ein ny liten ring. Dette skjer så 3 gonger til, og då er alle tilbake på plass. Alt skjer i ein samanhengande bevegelse.

3. Parvis rundt ringen motsols. Kvart par tar saman med vanleg dobbelt handtak. På 8 gåsteg beveger kvart par seg 1/4 omgang rundt på den store ringen, samtidig med at paret roterer rundt seg sjølv medssols. Det skjer slik: Jenta beveger seg først litt på skrå bakover og guten mest framover, og motsett på dei siste 4 stega. 
tilbake til toppen av dokumentet


Fransese 
Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar (1991). Oppstilling parvis på to rekkjer. 8 par eller meir (i siste turen må musikken tilpassast talet på par). Sett frå musikken er venstre rekkje A-rekkja, høgre rekkje B-rekkja. Vi tel inn par 1 (øvst på A-rekkja), så 2 neste par på A-rekkja, neste 1 osb. Det er viktig å merkje seg at i 4. og 5. tur er det viktig om du er par 1 eller 2, i dei andre turane er det om du er på A- eller B-rekkja som spelar rolle. Venstre hand i venstre. I halvkjedene går jenta alltid i midten.

0. Innleiande kompliment. Helse mot 2. rekkja, så helse mot eigen - 8 takter til saman.

1. Jentekjede. Sjasé (bytomfot og sluttsteg) mot og frå. Halvkjede over. Sjase og halvkjede tilbake (jentene i midten begge retningar). Jentene over og rundt med guten (begge i begge), og direkte tilbake og rundt med guten. Krossvendingstak over (høgrekøyring), og halvkjede tilbake.

2. Figurering. Helsing mot eigen, og stå. A-gut og B-jente byrjar så figureringa langs eiga rekkje. Start med å krysse venstre for over: Bytom-fot og gå-snu og bak. Figurere tilbake. (Guten har djupt hoftefeste med arma som vender mot andre rekkja.) Så bytomfot mot kvarandre, halvsnuing rundt kvarandre og rygge inn til motsett rekkje. Så figrere langs framand rekkje. Så direkte tilbake til partnar, tar saman med begge hendene og rundt.
Dette var halvvegs. Alt skjer så ein gong til med dei som "ikkje dansa" første gong.

3. Jamvektskjede. Helsing mot eigen, og stå. Sjasé mot og tilbake. A-gut og B-jente mot kvarandre, høgre i høgre, snu og tilbake og hekte saman med eigen. Jamvektssteg, først mot A. Så krossvendingstak over til motsett rekkje, og halvkjede tilbake. Dette var halvvegs. Alt skjer ein gong til med dei som ikkje dansa. Jamvektsstega først mot B.

4. Vitjinga. Helsing mot eigen, og stå. Sjasé mot og tilbake. Så mot kvarandre og 1-ar jente fylgjer "mot-paret" tilbake til deira plass. Tre-gruppa fram og tilbake (to bytomfotsteg kvar veg), begge mot kvarandre og tilbake slik at 1-gut står framfor 2-gut på B-rekkja, og 2-jente står framfor 1-jente på A-rekkja. No figurerer 1-gut og 2-jente ned og opp langs rekkja dei no stå ved, og så direkte heim att til eigen på "vanleg" måte. Dette var halvvegs. Alt skjer ein gong til, og denne gongen går 2-jenta over først.

5. Kalesja. Helsing mot eigen, og stå. Sjasé mot og tilbake. Så mot kvarandre og 1-ar gut fylgjer "mot-paret" tilbake til deira plass. Tregruppa fram og tilbake (to bytomfotsteg kvar veg), så berre jenta fram og tilbake, så alle mot kvarandre, tar saman i små ringar, 180 grader rundt med sola, og rygge tilbake på "feil" rekkje. Til slutt halvkjede tilbake på plass. Dette var halvvegs. Alt skjer så ein gong til, og denne gongen går 2-guten over først.

6. Storkjeda. ("Tre delar: kjede, marsj og kjede, og figurering imellom."). Helsing mot eigen berre 4. takter. Så storkjede høgre i høgre, gutane mot sola, til vi møter eigen og snur rundt 180 grader. Så helser vi på 4 takter (start på vek eller midt i vek). Så storkjede "tilbake" den vegen vi no snur. Så "full" figurering (A-gut og B-jente) slik som i 1. del av tur 2.. Helsing mot eigen på 4. takter. Marsj - gutane på utsida mot sola, til vi møter eigen. Helse på eigen (ho har ryggen inn i "ringen") på 4 takter. Så marsj vidare "arm i arm" til eigen plass. Så "full" figurering (B-gut og A-jente) slik som i tur 2. Utan helsing føst, blir storkjeda dansa ein gong til. 

S. Avslutning. Arm i arm går para sakte mot kvarandre litt "urytmisk", helse mot andre rekkja og til slutt mot eigen.
tilbake til toppen av dokumentet


Lancier frå Vardø 
Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar (1991). Oppstilling 4 par i fikant.  Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1.  Venstre hand i venstre. I det meste av dansen bytomfotsteg, sume stader sidesteg, gåsteg og sluttsteg. Sluttsteg = "gå og inntil". Alle turane blir dansa 4 gonger der "oppføringa" går på omgang.

1. Hjørnetur. 1 gut og 2 jente inn mot miden, snu mot kvarandre og rygge tilbake. Så dansar dei inn og rundt kvarandre (høgre i høgre), tilbake til eigen og rundt. 1. par og 2. par byter plass med halvkjede (par 1 i midten først). Så halvkjede tilbake. Nå går alle gutane med sidesteg til hjørnet til venstre for seg, medan alle jentene dansar (bytomfotsteg) inn i ringen mot guten til høgre for paret. Gut og jente byter plass - høgrekøyring utan å ta saman. Så byter gut og jente på ny plass - høgrekøyring og venstre hand i venstre, og vidare "rundt" og tilbake på plass med eigen partnar. Alt dette skjer så 3 gonger til med ny gut (2., 3. 4.) som oppførande.

2. To rekkjer. (Det meste av denne turen er gåsteg. Nokså rask musikk.) 1. par fram og attende (gåsteg + komplim.). Par 1 går så inn mot midten, snur mot kvarandre og tar eit steg mot venstre og komplimang. Paret figurerer så først mot høgre og så mot venstre (sidesteg og sluttsteg). Nå fører guten i par 1 og par 2 kvar si jente over til par 3 og par 4 (krysstak og bytomfotsteg), og gutane rygger tilbake, slik at det blir to rader. Radene (lette taket) fram og tilbake (4 gåsteg + kompl.), og fram att (4 gåsteg). Så tar para saman med eigen med begge hendene og brukar bytomfotsteg tilbake på plass. Dette skjer så 3 gonger til med nytt par (2., 3. og 4.) som oppførande.

3. Jentemølle. 1. jente går på skrå innover mot midten (2 bytomfotsteg + sluttsteg) - ryggen mot hjørnet - mellom 1. og 4. par. Så går gut 2 på tilsvarande måte på skrå inn mellom 2. og 3. par (2 sidesteg + komplimang). Jente 1 og gut 2 bakover mot hjørnet (1 bytomfot +2 gå +kompl.). Jentene dannar no høgre hands mølle inne i ringen, venster i venstre med gutane, medan gutane går til sitt høgre hjørne. (par 1 svingar rundt 1 gong mot sola før jenta dannar mølle). Jentemølle - først eit steg bakover, så framover og rundt med "motståande" gut. Så jentemølle ein gong til, og inn på plass med eigen. Alt dette skjer så 3 gonger til med  ny jente/gut  (2., 3.og 4.) som oppførande.

4. Ring og kjede. 1. par går over til 4. par og helsar kort (2 bytomfot + sluttsteg), og snur så mot venstre og over mot par 3 og helsar kort. Par 1 og par 3 figurerer så, jentene mot venstre framfor guten (2 sidesteg + sluttsteg), og på same måten figurerer dei tilbake. Så dansar 1. og 3. par rundt i små ringar med 4 raske valse-bytomfotsteg, og tilbake. No skal 1. par danse høgre hands kjede med 2. par (først venstre i venstre med eigen og jenta forbi,  før dei startar kjeda med framand). Lang kjede på 12 steg. På "høg tone" tar dei saman og går heim på plass.) Alt dette skjer så 3 gonger til med nytt par (2., 3. og 4.) som oppførande.

5. Kjede og marsj. Førespel på 8 takter, guten snur mot jenta si. Kjede rundt oppsettet, og helse på annankvar, 2 gonger rundt. (Høgre i høgre med første, venste i venstre med andre og ikkje ta saman med tredje). Så snur 1. par ut av oppsett på eigen plass, så 3. par inn bak 1. par, så 4. par og til slutt 2. par så alle står etter kvarandre i ei rekkje. Så figurerer alle sidelengs, gutane mot høgre, jentene mot venstre (2 sidesteg + 2 jamvektssteg). Så figurering tilbake att. No "marsjerer" gutane og jentene på kvar sine rekkjer med bytomfotsteg - gutane bryt mot venstre og jentene mot høgre, og tar saman v i v. når dei møtest att i midten. Ved slutten av "gåsegangen" snur dei inn på ei guterad og ei jenterad og held saman med lette taket. Nå går radene bakover (4 gåsteg), og så framover (4 gåsteg). Så tar alle parvis saman med begge hendene, og går heim på plass (6 gåsteg + kompl.). Alt dette skjer så 3 gonger til (utan nytt førespel).

S. Avslutning. 1. + 2. par mot kvarandre og helsar og tilbake, så 3. og 4. par.
tilbake til toppen av dokumentet


Kvadrilje  (Le Prince Imperial)
Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar (1991). Oppstilling 4 par i fikant.  Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1.  Par 1 og 2 blir kalla A-par, 3 og 4 B-par. Venstre hand i venstre. I det meste av dansen bytomfotsteg og sluttsteg, men også figurersteg og jamvektssteg. Sluttsteg = "gå og inntil". Tur 1 og 4 blir dansa to gonger, tur 2, 3 og 5 blir dansa 4 gonger med nye oppførande par.

1. Mot høgre og ring. Førespel med helsing (4 takter i ro, 2 takter komplimang og 2 takter i ro). A-para går mot paret til høgre. Komplimang. Dei tar saman til små ringar mot sola.gut 1 (og gut 2) tar med seg jentene ut til rad på par 2 (par 1) sin plass, og guten står att. Radene mot kvarandre og frå kvarandre. Så har dei to oppførande para halvkjede tilbake på plass (par 1 i midten), medan den tredje jenta går til sin partnar. Alt dette skjer så ein gong til med B-para.

2. Port og figurere. Førespel med helsing. Gut 1 og jente 2 mot kvarandre, vender 90 grader og lagar port. Ledig jente (jente 1) går under porten til ledig gut (gut 2), og port-paret snur seg mot dei. Mot kvarandre og frå kvarndre til vanleg plass. Så "sender" gutane dei framande jentene over til eigen. På slutten av dette elementet tar alle gutane ryggen inn i ringen og høgre hand i høgre. Alle fugurerer no mot det hjørnet dei har til høgre, ved å ta "venstre i kryss" og utan å halde saman (bytomfot, gå-snu, gå-bak). Så parvis mot kvarandre, venstre i venstre, og jenta med ryggen inn i ringen. Så figurere ut til det same hjørnet att, og tilbake på vanleg plass. 

3. Jamvekttur. Førespel med helsing. Medan ho held saman med guten snur jente 1 ryggen inn i ringen og helser på eigen gut. Så gjer dei andre det etter tur (nest paret rett overfor, så paret til høgre og til sist paret til venstre for startparet). Nå tar jentene saman til vendt ring og går 4 bytomfotsteg  (starte på venstre) med sola og så 4 steg tilbake. Dei tar så saman høgre i høgre med eigen og tar 4 jamvektssteg - mot høgre først. Til slutt går dei parvis rundt med bytomfot og inn på plass. Alt dette skjer så 3 gonger til med nye start-par.

4. 3'ar-rekkjer. Førespel med helsing. A-para mot kvarandre og tilbake att. A-para mot kvarandre, og så skal det dannast to 3'ar-rekkjer: Gut 1 og jente 2 rygger tilbake på sin vanlege plass, medan jente 1 går mot høgre til gut 3 og gut 2 går mot høgre til jente 4. 3-radene dansar no med bytomfotsteg mot kvarande og tilbake att to gonger. Så går dei to som står åleine (gut 1og jente 2) mot kvarandre og tilbake att. Så mot kvarandre, 1/2 gong rundt med høgre i høgre og komplimang. Så dansar dei to rett over til "si" 3'ar-rad og dei to para tar saman med lett tak til små ringar og rundt mot sola 1/2 gong. Så halvkjede tilbake til eigen plass med gutane i midten. Alt dette skjer så ein gong til der B-para startar.

5. Kvervel og figurering. Førespel med helsing. Så snur alle mot næraste framand, og nytt førespel med helsing. No vert det kvervel (rundt på staden med bytomfotsteg, guten i ro på sin plass heile tida, nye jenter kjem til han og dei gjer kvervel), til alle har fått igjen sin eigen partner. Nå går gut 1 og jente 2 mot kvarandre og tilbake. Så dansar dei igjen mot kvarandre, tar høgre i høgre og tilbake til eigen og tar høgre i høgre med eigen. A-para figurerer no medan dei held saman to figurersteg (små steg)Først 1 bytomfotsteg mot høgre (VHV) og snur mot venstre og 2 små gåsteg bakover. Så dansar dei eit bytomfotsteg (HVH) (til høgre for kvarandre), snur 1/2 gong mot venstre og 2 gåsteg bakover Så bytomfotsteg medsols rundt med eigen og inn på plass. Så startar vi rett på neste omgang med kvervel. Alt dette vert dansa 3 gonger til med nye oppførande (neste: 1 jente og 2 gut). 

S. Avslutning. 1. + 2. par mot kvarandre og helsar og tilbake, så 3. og 4. par.
tilbake til toppen av dokumentet

Honnfeiv  (Namdalen)
Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar (1991). Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre (gutane til høgre sett frå musikken). Inndeling: 1, 2, 3, stå. Rilsteg og hamborgar. Det lette taket og samdanstak 1. Vanleg rekkjedansprogresjon. Nokså rask ril-musikk/dans.

1. Ring med og mot sola. Dei tre para tar saman til ring og dansar 6 rilsteg + 3 appellar med sola, og det same tilbake mot sola.

2. Stjerne med krossvendingstak motsols. Dei tre para tar krossvendingstak (venstre arm øvst) slik at venstre alboge til gutane møtest inne i stjerna. Så dansar dei 14 rilsteg + 3 appellar motsols. (Når dei dannar stjerna, gjer dei slik: Gut2 går raskt over til si jente og lagar krossvendingstak der. Par1 snur seg litt, medan par3 står nesten i ro når dei lagar krossvendingstak.)

3. Hamborgar medsols og motsols. Dei tre para dansar no hamborgar motsols rundt i dei små ringane, først 4 steg i medsols rotasjon og så 4 steg motsols. Til slutt har par 1 og par 2 bytt plass, medan par 3 er tilbake på sin opprinnelege plass. Par 1 stoppar litt innanfor rekkjene, medan par 2 og 3 stoppar på rekkjene.

Når par 2 kjem øvst i rekkja, står det over 3 gonger før det blir einarpar. Når par 1 kjem til nest nederste plassen, dansar dei ein omgang med paret nedanfor seg og byter plass.
tilbake til toppen av dokumentet


Firetur frå Stange 
Dansen er rekonstruert av Folke Flatland etter oppskrifta til Christen N. Ringnæs i boka "Kulturhistorie fra Stange" (1909). Oppskrifta finst på stensil frå 1993.
Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre (gutane til høgre sett frå musikken). Inndeling: 1, 2, stå. Engelsksteg (= steg frå Åttetur), vals. Samdanstak 1 i valsen. Vanleg rekkjedansprogresjon. Opprinneleg var det berre aller øvste par som byrja dansen.

0. Oppbyding og førespel. Gut 1 byr opp utan musikk. Guten øvst klappar etterpå i hendene og musikken spelar førespel medan dansarane står i ro. (Det går også godt å by opp til musikk på vanleg måte?)

1. Kjede. Par 1 og 2 dansar vanleg høgre hands kjede (startar med venstre fot) med 16 engelsksteg, og stoppar med ryggen til rekkjene litt innafor (kan gjere komplimang til eigen til slutt).

2. Vals. Par 1 og par 2 dansar vals (samdanstak 1) tett rundt kvarandre (kan avslutte valsen med komplimang). Til slutt har dei to para bytt plass.  Par 2 sluttar på rekkja medan par 1 står innanfor.

Når par 2 kjem øvst, må det stå over to omgangar. Når par 1 kjem nedst, står det over ein omgang.
tilbake til toppen av dokumentet


The Geud Man of Ballingigh
Rekkjedans. Gåsteg (+ balansesteg). Lette taket. Vanleg rekkjedansprogresjon.
Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 1, 2, .... 

1. Gåtur. Par 1 tar saman går nedover mellom par 2, bryt så av utover og tilbake til eigen plass. Så tar gut 1 og gut 2 straks saman og går mellom jente 1 og jente 2 , bryt av frå kvarandre rundt kvar si jente og tilbake på plass. Så gjer par 2 tilsvarande: Dei tar saman og går oppover mellom par 1, bryt av frå kvarandre og går tilbake på plass. Så går til slutt jentene gjennom gutane, bryt av frå kvarandre rundt gutane og inn på plass.

2. Byte plass. Gut 1 og jente 2 tar no eit steg sidelengs mot kvarandre og tilbake (trø venstre og høgre inntil, og tilbake på trø høgre og venstre inntil). Så byter dei plass på 4 gåsteg (venstrekøyring).

3. Liten ring. Par 1 og par 2 tar saman til små ringar og går rundt ein heil gong med sola. Til slutt byter jente og gut plass på 4 gåsteg (venstrekøyring).

tilbake til toppen av dokumentet

Promenadekvadrilje / Åttetur  (Her er ein fin video av dansen og informasjon)
Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1.  Par 1 og 2 er A-par, og 3 og 4 B-par. Rolege gåsteg gjennom heile dansen. Stort sett det lette taket, men eit par plassar dobbelt handtak. Startar overalt på høgre fot, bortsett frå i tur 3.

1. Stor ring. Dansen startar med stor motsols ring der alle held saman (nokså lavt handtak og stor ring): Vi går 4 steg langs ringen (byrje med høgre fot), slepper så framand og jenta går medsols under armen ein gong, medan guten trør stega nesten på staden. Då er alle komne 1/4 rundt ringen. Så blir det same dansa 3 gonger til (tar saman til ring att når ein går vidare), og dermed er alle tilbake på plass.
2. Ulike motiv for A-par og B-par. A- og B-para dansar i denne turen ulike motiv samstundes (til saman 4 motiv).
Del 1: A-para dansar motiv a): A-para går med 2 gåsteg over til B-para, slepper kvarandre, går rundt med vis-a-vis (høgre i høgre) og rygger tilbake på plass. Samtidig dansar B-para motiv b): Dei vender parvis mot kvarandre og tar balanse, først mot høgre (venstre i venstre, trø og inntil), og så mot venstre (høgre i høgre), og så går dei rundt på staden ein gong og inn på plass. Deretter dansar A-para motiv b) og B-para motiv a). 
Del 2: A-para dansar først motiv c): Para går mot kvarandre på 4 gåsteg og tar saman i midten til små ringar som roterer 1/2 gong mot sola og så rygger para inn på motsett plass. Så dansar dei tilbake på plass med vanleg halvkjede og rundt inn på vanleg plass. Samtidig dansar B-para motiv d): Dei tar saman parvis høgre i høgre og går sakte medsols rundt ein gong på 8 gåsteg, skifter så hand og går tilbake att på 8 gåsteg. Deretter dansar A-para motiv d) og B-para motiv c).
3. Byte plass med eigen. Guten og jenta byter plass  på 4 steg (jenta startar på venstre), guten bak jenta. Så tar alle saman att til ring og dansar to balansesteg  (først mot eigen). Så byter guten og jenta plass att på same måten, og tar så 2 balansesteg (først mot eigen).
4
. Guten "hentar" framand jente. I denne turen dansar gutane på eigen plass, medan jentene roterer rundt motsols. Guten går mot framand jente på 2 små steg og tar høgre i høgre lett tak, rygger så tilbake på plass med 2 steg og lar så taket gå over til armkrok. Så går dei parvis rundt medsols på 4 gåsteg. Alle gutane har no fått ny jente. Dette dansar dei no 3 gonger til, og til slutt har alle fått sin vanlege partnar igjen. Til slutt i turen går dei parvis rundt kvarandre medsols (høgre i høgre) ein gong på 8 steg, og så rundt med framand motsols (venstre i venstre) på 8 steg.
5. Over til nytt par med klapp. A-para går (lette taket) på 4 steg over til paret til høgre for seg og møter dei front mot front. Alle klappar på 4. steget. Premiær-guten tar så med seg den framande jenta han møtte (dobbelt handtak) og rygger inn på plassen til vis-a-vis A-par, samtidig med at A-par-jenta snur seg inn på plass med B-par-guten. Så er det B-par-guten (med A-par-jenta) som dansar på same måten over til paret til høgre for seg, klapp, og vidare inn på plass. I alt skjer dette fire gonger og då er alle tilbake på vanleg plass.
No vert dei fire turane dansa ein gong til utan stopp mellom.
Avslutning. Heilt til slutt dansar dei slik (same musikk som til tur 1): Vanleg sakte høgrehands kjede rundt ringen, og når vi møter eigen på vanleg plass dansar vi parvis ein gong (2 gonger) medsols rundt (høgre i høgre). Heile avslutninga tar 32 steg.

tilbake til toppen av dokumentet

Retour de spa   svensk
Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1.  Par 1 og 2 er premiærpar, og 3 og 4 sekundærpar. Stort sett det lette taket, men eit par plassar i andre tur dobbelt handtak. Gåsteg gjennom heile dansen. To gonger blir det dansa figurersteg: Hopp to gonger på venstre fot medan du fører høgre fot bakover og så fram, og ein gong til med hopp på høgre og venstre bak og fram. 

1. Ring med og mot sola. Alle tar saman til ring og går 16 gåsteg langs ringen medsols. Snu på hælen bakover og 16 gåsteg tilbake på plass.

2. Figurersteg i hjørna. Alle tar parvis saman med dobbelt handtak, og guten skuvar jenta si bakover til "jentehjørnet". Med same handtak utfører alle to firurersteg (først hoppe på venstre og så hoppe på høgre). Para slepper kvarandre og går mot høgre. Guten går i ein liten boge og kjem inn på same plass som der han starta, med front mot jentehjørnet. Jenta går ein liten boge inn mot sentrum og flytter seg ein plass (1/4 omgang) mot sola, stiller seg ansikt til ansikt med guten der med dobbelt handtak. No skuvar jenta sin gut bakover til "gutehjørnet" og utfører der same figurersteg som i førre hjørnet. Para slepper kvarandre og alle går mot venstre. Gutane går ein liten boge inn i ringen og flyttar seg ein plass (1/4 omgang) med sola. Jenta går tilbake til den plassen ho nyss kom frå. Gut og jente tar saman med lett tak vendt inn i ringen.

3. Tilbake til eigen plass. Alle gutane går no samtidig inn mot sentrum av ringen, svingar mot venstre rundt den næraste jenta og går så tvers over firkanten til sin eigen plass. Så gjer jentene tilsvarande, men dei svingar av mot høgre rundt nærast guten og går tvers over firkanten og tar samen med eigen (med lett tak vendt inn mot sentrum).

4. Dos a dos. Premiærpara går mot kvarandre og utfører "dos-a-dos"  (går rundt kvarandre rygg mot rygg, guten vik til venstre for jenta). Når dei er komne rundt, snur dei litt og tar saman til lett tak  med framand jente vendt mot det sekundærparet som dei står nærast. Sekundærpara lagar no portstolpar (opnar for premiærpara slik: gå, bak, gå, tå i golvet, rygge tilbake), og premiærpara går gjennom, deler seg og går kortaste vegen tilbake til eigen plass. Så dansar sekundærpara på same måte.

tilbake til toppen av dokumentet


Menuett - den store  (svensk)  (Video på Internett - Kvadriljetten Blåfarveverket 2008)
Rekkjedans. Oppstilling: Parvis på to rekkjer. Rekkja til venstre sett frå musikken er jenterekkja (jenta står øvst). Den andre rekkja er guterekkja. I deler av dansen dansar 4 par saman. Inndelinga er slik: Par 1 = øvste på jenterekkja. Par 2 = neste på jenterekkja. Par 3 = øvste på guterekkja. Par 4 = neste på guterekkja. Oppdelinga går så vidare nedover rekkja på same måte. Det lette taket blir brukt mest, men stundom tar ein saman med dobbelt handtak. 
Den gjennomgåande stegtypen er små raske gåsteg. I tillegg er det fire ulike steg:
Steg 1 (menuettsteg): Mot høgre: Trø med høgre fot til sides, så ein mjuk svikt på høgre fot før vi trør med venste på kryss bak høgre, så trør vi med høgre til sides att og til slutt venstre tå i golvet i kryss framom høgre (utan å ta vekt). Mot venstre: Trø med venstre fot til sides, så ein mjuk svikt på venstre fot før vi trør med høgre på kryss bak venstre, så trør vi med venstre til sides att og til slutt høgrere tå i golvet i kryss framom venstrere (utan å ta vekt).
Steg 2 (fram-og-tilbake): Vi trør fram med venstre (høgre) fot, set høgre (venstre) foten med tåa inntil og tar ein liten "opp/ned". Så trør vi tilbake igjen på høgre (venstre), set venstre (høgre) inntil med ein liten "opp/ned".
Steg 3 (på-staden-steg): Her vil gut og jente halde saman med lette taket halvt vendt mot kvarandre. Trø fram og litt til sides med ytre foten, set så tåa på indre fot i golvet framfor foten du står på. Trø så tilbake på indre fot og sett den ytre med tåa inntil  (utan å ta vekt på tåa).
Steg 4. Steget blir brukt til å føre jenta på plass ved sida av guten. Guten står i ro medan jenta går med små gåsteg. Dei tar saman venstre i venstre og jenta krysser framom guten frå høgre mot venstre (4 gåsteg), der vender jenta halvt om mot guten, dei tar saman med begge hender (i kryss) og jenta går på plass ved sida av guten.
Steg 1 og 2 blir fleire gonger brukt i kombinasjon slik: steg 1 (mot høgre) + steg 2 + steg 1 (mot venstre) + steg 2.

Komplimang blir alltid utført på same måten over alt i dansen (i takt med musikken!) og tar nokså lang tid (dei held ikkje saman): Jenta trør først  bak på venstre foten, set så høgre bak og neier nokså djupt, og trør fram att på begge jamsides. Guten trør først bak på høgre foten, set så venstre bak og bøyer overkroppen noko framover og lyfter høgre handa framfor kroppen, og trør fram att på begge føtene.

0. Innleiing. Parvis på rekkje med lette taket og fronten mot andre rekkja (dette er normal oppstilling gjennom heile dansen). På innleiande musikk helsar ein parvis på kvarandre med ei lett helsing medan ein held saman med lette taket. Para går/snur så med små gåsteg slik at dei vender framover mot musikken. Komplimang. Så går jenta på plass att med steg 4. Så går guten inn og framfor jenta si,  utfører kompliment, og går på små steg tilbake på plass.

1. Menuettsteg og jentedans. Alle dansar steg 1 mot høgre, steg 2, steg 1 mot venstre og steg 2. Det same ein gong til. Så går jentene (i para som står rett imot) mot kvarandre så dei står litt på skrå framfor kvarandre, gjer komplimang, tar venstre i venstre og går rundt motsols ein halv gong, utfører komplimang, tar høgre i høgre og går rundt halvannan gong, og gjer så igjen komplimang. Tar så saman til lette taket og vender mot fronten og dansar steg 3 tre gonger, og går inn på plass (idet dei snur halvt rundt).

2. Jente og gut dansar. Først kompliment med eigen (på skrå innover). Gut på gutesida og jente på jentesida går mot kvarandre så dei står litt på skrå framfor kvarandre, gjer komplimang. Så dansar dei steg 1 mot høgre, steg 2, steg 1 mot venstre og steg 2. Så vrir dei seg litt medsols og dansar rygg mot rygg med sin dansepartnar: steg 1 mot høgre, steg 2, steg 1 mot venstre og steg 2. Så tar dei saman med begge hender og dansar rundt medsols og motsols. Så vender dei mot fronten med det lette taket og dansar steg 3 tre gonger og går baklengs tilbake på plass. Så kompliment med eigen.  Dette var halve turen.
No dansar gut på jentesida og jente på guteesida det same (utan avsluttande komplimang).

3. Jentene medsols rundt oppsettet. Jentene går medsols over til neste gut, som fører jenta rundt, så til neste gut, så til neste gut og til slutt til eigen. Når ho møter eigen, dansar ho inn på plass med steg 4

4. Jentemølle. Jentene går rett inn til  høgrehandsmølle medsols (opne hender kviler berre oppå kvarandre), snur og venstrehandsmølle tilbake. Idet jentene starta mølla, tok gutane eit steg til "sitt" hjørne og vender på skrå inn mot oppsettet. Når jentene er ferdig med mølla, står dei framfor sin gut. Så dansar alle steg 1 mot høgre og så steg 1 mot venstre, i alt to gonger (dei dansar på skrå som i tur 2).

5. Vendt jentering. Jentene tar no straks saman med lavt handtak til vendt ring og går (halvt i danseretninga) først medsols og så motsols tilbake. Så tar gutane saman med eiga jente i si høgre hand og med framand jente i si venstre hand og dansar steg 2 tre gonger. Så rygger para parvis tilbake til eigen plass.

Avslutning. Jentene stiller seg no framfor sin gut (blir "ført" med det lette taket) etter tur i denne rekkjefølgja: jente 4, jente 1, jente 2, og jente 3. Så utfører alle komplimang med eigen og jentene går tilbake på eigen plass med steg 4. Jente 2 og jente 4 tar no saman med lette taket og går mot fronten og tar med seg jente 1 og 3 på ei linje (alle held saman med det lette taket). På same måten (men utan å halde saman) lagar gutane ei line bak jentelina. Så gjer alle komplimang mot fronten. Etter at musikken er ferdig,  snur jenta seg mot sin gut og tar stutt helsing. 
tilbake til toppen av dokumentet


Molevitt fra Ærø (Danmark)
Rekkjedans. Molevittsteg ("høgre, svikt, gå, gå, venstre, svikt"). Lette taket.
I starten står alle parvis på ei rekkje med det lette taket. Snart deler rekkja seg slik at det blir gutar på eine rekkja og jenter på andre rekkja.
Molevittstega har 6 sviktar: (1) Trø litt fram med høgre fot, (2) svikt og sett venstre litt på skrå inntil høgre (hælen lett i golvet inntil den andre hælen), (3) trø så fram med venstre, (4) trø så fram med høgre, (5) trø så fram med venstre, (6) svikt og sett høgre litt på skrå inntil venstre (hælen lett i golvet) (samtidig med at kroppen får litt dreiing mot høgre). Vi dansar med liten svikt, men slik at kroppen "gynger" med musikken.

Dansen har fem delar: Først ei Innleiing (dansing til to rekkjer). Så eit ubestemt antal "vanlege omgangar". Etter at føredansaren har klappa: Midtpartiet (svarar til Middagen i Menuett frå Oravais). Så eit ubestemt antal "vanlege omgangar". Til slutt "Avslutninga".

1. Innleiinga (danse inn til to rekkjer) Alle står først parvis på ei lang rekkje med lette taket. Det er litt lang introduksjonsmusikk: Alle står i ro på første delen (6 takter), og helsar så på eigen på andre delen (6 takter). På  første molevittsteget dansar alle rett bakover. Så dansar vi framover, og jenta svingar inn framfor guten på siste svikten i steget (og første del av neste steg), slik at vi står parvis front mot front. Så dansar vi eit molevittsteg på staden (front mot front). Til slutt slepper vi taket og dansar eit molevittsteg rett bakover. Vi står dermed på to rekkjer, ei guterekkje og ei jenterekkje.
2. "Vanlege omgangar" (normalt 2-3 gonger)
2a. Dans på skrå mot venstre. Alle dansar eit molevittsteg på skrå over mot venstre, slik at vi kjem tilnærma front mot front (venstre side fram) på slutten av molevittsteget. Så eit molevittsteg (rygge) tilbake igjen.
2b. Byte plass med eigen. Alle dansar no forbi eigen partner (venstrekøyring) og skifter side på eit molevittsteg. På siste svikten av steget snur vi raskt mot venstre. Vi avsluttar snuingar på første delen av neste molevittsteget og dansar så mot kvarandre (på skrå front mot front) på resten av steget. Så dansar alle igjen eit molevittsteg på staden (front mot front). Så dansar vi eit molevittsteg rett bakover.
2c. Dans på skrå mot venstre. Sameleis som i 2a. 
2d. Byte plass med eigen. Sameleis som i 2b (men motsett retning).
3. Midtpartiet. Nesten likt ein vanleg omgang (men vi tar saman  med eigen). Startar etter at danseleiaren har klappa (dansarane er på "vanleg side").
Vi dansar først ein vanleg "på skrå mot venstre"-tur. Under denne turen klappar leiaren.
Vi dansar så over til andre sida (og tar saman høgre i høgre) og ender med "front mot front". Så dansar vi eit steg til på staden (front mot front) (vi held framleis saman). Så dansar vi eit steg bakover. Så dansar vi "på skrå mot venstre og tilbake att". Så dansar vi over til andre sida (høgrekøyring), og tar saman venstre i venstre og inn i front mot front. Så eit steg til på staden. Og til slutt eit steg rett bakover.
4. "Vanlege omgangar" (dansast normalt 2-3 gonger)
Sameleis som del 2.
5. Avslutninga. Vi dansar parvis rundt kvarandre (begge i begge) ein heil omgang på to molevittsteg. Startar etter at danseleiaren har klappa (dansarane er då på vanleg side).
Vi  tar saman begge i begge, og dansar halvt rundt kvarandre på første steget. Held så fram å danse rundt kvarandre på andre steget slik at vi kjem ein heil gong rundt, og helsar mot kvarandre (kompliment) til slutt.

tilbake til toppen av dokumentet


Hundson house
Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1.  Par 1 og 2 er premiærpar, og 3 og 4 sekundærpar. Gåsteg gjennom heile dansen. Sume stader 3 gåsteg og så opp/ned på fjerde taktslaget. Det lette taket. Dansen består av 4 turar og avslutning. Før kvar del er det "stor firkant" (grand square). Dansen byrjar med "stor firkant".
I store delar av dansen blir følgjande 4-takt-steg brukt: 
(byrje på venstre)  gå, gå, gå, inntil med ein liten løft opp/ned på 4, og samtidig med opp/ned snur ein 90 grader, slik at ein er klar til å gå rett fram på neste gåsteg.

 Stor firkant. Alle fire para dansar samtidig. Dei to perimiærpara dansar likt, men ulikt dei to sekundærpara. På  16 taktslag dansar alle dansarane ein firkant, og kjem tilbake til eigen plass (kvar side går på gå, gå, gå opp/ned/snu).  Par 1 og par 2 dansar slik: Først parvis rett fram mot sentrum av ringen, så ut frå sentrum (guten mot høgre) til plassen til par3/par4 (gut med "motståande jente"), så deler dei seg og dansar ut til kvar sitt hjørne (guten mot høgre), og til sist tilbake til eigen plass der dei møter eigen partnar.  Par 3 og 4 dansar samtidig slik: Først kvar for seg ut mot sitt næraste hjørne, så inn på plassen til par1/par2 der gut møter motsett jente, så dansar dei parvis inn mot sentrum, og til sist ryggar dei med eigen partner tilbake til eigen plass.

I alle "turane" er danse-sekvensen slik: Først dansar premiærpara over til motsett side (byter plass), så sekundærpara til motsett side, så dansar premiærpara tilbake til sin plass, og så dansar sekundærpara tilbake til sin plass.

1. tur.
Para dansar mot kvarandre(1,2,3,opp/ned), snur så rundt på staden 360 grader kvar for seg, så byter gutane (høgre skulder mot andre guten) og jentene plass (? skulder mot andre jenta) (jentene startar litt etter gutane), så dansar para inn på plass. (Så dansar altså sekundærpara tilsvarande, så premiærpara tilbake og så sekundærpara tilbake.) Deretter "stor firkant".

2. tur. Para dansar mot kvarandre, så snur dei rundt på staden 180 grader kvar for seg og tar saman til vendt ring, så dansar dei i vendt ring medsols ein halv runde, så dansar para inn på plass. (Så dansar altså sekunderpara tilsvarande, så premiærpara tilbake og så sekundærpara tilbake.) Deretter "stor firkant".

3. tur. Para dansar mot kvarandre, så helsar dei djupt på motståande dansar, så dansar dei halvkjede forbi kvarandre, og så dansar para inn på plass. (Så dansar altså sekundærpara tilsvarande, så premiærpara tilbake og så sekundærpara tilbake.) Deretter "stor firkant".

4. tur. Para dansar mot kvarandre, så helsar dei djupt på eigen partnar, så byter gutane (høgre skulder mot andre guten) og jentene plass (venstre skulder mot andre jenta) (jentene startar litt etter gutane), og så dansar para inn på plass. (Så dansar altså sekundærpara tilsvarande, så premiærpara tilbake og så sekundærpara tilbake.) Deretter "stor firkant".

Avslutning. Alle tar saman til stor ring med det lette taket. Så dansar dei 8 gåsteg medsols i stor ring, snur rundt på foten og dansar 4 gåsteg tilbake, og til slutt 3 små gåsteg inn sentrum med opp/ned til slutt. Då er dansen slutt.

Angläs
Rekkjedans. Svensk. Rolege gåsteg. Vanleg rekkjedansprogresjon.
Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 1, 2, .... 
(Ein av dei svenske dansane på ballet under Nordlek 2003)

1. Mølle. Par 1 og par 2 går mølle saman, 8 steg medsols, snur på høgre og 8 steg tilbake. I Mølla held ein saman ved å legge henden flatt over kvarandre.

2. Gåtur. Gut 1 tar saman med jente 2 med lette taket og går roleg nedover "mellom rekkjene", og straks dei er komne i gang tar gut 2 og jente 1 saman og fylgjer på likeeins. Etter 8 gåsteg snur dei og går tilbake på same måten. Når dei kjem tilbake, set gutane frå seg jentene "sine" slik at par 1 og par 2 har skifta plass: Jente 2 går ein plass lenger "opp" enn der gut 1 stoppar, medan gut 2 går ein plass lengre opp enn der han set frå seg "si jente" (jente 1. 

tilbake til toppen av dokumentet

Belle Louise eller Marie
Kvadriljeoppstilling. Svensk. Gåsteg og bytomfotsteg. 
Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1.  Par 1 og 2 er premiærpar, og 3 og 4 sekundærpar. 
(Ein av dei svenske dansane på ballet i Nordlek 2003.)

1. Ring. Alle tar saman med det lette taket og går motsols ring 16 gåsteg, snur og går 16 steg tilbake. Dei snur ved å samle føtene. 

2. Tre på rekkjer.
Ved avslutninga av 1. tur går sekundærjentene over til sin næraste premiær gut slik at premiær-gutane får ei jente i kvar hand (lette taket). Dei to rekkjene går no 8 små gåsteg mot kvarandre (Sekundær-gutane står i ro åleine). På slutten løfter guten hendene og alle snur 180 grader rundt slik at guten  har hendene i kryss. Så går dei tilbake igjen og nesten framme snur dei så tilbake igjen til vanleg "lette taket", og jentene går over til næraste sekundærgutane. Så er det sekundærgutane som går med sine jenter på same måten (medan primærgutane står i ro).

3. Gutane over og jentene i mølle tilbake. Medan jentene står i ro går gutane mot kvarandre på 4 små bytomfotsteg, og rygger så tilbake på 4 bytomfotsteg. Så går gutane igjen mot kvarandre på 2 bytomfotsteg og vidare "tvers gjennom kvarandre" på 4 gåsteg over til motsett jente og inn på plass. Så går jentene over til eigen partnar i form av medsols mølle.

4. Vals tilbake til eigen plass. Para dansar no "trøvals" tilbake til eigen plass. Dei avanserer ein kvart omgang på 8 steg, å så heilt fram på dei neste 8 stega.

5. Små ringar. Premiærpara tar no saman med sekundærparet til høgre for seg med lette taket til små ringar, og går roleg to gonger rundt og tilbake på plass.

tilbake til toppen av dokumentet

Firetur I (rekkjedans)
Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar. Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre (gutane til høgre sett frå musikken). Inndeling: 1, 2, 3, stå. Stoppesteg og vals. Samdanstak 1. Vanleg rekkjedansprogresjon. 

0. Oppbyding.
Gut 1 byr opp.

1. Kjede til diagonalen. Dei tre para dansar høgrehands kjede 16 stoppesteg. Par 1 startar med eigen partnar. Gut 2 og 3 startar saman. Jente 2 og 3 startar saman. Dei ender opp på "diagonalen" slik: Gut 1 (jente 1) endar på jente 3 (gut 3) sin plass. Gut 3 (jente 3) endar på jente 1 (gut 1) sin plass. I par 2 har gut og jente bytt plass. Alle gutane står no altså på jenterekkja og jentene på guterekkja.

2. Lett helsing og vals. Først tar alle lett helsing på rekkjene (stoppesteg, venstre fot fram og høgre tilbake). Så dansar gutane over til jentene sine på 2 stoppesteg, tar saman med samdanstak 1 og alle dansar vals i medssols ring i deler av ein sirkel til sin plass. Dei ender opp slik (i forhold til opprinneleg plassering): Par 1 og 2 har bytt plass og par 3 har same plassen som før.

Ståparet blir no par 3, par 3 blir par 2, einarparet er einarpar heile tida og par 3 blir nytt ståarpar. Det er viktig at ståarparet følgjer godt med når dei kjem med som 3ar-par.
Når par 2 kjem øvst, må det stå over 3 omgangar. Når par 1 kjem til nest siste plass, dansar dei to nedste para eit tilpassa oppsett, slik at dei får bytt plass.
tilbake til toppen av dokumentet


Firetur II (rekkjedans)
Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar. Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre (gutane til høgre sett frå musikken). Inndeling: 1, 2, 3, stå. Stoppesteg og vals. Samdanstak 1. Vanleg rekkjedansprogresjon. 

0. Oppbyding.
Gut 1 byr opp.

1. Kjede  Par 1 og par 2 dansar høgrehands kjede på 4 stoppesteg (startar på venstre fot, par 1 startar med å svinge 1/2 gong rundt).

2. Ring med/mot med 3.-par. Einarparet tar saman til ring med par 3 og dansar 2 steg med sola og så 2 steg mot sola. Samtidig tar par 2 høgre i høgre svingar 1/2 gong rundt med sola og stiller seg inn på plass på totalt 4 stoppesteg.

3. Kjede med 3.-par. Einarparet og trearparet dansar no kjede på 4 stoppesteg (einarparet svingar først 1/2 gong rund). Ved slutten av kjeda vender einarparet mot musikken (og toarparet) mellom dei to i trearparet. På slutten av 4. stoppesteget snur treargut og trearjente ut frå oppsettet (guten medsols mot høgre, og jenta motsols mot venstre), og er klar til å danse nedover langs rekkja (frå musikken).

4. Ring med/mot med 2.-par. Einarparet tar saman til ring med par 2 og dansar 2 steg med sola og så 2 steg mot sola. Samtidig dansar treargut og trearjente litt nedover, tar saman høgre i høgre og snur 1/2 gong rundt med sola, og dansar inn på den plassen dei hadde då omgangen tok til, på 4 stoppesteg.

4. Djup helsing og vals. par 1 og par 2 slepper handtaka og gjer djup helsing med kvarandre. Så tar dei parvis saman (samdanstak 1) og dansar vals rundt kvarandre mellom rekkjene. Til sist stiller dei på plass slik at par 1 og par 2 har bytt plass. Einarparet endar opp midt mellom rekkjene medan toarparet tar plassen på rekkjene der einarparet var.

Ståparet blir no par 3, par 3 blir par 2, einarparet er einarpar heile tida og par 3 blir nytt ståarpar.
Når par 2 kjem øvst, må det stå over 3 omgangar. Når par 1 kjem til nest siste plass, dansar dei to nedste para eit tilpassa oppsett, slik at dei får bytt plass (kjede, ringmed/mot sola, kjede, djup helsing og vals).

tilbake til toppen av dokumentet

 • Firetur III (Namdalen)
  Dansen står i "Danse danse lett ut på foten" av Egil Bakka (1970). Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre (gutane til høgre sett frå musikken). Inndeling: 1, 2, 3. Engelsksteg og vals. Samdanstak 1. Vanleg rekkjedansprogresjon. 

  0. Oppbyding. Utan musikk byr
  einarguten opp jente 1, 2 og 3, og gut 3 og 2. Så klappar han i hendene som teikn på at musikken kan byrje..

  1. Ring med/mot sola.  Dei 3 para tar saman med det lette taket og dansar 4 engelsksteg med sola, snur, og dansar 4 steg tilbake (startar på venstre fot)

  2. Kjede. Einarparet og toarparet dansar vanleg høgre hands kjede med 8 engelsksteg. Einarparet svingar først ein 1/2 gong rundt for å koma i rett posisjon. Samtidig dansar par 3 seg bakover på plass på rekkja med 2 engelsksteg

  3. Vals. Par 1 og 2 dansar vals rundt kvarandre på 16 taktar. Samdanstak 1. På siste taktene stiller dei seg ut på rekkjene.

  tilbake til toppen av dokumentet


  Hopser med vals (frå Namdalen)
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar. Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre (gutane til høgre sett frå musikken). Inndeling: 1, 2, stå. Bytomfotsteg med hopp frå feiar (eller gåsteg) og vals. Samdanstak 1. Vanleg rekkjedansprogresjon. 

  0. Oppbyding.
  Gut 1 byr opp.

  1. Nedover og oppover med åttetalstak.  Par 1 og par 2 dansar 1 bytomfotsteg med appell mot kvarandre (startar på venstre fot) og tar åttetalstak (einargut og toarjente høgre i høgre over). Så dansar dei med dette taket 3 bytomfotsteg nedover mellom rekkjene (frå musikken). På siste trinnet i siste bytomfotsteget (der det er eit lite hopp) snur dei rundt utan å sleppe taka (einarguten løfter høgre handa høgt og fører jenta si og seg sjølv under) slik at dei vert ståande på rad mot musikken. Så dansar dei 4 bytomfotsteg mot musikken.

  2. Kjede og rundt. Gut og jente gjev no høgrehanda til kvarandre og dansar 6 bytomfotsteg (startar på venstre fot). Etter det 6. steget har einarparet og toarparet bytt plass. På dei 2 siste taktene tar dei saman parvis høgre i høgre og dansar rundt på staden: einarparet ein heil gong og toarparet 1/2 gong og blir ståande innafor rekkjene (guten stør jenta ved å legge venstre handa si på overarmen til jenta).

  3. Under armen og vals. Guten slepper no taket med venstre handa og svingar jenta medsols ein gong rundt under si høgt løfte høgrearm på dei to første taktene i valsen. Så tar dei saman (samdanstak 1) og dansar vals om kvarandre (14 steg) slik at dei byter plass. Dei stoppar midt mellom rekkjene, klar til å ta 8-talstaket med nytt par.

  Ståparet blir no par 2, par 2 blir nytt ståarpar. Einarparet er som vanleg einarpar heile tida.
  Når par 2 kjem øvst, må det stå over 2 omgangar. Når par 1 kjem til siste plass, vert det ståande over ein gong før det kjem med att i dansen.

  tilbake til toppen av dokumentet
 • Figaro frå Namdalen
  Dansen står i "Danse danse lett ut på foten" av Egil Bakka (1970). Vi stiller parvis på 2 rekkjer. Oppsett med 4 par.  Rekkja til venstre sett frå fronten er A-rekkja. Engelsksteg og vals. Samdanstak 1. Vanleg rekkjedansprogresjon. Musikk: ein seksturslått.

  0. Oppbyding. Utan musikk engasjerer
  oppførande gut  par 1 og par 2 på A-sida og toarparet og eiga jente på B-sida. Han klappar så i hendene som teikn på at musikken skal starte. Musikken spelar no 8 taktar førespel.

  1. A- og B-sida byter plass.  Para på A-sida byter plass med para på B-sida på 7 engelsksteg (byrje på venstre fot, høgrekøyring, jenta dansar føre inn på plass) og gut og jente snur mot kvarandre på 8. takten og gjer komplimang.

  2. Tilbake til eigen plass. Alle para dansar tilbake til eigen plass på same måten som i del 1.

  3. Ring med/mot sola. A-sidepara og B-sidepara dansar no i små ringar kvar for seg på kvar si side. Med det lette taket tar dei saman til ring, og dansar 4 engelsksteg med sola og 4 steg mot sola.

  3. Kjede. Så dansar dei kjede i desse små ringane med 8 engelsksteg.

  3. Vals. Med samdanstak 1 dansar dei same para vals rundt kvarandre slik at par 1 og par 2 byter plass.
  tilbake til toppen av dokumentet


  Fandango frå Namdalen
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar. Vi stiller parvis på to rekkjer med det lette taket. Inndeling: 1, 2, stå, 1, 2, stå  .... (ein kan godt froppe ståpara).  Bytomfotsteg frå Turdans (eller gåsteg) og vals. Samdanstak I i valsen. Vanleg rekkjedansprogresjon. Vi byrjar med venstre fot "over alt" bortsett frå ved starten av kvar tur, der vi byrjar på høgre fot. Jenta held i stakken og guten har lavt hoftefeste. Den djupe helsinga er litt mindre djup enn vanleg. Dansen liknar på Fandango frå Austlandet, men der er nokre skilnader.

  1. Mot kvarandre, djup helsing, frå kvarandre, djup helsing.
   Alle dansar to bytomfotsteg mot kvarandre (byrje med høgre fot), og gjer djup helsing. Så dansar alle bakover (starte med høgre) 2 bytomfotsteg , og gjer igjen djup helsing.

  2. Einarpara og toarpara ring med og mot sola
   Alle dansar to bytomfotsteg mot kvarandre (startar på venstre), einar- og toarpara tar saman til ring og dansar 2 bytomfotsteg med sola. Så snur dei raskt på høgre fotbladet og dansar 2 bytomfotsteg i ring mot sola.

  3. Einarpara ut på rad, ned og oppatt mellom rekkjene
  På 2 bytomfotsteg dansar einarpara seg så ut på ei rad der alle har ryggen mot musikken, medan toarpara dansar bakover på 2 bytomfotsteg og inn på plass i rekkjene. Einarjentene skal vere i midten, og einargutane på sidene. Paret der jenta står nærast musikken, kan berre snu seg inn på plass. Den andre guten fører jenta si framfor seg over mot venstre, og alle tar saman med det lette taket. Einarpara dansar no 4 bytomfotsteg (starte på venstre) nedover mellom rekkjene frå musikken. Så slepper dei kvarandre, snur brått mot venstre og dansar oppover mot musikken att. På dei 2 første taktene dansar dei bytomfotsteg. Så slepper para kvarandre, dei tar parvis "arm i arm-tak" og går på 3 steg slik at dei kjem front mot front med par 2 og helsar lett på toarpara "sine" (som helsar lett tilbake).

  4. Kjede
  Einarpar og toarpar dansar no høgrehands kjede på 8 bytomfotsteg (starte på venstre).  Paret der jenta stod nærast musikken, må svinge 1/2 gong rundt i starten for å kome rett i kjeda.

  5. Djup helsing og vals
  Gut og jente gjer no djup helsing (2 takter) og så dansar dei 12 takter vals rundt kvarandre på staden (samdanstak 1), og stiller inn på plass på dei to siste taktene, og para har også bytt plass.
  tilbake til toppen av dokumentet


  Les Lanciers   - Den vanlege danske Lancier (Dansen med notar står i eige dansk hefte.) (Her er ein fin video av dansen og info)
  Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1.  Par 1 og 2 er premiærpar, og 3 og 4 sekundærpar. Bytomfotsteg det meste av dansen. Men også gåsteg, "Croisé" og "Pas de bas". Stort sett det lette taket, men eit par plassar dobbelt handtak, og "venstre i venstre". Dansefigurane startar nesten overalt på høgre fot. Kvar tur vert avslutta med eit klapp på siste taktdel. Alle turane blir dansa 4 gonger med nye oppførande (unnateke tur 2). Alle turane startar med forspel og kompliment til eigen på andre delen av forspelet.

  1. La Dorset. Forspel/kompliment. Gut1 og jente2 mot kvarandre (1 bytomfotsteg og to gåsteg) og likeeins tilbake (rygge). Gut 1 og jente 2 mot kvarandre, rundt (høgre i høgre) og tilbake på plass (3 bytomfot og to gåsteg). Par1 og par2 byter så plass (venstre i venstre, par 2 opnar først) (3 bytomfot og 2 gåsteg). Sameleis tilbake (par 1 opnar). Guten "fører jenta" (med høgre handa på jentas rygg). Så snur alle mot framand, tar eit steg til venstre og gjer kompliment, så eit steg til høgre med kompliment. Til slutt rundt med framand motsols (venstre i venstre). 
  Turen blir så dansa 3 gonger til med nye oppførande (først jente 1 + gut 2, etc).
  2. La Victoria. Forspel/kompliment. Par1 og par2 dansar mot kvarande og rygger tilbake på plass (1 bytomfotsteg + 2 gåsteg). Så fører gut 1 og gut 2 sine jenter inn i ringen slik at jenten får ryggen inn. Så trør dei eit lite steg til venstre med påfølgjande kompliment (held saman under komplimentet). Så dansar dei fire dansarane "figurering" sidelengs mot høgre og sidelengs tilbake. Figureringa er slik: Først eit bytomfotsteg mot høgre (h.v.h.), set venstre fot framom høgre og gjer eit lite hællyft (croisé). Tilsvarande tilbake. Så tar dei to para parvis saman (høgre i høgre) og dansar rundt kvarandre (3 bytomfotsteg), og så slepper dei kvarandre og går baklengs til kvar si side på to gåsteg slik at dei dannar to rekkjer saman med par3 og par4. Så dansar rekkjene mot kvarandre og frå kvarandre att (1 bytomfotste og 2 gåsteg i kvar retning). Så dansar alle parvis (dobbelt handtak) rundt og inn på plass (3 bytomfotsteg og 2 gåsteg).
  Turen blir så dansa 3 gonger til. Andre gong er identisk med første gong. Tredje og fjerde gong er par3 og par4 oppførande, og då blir rekkjene på motsett side. 
  3 Les Moulinets. Forspel/kompliment. Jente2 (ho er blyg) dansar først fram mot midten (1 bytomfotsteg og 2 gåsteg). Og så dansar gut1 tilsvarande fram mot jente2. Så tar begge eit sidesteg mot venstre med påfølgjande kompliment. Så snur alle (alle 8 dansarar) seg mot eigen partnar og gjer kompliment. (Under snuinga trør gut1 eit steg ut frå midten slik at han står på vanleg plass, og jente2 mot sin gut.) Jentene tar no saman til høgrehandsmølle (tommelgrep) og dansar medsols rundt til motståande gut og går rundt på staden med han (guten fører rundt). Så held jentene fram mølla si vidare til eigen partnar (og rundt med han).
  Turen blir så dansa 3 gonger til med nye oppførande jenter (neste jente1 etc)
  4
  . Les Visites. Forspel/kompliment. Par1 dansar over mot sitt høgre par, dvs til par3 (1 bytomfot + 2 gåsteg), og par 1 og par 3 tar så eit steg til sides (par 1 mot venstre og par 3 mot høgre) og dei gjer kompliment mot kvarandre. Par 1 dansar så vidare framfor par 2 (samtidig trør par 3 eit sidesteg tilbake til vanleg plass), dei to para tar eit steg til sides (slik som par1 og par3) og gjer kompliment. Så utfører par1 og par2 figurering sidelengs (jenta mot venstre framom guten og guten mot høgre) på denne måten (som innleiing tar dei parvis venstre i venstre og guten armen om livet til jenta): For guten blir det slik: Først eit bytomfotsteg (dei slepper først taket) mot høgre, så trør han venstre på skrå framom og høgre inntil (slik at han får tyngde på begge føtene), og så to "pas de bas" først mot venstre og så mot høgre. ("Pas de bas" mot venstre blir slik: trø først eit lite steg mot venstre på venstre fot, sett så høgre litt framfor venstre og løft kort opp på høgre og la raskt tyngda falle ned igjen på venstre fot.) Jenta gjer det tilsvarande mot venstre. Deretter figurerer dei tilsvarande i den andre retninga. Så dansar dei to para halvkjede til motsett plass (3 bytomfotsteg og 2 gåsteg), og deretter halvkjede tilbake til eigen plass.
  Turen blir så dansa 3 gonger til med nye oppførande par.
  5.
  Les Lanciers. Forspel/kompliment. Alle dansar venstrehands kjede rundt til dei møter eigen på motsett plass. Alle startar med venstre i venstre med framand (og byrjer som vanleg på høgre fot, 4 bytomfotsteg og 4 gåsteg). Når vi møter eigen snur vi rundt ein halv gong, tar eit lite steg mot venstre og gjer kompliment mot eigen (held saman). Så held vi fram med kjede tilsvarande vidare rundt ringen til vi er tilbake på eigen plass der vi går rundt eigen (lett handtak), tar så eit steg sidelengs mot venstre og gjer kompliment. Nå stiller alle opp parvis på rekkje etter kvarandre: Først snur par1 (venstre i venstre) ein halv omgang rundt så dei vender ut frå sentrum, så stiller par3 bak, så stiller par4 bak, og par2 står på plass (alle bruker gåsteg her). Nå figurerer alle sidelengs først mot høgre og så tilbake mot venstre på same måten som figureringa i tur 4. No går dei "gåsegang". Gut 1 tar av mot venstre, jente 1 mot høgre, ned langs rekkja, og vidare opp "mellom" rekkjene. Det tar 16 gåsteg, og guten byrjar med venstre fot og jenta med høgre. Dei stansar med fronten mot eigen (og tar saman til rekkje). Nå dansar rekkjene mot kvarandre og frå kvarandre (1 bytomfot og 2 gåsteg i kvar retning). Så dansar dei parvis tilbake på eigen plass (begge i begge og 3 bytomfot og 2 gåsteg). Til slutt tar så gutane saman til venstrehandsmølle (tommelgrep, og halde saman med jenta si med høgre arm om livet) og dansar mølla to gonger rundt motsols på 8 bytomfotsteg. (For å kome rundt må mølla ikkje vere for "vid". Gutane må bøye i venstrearmane og halde jenta si tett inntil sida. Ofte dansar vi berre ein gong rundt).
  Turen blir så dansa 3 gonger til med nye oppførande par.
  Heilt til slutt er det litt avsluttande musikk der dansarane parvis gjer avsluttande kompliment.

  tilbake til toppen av dokumentet

  1. november - rekkjedans med 4 par
  Fire par stiller i rekkje, gutane på eine sida (høgre sett frå spelemannen), jentene på andre sida. Par 1 er nærast musikken, så par 2, par 3 og par 4 lengst frå musikken. Stort sett gåsteg. Det lette taket og dobbelt handtak. Dansen er delt i to hovuddelar. I første delen dansar berre par 1 og par 2.

  1. Par1 og par2. Alle para står vendt mot kvarandre utan å halde saman. Som innleiing dansar par 1 og 2  først eit balansesteg mot venstre og så eit mot høgre, og straks eit steg på venstre fot med høgre ut til sida, og så på venstre fot med høgre ut til sida, og så på venstre fot med høgre kne opp, og deretter på høgre fot med venstre kne opp, avslutta med å stå på begge føtene. (Denne innleiinga går raskt og samanhengande.) Så byter gut og jente i par 1 og 2 plass på 8 gåsteg (høgre i høgre) og vender inn på plass med ein liten sving mot venstre. Så byter dansar gut og jente i par 1 "dos a dos" med rygg mot rygg på 8 gåsteg. Så byter gut og jente plass ved å gå motkvarandre, rundt ein halv gong medsols og rygger tilbake på plass (8 steg, begge i begge).
  2. Byte plass med "ståpara". Par 1 går no mot kvarandre (4 steg) tar lette taket og går nedover mellom dei andre para (4 gåsteg), slepper så kvarandre, og gut 1 og gut 4 tar saman med dobbelt handtak (sameleis jente 1 og jente 4), og går rundt kvarandre halvannan gong (gutane medsols og jentene motsols) slik at par 1 blir ståande nedst, nedanfor par 4.  Til slutt dansar par 2 på same måten som par 1 (dei dansar rundt med dei som står nedst, dvs par 1), slik at når dansen byrjar att, er rekkjefylgja av para slik (rekna frå musikken): par 3, par 4, par1 og par 2.
  No byrjar dansen på nytt.
  tilbake til toppen av dokumentet


  Boston vals - pardans
  Pardans over 16 takter. Valsetakt. 4 turar på 4 takter kvar. Oppstilling i vanleg stor motsols ring. Det er to variantar som er sett saman til ein dans. Eine varianten kallar vi del A) og andre varianten del b). først dansar vi A) to gonger, så dansar vi B) to gonger.
  Del A)

  1. Framover 4 steg. Parvis med lette taket i danseretninga. Fire valsesteg framover (med peik). Startar på yste foten.
  2. Guten bakover. Guten skifter hand frå høgre til venstre. Så dansar paret rundt på standen ein heil gong på 4 valsesteg (med peik). Guten dansar bakover og jenta framover. Dei held hendene litt ut frå kroppen.
  3. Jenta under armen. Dei tar no saman med begge i begge (høgre under dei venstre), og jenta dansar vidare rundt motsols under armane til guten ein heil gong på 4 valsesteg. Guten trør stega på staden, og det blir tilnærma stoppesteg.
  4. "Vaggevals". Dei 4 siste taktene dansar paret "vaggevals" (samdanstak nr 1) ("fram og tilbake på staden").

  Del B):
  1.Framover 4 steg som i del A).
  2. Guten bakover som i del A)
  3. Jenta under armen. Dei tar no saman begge i begge, men høgre over den venstre, og jenta dansar medsols under armane til guten ein heil gong på 4 valsesteg. Guten  trør stga på staden, og det blir tilnærma stoppesteg.
  4. Vanleg vals. Dei 4 siste taktene dansar paret vanleg rettsnudd vals på ringen.
  tilbake til toppen av dokumentet


  Orion - dansk pardans (Her er ein fin video av dansen og info.)
  Pardans. Per Kristian Elevstad fann denne dansen i ei oppskrift i Danmark sumaren 2003 og tok dansen opp i Symra hausten 2003. Musikken og dansen er av Louis Forgeron og er attfunnen og innspela på ein CD av Steffan & Pia Sørensen.  Oppstilling i vanleg stor motsols ring, front i danseretninga. Mest bytomfotsteg. Sidesteg. Steg fram og tilbake. 

  Dansen er sett saman av to hovuddelar, Del A og Del B. Slik musikken er på CD'en dansar ein dei to delane i alt tre gonger.

  Del A.
  1. Framover-motivet. 
  Parvis med krysstak (guten har høgre øvst) i danseretninga. Først 2 bytomfotsteg framover (begge startar med høgre), og så tar begge eit steg mot høgre og inntil, så eit steg til venste igjen  og inntil. Til slutt tre trø-steg på staden. Så dansar ein denne sekvensen opp att ein gong til.
  2. Rundt rygg mot rygg. Gut og jente tar saman begge i begge, og kvar for seg går dei rundt på staden (guten medsols og jenta motsols), først 180 grader (dei må sleppe taket under veis, men tar saman begge i begge når dei får rygg mot rygg). Så roterer dei vidare180 grader til  og tar saman igjen begge i begge. Når dei så har komne front mot front att, tar dei to slengsteg, først med å slenge venstre fot over, og så høgre fot. Så dansar dei rundt ein halv omgang medsols på to bytomfotsteg, medan dei held saman begge i begge. Så dansar dei denne sekvensen ein gong til, men no startar guten slengsteget med å slenge høgre fot over motsols og jenta medsols og går tilbake motsols. (Hugseregel: Guten kryssar framfor jenta i danseretninga. Altså må slengsteget gå i motsett retning.)
  3. Framover-motivet. Framover-motivet blir nå dansa på nytt.

  Del B.
   Som overgang til Del B er det litt ekstra musikk, og dansarane tar saman venstre i venstre klar til neste hovuddel.
  1. Forbikvarandre-motivet.
  På eit bytomfotsteg sidelengs (guten byrjar på høgre, jenta på venstre) byter gut og jente plass (guten bak jenta). På sin nye plass trør begge eit steg fram (på ledig fot) og så tilbake igjen. Så dansar dei to bytomfotsteg framover. Så byter dei plass att på eit bytomfotsteg (guten bak), trør igjen fram eit steg (på ledig fot) og tilbake eit steg, og til slutt 2 bytomfotsteg framover.
  2. Rundt og tilbake. Jente og gut tar no saman med det lette taket (høgre i høgre) og dansar på 4 bytomfotsteg (startar med venstre fot) ein gong heilt rundt på staden. Snur/gjer lite kompliment (på "gå inntil") og dansar sameleis tilbake (startar på høgre fot).
  3. Forbikvarandre-motivet. Forbikvarandre-motivet blir nå dansa ein gong til.

  Nå har vi dansa dansen ein gong. Så blir det heile dansa to gonger til før musikken er slutt.
  Heilt til slutt er det god tid til fleire kompliment.

  tilbake til toppen av dokumentet


  Fjæsken 
  Fire par stiller i firkant som i kvadrilje. Par 1 med ryggen  mot musikken, par 2, rett mot par 1, par 3 til høgre for par 1, og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 er premiærpar, par 3 og 4 er sekundærpar.

  1. I ring med og mot sola. Alle tar saman til ring med det lette taket og går 16 gåsteg langs ringen medsols. Snur på hælen bakover og 16 gåsteg tilbake på plass.

  2. Rigadau med framand.  Alle snur mot framand, tar så eit sidesteg til venste, og så eit til høgre. Så gjer alle rigadau. (Rigadau blir utført slik.Vi hoppar på venstre fot og fører høgre bakover og i ein ring utover/framover. Trør så ned på høgrefoten og gjer tilsvarande "sleng" med venstre foten.) Så tar vi saman med framand med begge hendene og går medsols rundt (starte på venstre) og (ryggar) inn på vanleg plass.

  3. Halvkjede over og rigadau.  Premiærpara byter no plass (bytomfotsteg) på halvkjede og rundt på plass, og etterpå dansar dei ein gong rundt medsols på staden (hørgre i høgre). Dei snur så mot "framand" , tar sidesteg (først mot venstre, så høgre), utfører rigadau, og går rudt med framand med begge i begge, og inn på plass (slik som i tur 1). Så gjer sekundærpara det same.

  4. "Vals" tilbake. Premiærparadansar no motsols vals (gåvals, vanleg samdanstak I) ein halv omgang tilbake til eigen plass. Para roterer rundt seg sjølv, og dette skjer "inne i kvadrilja". Så dansar sekundærpara på same måte tilbake på plass.

  5. Skråstilte rekkjer. Alle para snur no 45 grader slik at par 1 og 3 vender mot kvarandre og par 2 og 4 mot kvarandre slik at dei dannar til saman ein diagonal i kvadrilja. Premiærpara snur mot høgre og sekundærpara mot venstre. Så byter straks par 1 og par 3 plass med halvkjede (tilsvarande par 2 og 4) og rundt, og så direkte halvkjede tilbake att. Så snur alle para igjen 45 grader slik at dei dannar ei rekkje på den andre diagonalen (par 1 og 4 vender no mot kvarandre, og likeeins par 2 og par 3). Igjen dansar para halvkjede og så straks halvkjede tilbake på plass att.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Vaudeville  Oppstilling 4 par i firkant. Gåsteg, bytomfotsteg, sidesteg.
  Fire par stiller i firkant som i kvadrilje. Par 1 med ryggen  mot musikken, par 2, rett mot par 1, par 3 til høgre for par 1, og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 er premiærpar, par 3 og 4 er sekundærpar.

  1. I ring med og mot sola. Alle tar saman til ring med det lette taket og går 16 gåsteg langs ringen medsols. Snur på hælen bakover og 16 gåsteg tilbake på plass.

  2. 3'ar-rekkjer.  Gut 1 og jente 2 (oppførande dansarar) dansar mot kvarandre og dansar så tilbake. Så dansar dei igjen motkvarandre og litt forbi kvarandre, og dansar så sidesteg mot høgre og inn i midten av det paret dei møter og dannar 3'ar rekkje. Tre'ar-rekkjene dansar no mot kvarandre, og tilbake att. 

  3. Gigadau og Dos-a-dos. Oppførande dansarar dansar no sidelengs på skrå (mot høgre) inn i kvadrilja. Der utfører dei nå rigadau. (Rigadau blir utført slik.Vi hoppar på venstre fot og fører høgre bakover og i ein ring utover/framover. Trør så ned på høgrefoten og gjer tilsvarande "sleng" med venstre foten.)  Så dansar dei dos-a-dos (rundt kvarandre med rygg mot rygg) med gåsteg, og går rett vidare over til eigen  partnar (front mot). Her dansar dei så eit steg mot venstre og eit tilbake til høgre (berre oppførande dansarar). Så tar dei saman med begge i begge i kryss, og med hendene over hovudet snur dei no inn på vanleg plass.

  Dette blir no dansa 3 gonger til med nye oppførande dansarar.

  tilbake til toppen av dokumentet


  Childgrove  Rekkjedans. Gåsteg og lave hoppsteg. 
  Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 1, 2,  .... Så byter jente 1 og gut 1 plass.

  1. "Siding og dos-a-dos med eigen".  Alle går rett fram (tvers over) forbi eigen (venstre skulder mot venstre skulder), snur brått når dei er komne forbi, og går tilbake. Så direkte vidare rundt eigen (høgre skulder mot høgre skulder), rygg mot rygg og rygger tilbake på plass. Alt dette med gåsterg utan å ta saman.

  2. "Siding og dos-a-dos med framand".  Alle dansar det same som i tur 1, men no dansar 1'ar og 2'ar saman.

  3. Byte plass. No dansar 1'ar og 2'ar parvis saman (begge i begge) medsols rundt halvannan gong (lave hoppsteg), slik at 1'ar og 2'ar har bytt plass. Så dansar alle det same med eigen ein gong rundt.

  4
  . 8-tal for 1'ar. No dansar jente 1 og gut 1 eit 8-tal (lave hoppsteg): Jente 1 dansar  medsols rundt jente 2 og så motsols rundt gut 2 og inn på plass. Samtidig dansar gut 1 rundt gut 2 medsols og rundt jente 2 motsols og inn på plass. Når jente og gut møtest på midten (det sjer to gonger) slepper guten jenta framfor seg.
  tilbake til toppen av dokumentet


  Den Vakra Svägersken.  Svensk kvadrilje.
  Fire par stiller i firkant som i kvadrilje. Par 1 med ryggen  mot musikken, par 2, rett mot par 1, par 3 til høgre for par 1, og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 er premiærpar, par 3 og 4 er sekundærpar. Gåsteg og bytomfotsteg.

  1. I ring med og mot sola. Alle tar saman til ring med det lette taket og går 16 gåsteg langs ringen medsols. Snur på hælen bakover og 16 gåsteg tilbake på plass.

  2a. Premiærrekkjer.  Rett etter at ringen er ferdig, skilst sekunderpara og stiller seg ved sida av næraste premiærdansar slik at det blir to premiærrekkjer. Desse rekkjene dansar no mot kvarandre på eit bytomfotsteg (byrjar på venstre fot), og set høgre fot framom og lar han kvile der i to taktslag. Så dansar rekkjene tilbake (rygger) på eit bytomfotsteg (byrje på høgre) og eit sluttsteg.

  2b. Premiærpara byter plass  Premiærpara byter no plass (bytomfotsteg, og halvkjede) og dansar seg direkte inn på plass kvar for seg ved næraste sekundærdansar slik at det blir to sekundærrekkjer.

  2c. Sekundærrekkjer. Dei to rekkjene dansar fram og tilbake på same måten som i tur 2a.

  2d. Runddansing i hjørnet. Premiærdansarane tar no saman (begge i begge) med næraste sekundærdansar og dansar rundt på staden (bytomfotsteg), og avsluttar med å ta saman i vanleg kvadriljeoppstilling med eigen partnar. Premiærpar 1 står no på på premiærpar 2 sin plass og omvendt.

  2e. "Polkavals heim igjen". Premiærpra dansar no "polkavals" tilbake mot eigen plass (motsols inne i kvadriljen), men deler seg og stiller seg no inn på rekkjer ved sidan av sekundærpara. (Valsen er ei tidleg utgåve av vals frå 1700-talet, og liknar på eittrinnsvals eller stoppestegsvals)

  No blir tur 2 dansa ein gong til men sekundærpara er no oppførande.

  3a.
  Sekundærrekkjer.  Sekundærrekkjene dansar mot kvarandre og tilbake slik som i tur 2a.

  3b. Sekundærpara byter plass  Sekundærpara byter no plass slik som i tur 2b.

  3c. Premiærrekkjer. Dei to rekkjene dansar fram og tilbake på same måten som i tur 2a.

  3d. Runddansing i hjørnet. Sekundærdansarane tar no saman (begge i begge) med næraste sekundærdansar og dansar rundt på staden (bytomfotsteg), og avsluttar med å ta saman i vanleg kvadriljeoppstilling med eigen partnar. Sekundærpar 3 står no på på sekundærpar 4 sin plass og omvendt.

  3e. "Polkavals heim igjen". Premiærpra dansar no "polkavals" tilbake til eigen plass (motsols inne i kvadriljen).

  tilbake til toppen av dokumentet

  Snapsen. Svensk kvadrilje.
  Fire par stiller i firkant som i kvadrilje. Par 1 med ryggen  mot musikken, par 2, rett mot par 1, par 3 til høgre for par 1, og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 er premiærpar, par 3 og 4 er sekundærpar. Gåsteg, bytomfotsteg, "gåvals".

  1. I ring med og mot sola. Alle tar saman til ring med det lette taket og dansar 16 gåsteg langs ringen medsols. Snur på hælen bakover og 16 gåsteg tilbake på plass.
  2a.
  Krossvendingstak rundt.  Premiærpara tar krossvendingstak og dansar (startar med høgre fot) på "innsida" av kvadriljen 3/4 gong rundt motsols. Der vender dei mot sekundærpara og dansar mot dei på eit bytomfotsteg, strekkjer høgre fot fram og med kort helsing, og så eit bytomfotsteg (rygge) tilbake. Så dansar dei vidare 3/4 gong rundt (startar med høgre), gjer så ein kort stopp, men dansar vidare 1/2 gong rundt vidare og stiller inn på eigen plass.
  2b.
  Krossvendingstak rundt.  Sekundærpara dansar det same som premiærpara gjorde i tur 2a. 
  3a. Gåvals heim. Premiærpara dansar "gåvals" (begge i begge) motsols inne i kvadriljen tilbake til eigen plass
  3b. Gåvals heim. Sekundærpara dansar "gåvals" (begge i begge) motsols inne i kvadriljen tilbake til eigen plass.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Åttan. Svensk kvadrilje.
  Fire par stiller i firkant som i kvadrilje. Par 1 med ryggen  mot musikken, par 2, rett mot par 1, par 3 til høgre for par 1, og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 er premiærpar, par 3 og 4 er sekundærpar. Gåsteg, Pas de Rigadot.

  1. I ring med og mot sola. Alle tar saman til ring med det lette taket og dansar 16 gåsteg langs ringen medsols. Snur på hælen bakover og 16 gåsteg tilbake på plass.
  2a.
  Gåtur med slynge.  Premiærpara går mot kvarandre. Gutane tar framand jente begge i begge, og rygger med henne tilbake til eigen plass. Så går premiærpara rett  mot kvarandre, gut 1 vik til venstre for par 2 og jente 1 til høgre for par 2. Så går dei vidare slik: Premiær-jentene vik til høgre rundt sekundærparet og stiller seg rett bak sekundær-paret, medan premiær-gutane vik til høgre og stiller seg rett bak eigen jente. Sekundærparar slepper no taket og opnar for premiærpara som går etter kvarandre rett mot det andre premiærparet, og slynger seg "gjennom" kvarandre (jentene vik først til høgre for kvarandre). Når dei er komne gjennom vik gutane til høgre og jentene til venstre, og premiærgutane møter så framand premieær-jente på eigen plass, tar høgre i høgre og snur inn på plass (med lette taket). Så dansar premiær-para mot kvarander med eit bytomfotsteg, set høgre fot fram og helsar. Så dansar dei to "pas de Rigadot"-steg på staden (først med høgre fot (bakover og rundt og framatt), og så med venstre fot). Så tar dei saman med eigen begge i begge og går tilbake på eigen plass.
  2b.
  Gåtur med slynge.  Sekundærpara dansar det same som premiærpara gjorde i tur 2a. 
  3a. Vals heim. Premiærpara dansar tostegs-vals (vanleg samdanstak I) motsols inne i kvadriljen tilbake til eigen plass.
  3b. Vals heim. Sekundærpara dansar tostegs-vals (vanleg samdanstak I) motsols inne i kvadriljen tilbake til eigen plass.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Grefwinnan Brahe nr 2  Svensk kvadrilje.
  Fire par stiller i firkant som i kvadrilje. Par 1 med ryggen  mot musikken, par 2, rett mot par 1, par 3 til høgre for par 1, og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 er premiærpar, par 3 og 4 er sekundærpar. Gåsteg. Står i boka "Herrskapsdansar från 1700- och 1800-talen, Del 2".

  1. I ring med og mot sola. Alle tar saman til ring med det lette taket og går 16 gåsteg langs ringen medsols. Snur på hælen (hepp&snu) bakover og 16 gåsteg tilbake på plass.
  2.
  Mølle.  Gutane går bak/rundt framand jente og møtest inne i kvadrilja til venstre hands motsols mølle og går 3/4 omgang og dansar rundt (dobbelt handtak) med jenta der på vis-a-vis plass, ein gong rundt og inn på plass. Gutane står no rett over for sin vanlege plass. Så dansar jentene heilt tilsvarande, men dei byrjar med å gå bak framand gut og tar saman i medsols mølle med høgre hand og rundt med eigen begge i begge.
  3.
  Dos a dos og dobbelt handtak rundt.  Jentene og gutane snur seg no mot framand og dansar dos a dos (8 gåsteg) og deretter rundt ein gong med dobbelt handtak (6 steg). Guten let jenta igjen på hennar plass og går vidare (2 steg) medsols fram til neste jente og dansar på same måte med henne: Først dos a dos og så ein gong rundt med dobbelt handtak, og inn på plass. Nå står gutane på eigen plass, medan jentene står tvers overfor eigen plass.
  4.
  Hente eiga jente tilbake  Premiærpara går nå fire steg mot kvarandre og gjer kompliment. Så tar guten med venstre hand si eiga jentes høgre og rygger tilbake til eigen plass, der dei parvis dansar rundt (begge i begge) to gonger. Så dansar sekundærpara tilsvarande.

  Menuettpolonese. 
  Åtte par stiller
  parvis på to rekkjer, 4 par i kvar rekkje. Vi held venstre i venstre i det meste av dansen. Det er "polonesesteg" gjennom heile dansen. Steget er eit lavt bytomfotsteg. Ein startar steget ved å synke litt på den foten ein står på samtidg med at ein skuvar andre foten framover langs golvet før ein trør ned på han. Normalt startar vi eit nytt motiv på høgre fot. Vi held saman i helsingane (bortsett frå ved opninga og avslutninga av dansen).

  1. Helsing og vending mot musikken. Alle gjer kompliment mot rekkja tvers over (4 takter), og så helsing mot eigen partner (4 takter). Vi held ikkje saman under desse "lange" helsingane. Så tar vi lette taket igjen og på 2 steg dansar rekkjene mot kvarandre, gjer kompliment og vender mot musikken slik at vi kjem inn på 4 rader med front mot musikken (to og to par per rad).
  2.
  "Skrelle banan".
    Dei to første para kastar no av til kvar si side og dei andre para føljer på i lang rekkje. Når dei første para har kome "nedst" vender dei mot kvarandre og går opp mellom dei andre para og tilbake på plassen der dei stod då turen starta. Dette tar i alt 10 steg.
  Så tar alle eit steg mot høgre, og helsar så på motståande. Så fører guten jenta framfor seg og dei gjer kompliment med kvarandre. I alt vert det 14 takter. Så dansar alle rundt på staden på 3 steg (medsols, høgre i høgre) og så kompliment.
  3.
  Jentekjede.  Jentene dansar nå til motsett gut, tar høgre i høgre når dei passerer kvarandre, og stoppar rett framfor guten og  gjer kompliment mot framand gut (4 steg). Så tar dei saman høgre i høgre og dansar rundt og inn på plass. Så dansar jentene igjen over til motsett side (høgre i høgre), tar saman med venstre i venstre med eigen og dansar rundt og inn på plass. Så tar alle eit steg mot høgre gjer kompliment til motståande og så til eigen.
  4.
  Halvkjede over og tilbake.  Nå dansar para halvkjede over og guten fører jenta rundt og inn på plass (4 steg). Så tar vi eit kort steg mot høgre, helsar på framand rekkje og så mot eigen partnar. Deretter dansar vi halvkjede tilbake igjen, og inn på eigen plass med lett kompliment.
  5.
  Langs ringen motsols.
    Vi stiller oss motsols på "ring" med krossvendingstak (guten høgre arm over). Alle dansar nå motsols rundt "ringen" (som er ei avlang pølse) med krossvendingstak. Først dansar vi 4 steg, og så dansar jenta rundt motsols på staden to gonger (guten held med si høgre hand) på 4 steg. Så dansar vi igjen 4 steg framover langs "ringen" og så dansar jenta ein gong rundt (mot sola) og ender opp med ryggen inn i ringen (innafor guten), og alle tar saman med lette taket. 
  6.
  Jamvekststeg to gonger.  No dansar alle eit jamvektssteg mot høgre og eit mot venstre. Vi slepper så taket med framand og vi dansar rundt ein halv gong med eigen slik at jentene og gutane byter plass (gutane ryggen inn i ringen). Så tar alle saman lette taket igjen og dansar to jamvektssteg (mot høgre, så mot venstre). Så dansar vi igjen halvt rundt slik at vi ender opp  i to ringar: Jentene står motsols i indre ring og gutane medsols i ytrre ring.
  7.
  Rundt i to ringar.  Alle dansar nå 2 steg framover (gutane medsols og jentene motsols). Då møter dei 5. person (medrekna eigen, dvs "diagonalpersonen") og dansar rundt ein gong med denne (begge i begge). Så dansar alle igjen to steg framover langs ringen. Då møter alle eigen partner og vi dansar ein gong rundt (begge i begge) slik at jentene får ryggen inn i ringen, og vi avsluttar med lang kompliment med eigen.
  tilbake til toppen av dokumentet 


  Appley House   
  Rekkjedans.  Vanleg rekkjedansprogresjon. Gåsteg.
  Gutane stiller på eine rekkja (til høgre sett frå musikken) og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 1, 2 .... 

  1. Rekkjer bakover og framover. Gutane tar saman med lette taket og går bakover (3 steg og inntil). Så slepper dei taket i kvarandre og går fram att, startar på høgre, og snur samtidig ein gong rundt medsols, og kjem inn att på rekkje slik som då dei starta. Så dansar jentene heilt tilsvarande.
  2.
  Mølle.  Par 1 og 2 tar no saman til høgrehands mølle o g dansar ein halv omgong på 4 steg, og alle avsluttar mølla med å gå rundt seg sjølv inn på plass. Så kastar dei av slik at gut /jente i par to startarr, og gut/jent i par 1 fylgjer på, slik at dei dannar ei rett linje med front mot musikken (lette taket),  par 2 inst og par 1 yst.  
  3. Fram og tilbake og inn på plass.  Dei to para på rekkje dansar no framover (3 steg og inntil), og like eins tilbake (rygger). Så dansar dei to para tilbake på plass: gut/jente i par 1 kastar av og krysser bak par to og inn på plass, medan gut 2 fører jenta si inn på plass på kortaste måte. 
  tilbake til toppen av dokumentet


  Gathering Peascods   Står i Playford-heftet. Heilt frå 1651.
  Stor ring, ikkje bestemt tal på dansarar. Alle stiller parvis i stor ring. Det lette taket - lavt. Del 2 og 3 utgjer omkvedet.
  A) Versjon etter Frantisek Bonus. (her byrjar omkvedet først = 1a + 1b)

  1a. Stor ring fram og tilbake. Alle dansar gåsteg medssols (8 steg), slepper taket og snur ein gong rundt på staden mot venstre (4 steg) Så tar saman igjen og dansar sidesteg tilbake, og snur rundt seg sjølv att medsols og stoppar med fronten inn mot sentrum av ringen. 
  1b.
  Gutane og jentene i medsols ring.  Gutane tar saman til ring innafor jentene og går 8 steg medsols og stiller seg mellom to jenter. Så gjer jentene det same, og jentene stiller seg ved sidan av sin partner. 
  1c. Inn og klapp. Gutane går no (3 steg og inntil) rett inn mot sentrum av ringen og klappar i hendene (på 4. steget). Så rygger gutane tilbake medan jentene går inn og klappar på same måten som gutane. Så går gutane inn med klapp ein gong til, medan jentene ryggar ut att. Så rygger gutane ut, medan jentene går inn og klappar, og så rygger jentene ut att, medan gutane står i ro. Så blir dette dansa ein gong til, men nå er det jentene som startar inn først.
  2a
  . Stor ring fram og tilbake. Alle dansar gåsteg medssols (8 steg), slepper taket og snur ein gong rundt på staden mot venstre (4 steg) Så tar saman igjen og dansar sidesteg tilbake, og snur rundt seg sjølv att medsols og stoppar med fronten inn mot sentrum av ringen. 
  2b.
  Gutane og jentene i medsols ring.  Gutane tar saman til ring innafor jentene og går 8 steg medsols og stiller seg mellom to jenter. Så gjer jentene det same, og jentene stiller seg ved sidan av sin partner. 
  2c. 8-talskjede med eigen uten å ta saman.
  Alle dansarr eit 8-tal på ringen (gåsteg). Vi startar som vi skulle danse høgrehands kjede med eigen (men tar ikkje saman), og straks vi har kome forbi eigen snur vi mot venstre i ein litt stor boge, og så går så som om vi tok venstrehandskjede tilbake med eigen og i ein boge og inn på plass. Dette dansar vi nå ein gong til.

  3a. Stor ring fram og tilbake.
  Alle dansar gåsteg medssols (8 steg), slepper taket og snur ein gong rundt på staden mot venstre (4 steg) Så tar saman igjen og dansar sidesteg tilbake, og snur rundt seg sjølv att medsols og stoppar med fronten inn mot sentrum av ringen. 
  3b.
  Gutane og jentene i medsols ring.  Gutane tar saman til ring innafor jentene og går 8 steg medsols og stiller seg mellom to jenter. Så gjer jentene det same, og jentene stiller seg ved sidan av sin partner. 
  3c.
  Gutane og jentene i medsols ring.  Gutane tar saman til ring innafor jentene og går 8 steg medsols og stiller seg mellom to jenter. Så gjer jentene det same, og jentene stiller seg ved sidan av sin partner. 
  4. Vi dansar oppatt tur 1.


  B. Vanleg versjon på Internett 
  (her byrjar verset først, omkvedet  = 1b + 1c)
  1a. Stor ring fram og tilbake.
  Alle dansar gåsteg medssols (8 steg), slepper taket og snur ein gong rundt på staden mot venstre (4 steg) Så tar saman igjen og dansar sidesteg tilbake, og snur rundt seg sjølv att medsols og stoppar med fronten inn mot sentrum av ringen. 
  1b.
  Gutane og jentene i medsols ring.  Gutane tar saman til ring innafor jentene og går 8 steg medsols og stiller seg mellom to jenter. Så gjer jentene det same, og jentene stiller seg ved sidan av sin partner. 
  1c. Inn og klapp. Gutane går no (3 steg og inntil) rett inn mot sentrum av ringen og klappar i hendene (på 4. steget). Så rygger gutane tilbake medan jentene går inn og klappar på same måten som gutane. Så går gutane inn med klapp ein gong til, medan jentene ryggar ut att. Så rygger gutane ut, medan jentene går inn og klappar, og så rygger jentene ut att, medan gutane står i ro. Så blir dette dansa ein gong til, men nå er det jentene som startar inn først.
  2a. 8-talskjede med eigen uten å ta saman. Alle dansarr eit 8-tal på ringen (gåsteg). Vi startar som vi skulle danse høgrehands kjede med eigen (men tar ikkje saman), og straks vi har kome forbi eigen snur vi mot venstre i ein litt stor boge, og så går så som om vi tok venstrehandskjede tilbake med eigen og i ein boge og inn på plass. Dette dansar vi nå ein gong til.

  2b.
  Gutane og jentene i medsols ring.  Gutane tar saman til ring innafor jentene og går 8 steg medsols og stiller seg mellom to jenter. Så gjer jentene det same, og jentene stiller seg ved sidan av sin partner. 
  2c. Inn og klapp. Gutane går no (3 steg og inntil) rett inn mot sentrum av ringen og klappar i hendene (på 4. steget). Så rygger gutane tilbake medan jentene går inn og klappar på same måten som gutane. Så går gutane inn med klapp ein gong til, medan jentene ryggar ut att. Så rygger gutane ut, medan jentene går inn og klappar, og så rygger jentene ut att, medan gutane står i ro. Så blir dette dansa ein gong til, men nå er det jentene som startar inn først.
  3a. 8-talskjede med eigen - tar saman. Nå dansar vi sameleis som i tur 4, men denne gongen tar vi høgrehandskjede med eigen og venstrehandskjede med eigen på "tilbaketuren".
  3b
  . Gutane og jentene i medsols ring.  Gutane tar saman til ring innafor jentene og går 8 steg medsols og stiller seg mellom to jenter. Så gjer jentene det same, og jentene stiller seg ved sidan av sin partner. 
  3c. Inn og klapp. Gutane går no (3 steg og inntil) rett inn mot sentrum av ringen og klappar i hendene (på 4. steget). Så rygger gutane tilbake medan jentene går inn og klappar på same måten som gutane. Så går gutane inn med klapp ein gong til, medan jentene ryggar ut att. Så rygger gutane ut, medan jentene går inn og klappar, og så rygger jentene ut att, medan gutane står i ro. Så blir dette dansa ein gong til, men nå er det jentene som startar inn først.
  NB: Det ser ut til at dei fleste oppskriftene på Internett seier at andre gongen vi dansar omkvedet, så skal jentene vere dei som byrjar.

  tilbake til toppen av dokumentet


  Menuett frå Oravais   - folkeleg finsk menuett frå Wasa-distriktet 
  (Dansen med notar står i heftet "Årsprogram för Finlands Svenska Folkdansring 1997-1998)

  Denne dansen lærde vi i Symra av Johan Einar Bjerkem tidleg på 1990-talet. Han hadde lært dansen på eit kurs i Finland. Omtalen og nemningane vi bruker her skil seg nokså mykje frå det som står i heftet som er nemt ovanfor.
  Strukturen i dansen. Rekkjedans med gutane på eine sida (til høgre sett frå musikken) og jentene på andre. Alle para har same posisjon i rekkja gjennom heile dansen. Vi startar med at guten held saman med si høgre hand i jentas venstre. Dansen har ei kort innleiing der dansarane held saman og byter plass (Innleiinga). Så dansar vi "vanleg" (utan å halde saman) heilt til føredansaren har signalisert med 7 trampesteg og 3 klappinga at no startar andre del. Innleiinga til andre del blir kalla "Middagen" og då held vi saman medan vi dansar rundt kvarandre to gonger, først medsols, og så motsols. Så dansar vi igjen "vanleg" til føredansaren med 7 tramp og 3 klapp har signalisert at dansen skal slutte. Etter "Middagen" blir tempoet i dansen auka monaleg.
  I den vanlege delen av dansen byter gut og jente side. Eit heilt sidebyte (fram og tilbake) kan vi kalle ein "omgang". Dansen er lik i alle omgangane. Til ein heil omgang bruker vi 8 menuettsteg. Eit menettsteg er på 6 taktslag.
  Menuettsteget: Heile dansen blir dansa med det same menuettsteget som basis. Men steget vil variere litt gjennom ein omgang, etter som vi dansar det på staden, vrir mot venstre, vrir mot høgre eller dansar rett fram. Vi vil omtale det som "grunnsteget". Når vi dansar eit grunnsteg seier vi: venstre, svikt, høgre, svikt, gå, gå. På taktslag1 trør vi ned på venstre fot, på 2 set vi høgre lett inntil medan vi sviktar svakt i venstre, på 3 trør vi ned på høgre fot, på 4 set vi venstre lett inntil medan vi sviktar svakt på høgre fot, på 5 trør vi ned på venstre, og på 6 trør vi ned på høgre. Det er ikkje så stor "husk" i steget - det er relativt roleg og med nokså liten svikt. Men når musikken spelar raskare i del 2 av dansen, blir det også meir "husk",  nærast med hopp. 
  "Mage-mot-mage-steg". På mange stader danser vi menuettsteget slik at gut og jente får front mot kvarande (mage-mot-mage). Det blir slik: På "venstre, svikt" får vi venstre sida fram og vrir litt mot høgre, slik at vi nesten får fronten mot kvarandre og er nokså nær kvarandre. Så trør vi "høgre, svikt" og då vrir vi oss litt frå kvarandre att. Så trør vi litt bakover på "venstre" og litt meir bakover (og eventuelt byrjar å snu mot høgre) på  "høgre". (Dersom eit "mage-mot-mage-steg" kjem føre eit "snu-utover-steg", må vi på dei to gåstega i "mage-mot-mage-steget" snu ein halv gong mot høgre.)
  "Over-steg". To gonger kvar "omgang" dansar vi "over" på andre sida, og passerer då til venstre for den vi dansar med. Då blir steget om lag slik: Vi trør litt til venstre på "venstre, svikt", så trør vi rett fram på "høgre, svikt" (litt langt steg, og vi fører høgre foten i ein liten boge mot venstre før vi set høgre foten ned i golvet). Så går vi vidare rett framover på dei to siste gåstega.
  "Snu-utover-steg". To gonger kvar "omgang" dansar vi steget vendt frå kvarandre ("utover"). Det blir slik: På "venstre, svikt" snur vi rett ut. På "høgre, svikt" vrir vi oss litt mot venstre. På dei to gåstega snur vi vidare mot venstre slik at vi ved slutten av steget vender rett mot kvarandre.
  "Snu-tilbake-steg". Kvar gong vi passerer eigen partnar og kjem over på andre sida, snur vi tilbake til den vi passerte for å "helse på" med eit "mage-mot-mage-steg". Då brukar vi eit steg for å snu ein halv gong rundt mot venstre. Det blir slik: Vi trør "venstre, svikt" i det vi vrir oss litt mot venstre. Så vrir vi vidare mot venstre og trør "høgre, svikt". På dei to gåstega trør vi slik at vi kjem litt nærar eigen partnar.
  I "Innleiinga" og i "Middagen" inngår eit "bytom-fot-steg". På eit slikt steg byter vi plass (rundt med høgrekøyring ein halv gong). Det blir slik: Vi startar steget med "venstre-bytomfot" (STS på venstre, høgre, venstre) i staden for "venstre, svikt" der vi passerer til høgre "forbi kvarandre". Så tar vi eit "høgre, svikt" steg der vi vender mot kvarandre att. Så to gåsteg om lag på staden.
  Ein heil vanleg omgang kan vi til dømes beskrive slik (då startar vi med eit "over-steg"). Eit "over-steg". Så eit "snu-tilbake-steg". Så eit "mage-mot-mage-steg". Så eit "snu-utover-steg". Så eit "over-steg". Så eit "snu-tilbake-steg". Så eit "mage-mot-mage-steg". Og så eit "snu-utover-steg". Då har vi brukt 8 steg på ein heil omgang. Dei to halve omgangane som utgjer ein heil omgang er like bortsett frå at vi har fronten i motsett retning.

  Innleiinga. Til innleiinga brukar vi 4 menuettsteg. Vi står mot kvarandre og held saman høgre for gut og venstre for jente. Vi held saman slik i heile innleiinga. Vi har eit forspel i musikken der vi tel 1-2-3-4-5-6-1-2-3-4. Så byrjar vi på 5 med eit "mage-mot-mage-steg" (altså "venstre, svikt" på 5-6). Så byter vi plass med eit "bytom-fot-steg". Så dansar vi to "mage-mot-mage-steg".     (På siste "mage-mot-mage-steget" snur vi ein halv gong utover mot høgre.Så slepper vi kvarandre og startar på vanlege omgangar.)

  "Det vanlege - 1. halvdel" startar då slik: Først eit "snu-utover-steg", så eit "over-steg", så eit "snu-tilbake-steg", så eit "mage-mot-mage-steg", så eit "snu-utover-steg", så eit "over-steg", så eit "snu-tilbake-steg", så eit "mage-mot-mage-steg", så eit"snu-utover-steg" og så vidare.... heilt til tramping/klapping fortel at no startar "Middagen" straks.

  "Middagen" er overgangen til andre del av dansen. Då står vi vendt mot kvarandre, om lag som då dansen starta, men utan at vi held saman. Så trør vi "venstre, svikt", idet vi så trør "høgre-svikt" tar vi saman høgre i høgre med tommelfingertaket (og held saman med det taket til middagen er ferdig), og trør så to gåsteg vidare framover. No er vi i ferd med å gå rundt kvarandre. Vi går no vidare rundt kvarandre på eit heilt menuettsteg. Då er vi komne ein heil gong rundt. Så dansar vi eit "mage-mot-mage-steg". Så skal vi rundt kvarandre motsatt vei, og det skjer på to "bytom-fot-steg" etter kvarandre (til høgre for kvarandre begge gongene). Så dansar vi to "mage-mot-mage-steg".   (På siste "mage-mot-mage-steget" snur vi ein halv gong utover mot høgre.Så slepper vi kvarandre og startar på vanlege omgangar.) No vil musikken auke tempoet!

  "Det vanlege - 2. halvdel" startar då slik: Først eit "snu-utover-steg", så eit "over-steg", så eit "snu-tilbake-steg", så eit "mage-mot-mage-steg", så eit "snu-utover-steg", så eit "over-steg", så eit "snu-tilbake-steg", så eit "mage-mot-mage-steg", så eit"snu-utover-steg" og så vidare.... heilt til tramping/klapping fortel av no er dansen straks slutt.


  "Tramping og klapping". Føredansaren bestemmer når det skal starte.Det skal vere 7 tramp og deretter 3 klapp. Første tramp tar føredansaren på taktslag 3 på eit "over-steg" (med høgre foten) (når han er på veg tilbake til den sida han starta på). Andre og tredje tramp kjem på 1. og 3. taktslag på det neste "snu-utover-steget" (venstre fot og så høgre fot). Fjerde tramp kjem på taktslag 3 på neste "over-steg" (med høgre foten). Femte og sjette tramp kjem på 1. og 3. taktslag på neste "snu-utover-steget". Sjuande (siste) tramp kjem på 3. taktslaget på neste "over-steget". Første klapp kjem no på 3. taktslaget på neste "snu-tilbake-steget". Andre klappet kjem på 3. taktslaget på neste "mage-mot-mage-steget". Tredje (siste) klappet kjem på 3. taktslaget på "snu-utover-steget". Når dansarane rett etter dette møtest, er dansen slutt. Det skjer ved at alle avsluttar med eit hopp på begge føtene, samtidig med at alle tar tommeltaket, klar til å starte på polskaen.

  Polska til Menuett frå Oravais
  Straks etter menuetten er det vanleg å danse ein "polska". Notar står i heftet "Årsprogram för Finlands Svenska Folkdansring 1997-1998".
  Frå enden av menuettrekkja går para saman to og to, og dei tar saman parvis med høgre hands tommelgrep slik at dei dannar eit kryss. Så går dei medsols rundt i desse små krossane i 12 gåsteg. Så tar alle saman med si venstre hand rundt (frå undersida) overarma til den som er framom seg, og held fram med 12 gåsteg til. På dei to siste taktslaga trampar einkvan som teikn på at no startar hurrestega. Så dansar alle 36 hurresteg (høgre foten mot midten) til musikken startar på nytt. Då snur alle ein halv gong rundt, tar saman med venstre hand til tommeltaket, og dansar heilt tilsvarande i motsols ringar.

  Indian Queen  
  Rekkjedans.  Engelsk "Country dance". Kom først i John Playfords Dancing Master (1701-1728 utgåve), rekonstruert av Cecil Sharp, 1922. Inndeling: 1, 2, 1, 2 ...
  Vanleg rekkjedansprogresjon. Gåsteg og hoppsteg. Gutane stiller på eine rekkja (til høgre sett frå musikken) og jentene på andre. Inndeling: 1, 2, 1, 2 ....
  1. Rundt seg sjølv og rundt med kvarandre. Gut 1 og jente 2 trør til høgre og så til venstre og snur rundt seg sjølv (medsols). Så tar dei saman begge i begge , går medsols rundt og ryggar tilbake på plass (hoppesteg). (Musikken har nå spela første 8 taktene to gonger.)
  2.
  Mølle.  Par 1 og par 2 tar no høgrehands mølle og går rundt, snur og tar venstre hands mølle attende på plass. (Dette skjer på 8 takter av del 2 av musikken)
  3. Dos a dos og laus kjede.
  Para går først dos a dos (rygg mot rygg) og så går dei kjede (høgrehands) utan å ta saman (starte med eigen) slik at dei byter plass i oppsettet. (Dette skjer på 8 takter = 2. gjennomspeling av del to av musikken).

  Versjon av Indian Queen på Internett.
  På Internett ligg det ein versjon av Indian Queen som ser truverdig ut, dansa av ei gruppe som kallar seg "Le Ballet Légendaire du Pays d'Iroise ( Brest )". Denne versjonen er litt annleis enn den vi har lært. Gåsteg.
  1. Rundt seg sjølv og rundt med kvarandre.
  a) Gut 1 og jente 2 trør litt fram og til høgre, tar eit lite bytomfotsteg,  og trør så til venstre og eit lite bytomfotsteg. Så går dei rundt seg sjølv i ein liten ring medsols (4 gåsteg). Så tar dei saman begge i begge (lavt handtak) og går rundt medsols og ryggar tilbake på plass (gåsteg). (Musikken har nå spela første veket ein gong - to gonger same melodistrofe.)
  b) Så dansar gut 2 og jente 1 heilt tilsvarande.
  2.
  Mølle.  Par 1 og par 2 tar no høgrehands mølle og går rundt medsols 8 steg (startar på høgre), snur og tar venstre hands mølle attende og inn på plass på 8 steg. (Dette skjer på vek 2 av musikken.) Samtidig dansar dei einkeltpara som står åleine i endene av rekkja slik: Med høgre handflatene mot kvarandre loddrett går dei 8 steg medsols rundt kvarandre, snur og 8 stegs motsols tilbake att med same handtaket.
  3. Dos a dos og kjede. Alle (også dei som står åleine i enden) dansar no
  dos a dos (rygg mot rygg - til venstre) på 8 steg. Så dansar par 1 og 2 høgre hands kjede (lavt handtak) på 8 steg, og alle snur rundt medsols inn på plass (dei som står åleine i enden står i ro). No har par 1 og 2 bytta plass.
   

  tilbake til toppen av dokumentet

  Kronprinsesse Ingrids Kvadrille.  Dansk
  Koreografert av balettdanser Georg Berthelsen og musikken er komponert av Walther Schrøder (1895-1976) til bryllupet mellom kronprins Frederik av Danmark og prinsesse Ingrid av Sverike. Musikken finst på CD'en Baldanse 1.

  Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 kallar vi A-para. Par 3 og 4 B-para. Menuettsteg, bytomfotsteg, "croise"-steg og gåsteg.
  Menuettsteget dansar vi på 6 taktslag slik: Trø fram på høgre fot (og la venstre fot behalde tåa i golvet) medan vi tel 1-2-3. Så trør vi tre gåsteg framover (v-h-v) på 4-5-6. Vi byrjar stort sett nye element på høgre fot.

  1.
  1.-turen. (Polkaturen) Dei første 8 taktene står vi i ro. Så dansar A-para turen, og deretter dansar B-para det same.
  a) Gut 1 og jente 2 dansar mot kvarandre på eit bytomfotsteg (byrje på høgre) og 2 gåsteg. Så dansar dei tilbake (rygger) på same måten (byrje på venstre). Så dansar gut 1 og jente 2, rundt kvarandre "rygg mot rygg", på eit bytomfotsteg (til venstre for kvarandre, byrje på høgre) og to gåsteg (rygg mot rygg) og tilbake på eit bytomfotsteg og to gåsteg.
  b) Så dansar jente 1 og gut 2 det same.
  c) No dansar par 1 og par 2 mot kvarandre på eit bytomfotsteg (byrje på yste fot) og to gåsteg, og ryggar tilbake på plass med same stega.
  Jentekjede. Jente 1 og 2 dansar no halvkjede (høgre i høgre) over til framand gut (eit bytomfotsteg og to gåsteg), og guten fører henne rundt (eit bytomfotsteg og to gåsteg), og vert ståande med fronten mot kvarandre (jenta har høgre side og guten venstre side inn mot midten av kvadrilja).
  d) Så dansar dei kvar for seg eit bytomfotsteg og eit "croise"-steg til høgre og deretter sameleis mot venstre. Så dansar dei rundt kvarandre (høgre i høgre, starte på høgre) på 3 bytomfotsteg og to gåsteg, og blir ståande med fronten mot midten av kvadrilja.
  e) No dansar A-para avdeling c), og slik at dei etter jentekjeda er tilbake på eigen plass.

  No dansar B-para det same som A-para har dansa.
  2. 2.-turen. (Valseturen) Dei første 8 taktene står vi i ro.
  a)Par 1 og 2 dansar over til paret som står til høgre for seg (bytomfotsteg + 2 gåsteg), og ryggar så vidare til "motsett plass" (bytomfotsteg + 2 gåsteg).
  b) Så dansar B-para det same. Alle para står no på motsett plass.
  c) A-para dansar mot kvarandre (bytomfotsteg + 2 gåsteg, byrje med høgre fot) og sameleis rygger dei tilbake att.
  d) Så dansar B-para det same.
  e) A-para dansar halvkjede tilbake til eigen plass (bytomfotsteg + 2 gåsteg, byrje på høgre).
  f) Så dansar B-para det same. Alle para står no på vanleg plass.
  g) No byter alle plass med eigen dansar ved å danse sidelengs (jenta mot venstre framfor guten, guten mot høgre bak jenta) på eit bytomfotsteg og to gåsteg (byrje på foten som er i danseretninga). Så dansar alle to balansesteg (først mot eigen). Så dansar alle på same måten sidelengs tilbake på vanleg plass, og avsluttar med to balansesteg (først mot eigen). På siste balansesteget snur ein mot framand.
  h) Med front mot framand dansar alle 1it bytomfotsteg og eit "croise-steg" mot høgre, og deretter mot venstre. Så dansar vi rundt medsols med framand (høgre i høgre) og med eigen (venstre i venstre) (3 bytomfotsteg og to gåsteg) inn på plass.

  No dansar vi turen ein gong til, men A- og B-par byter rolle.
  3. 3.-turen. (Galoppturen) Dei første 4 taktene står vi i ro.
  a) Alle tar saman til ring, og dansar ein halv omgang mot høgre til motsett plass på eit bytomfotsteg og to gåsteg fire gonger (byrje med høgre fot).
  b) Så dansar A-para halvkjede til eigen plass (3 bytomfotsteg og to gåsteg) (byrje på høgre).
  c) Så dansar B-para like eins.
  d) Alle gutane dansar over til framand jente til høgre for seg (to bytomfotsteg, byrje på høgre) med front mot henne. Her dansar så eit balansesteg mot høgre og så mot venstre. Så tar dei saman høgre i høgre og dansar rundt 1 gong medsols slik at dei blir ståande med fronten inn mot midten av kvadrilja (3 bytomfotsteg + 2 gåsteg, byrje med høgre fot).
  e) Alle dansar dette (avdeling d)) ein gong til slik at vi endar opp på motsett plass av der vi vanlegvis står i kvadrilja, men slik at dei to som dansar saman har front mot kvarandre.
  f) Alle dansar no eit bytomfotsteg og eit "croise-steg" mot høgre, og sameleis tilbake mot venstre. Så dansar alle "rygg mot rygg" rundt kvarandre på eit bytomfotsteg og to gåsteg to gonger., og blir ståande med fronten mot midten av kvadrilja.
  g) Jente 1 og 2 dansar no jentekjede over til eigen gut (slik som i 1. tur).
  h) Så dansar jente 3 og 4 det same. Alle para står no på motsett plass.

  Avdelingane d), e), f), g) og h) blir no dansa ein gong til. Dermed er alle attende på eigen plass.
  Så står alle stille i 7 taktar og vi gjer kompliment for eigen på 4 takter.

  Mellomspel. Alle sttår stille medan melodien "Du gamla du fria" blir spela.

  4. 4.-turen. (Menuetturen) Dei første 8 taktene står vi i ro.
  a) A-para dansar eit steg rett fram på høgre foten og set venstre inntil, og eit steg tilbake med venstre og høgre inntil. Så tar dei eit steg til høgre og gjer kompliment til paret tvers over.
  b) Guten står i ro fører jente 1 og 2 framfor seg på eit menuettsteg, og så gjer dei kompliment.
  c) A-para tar venstre i venstre og dansar eit bytomfotsteg mot høgre, og setter venstre foten fram utan å ta vekt. Så snur dei ein gong rundt seg sjølv mot venstre på 6 gåsteg (valsetakt) (starte med venstre fot).
  d) A-para tar høgre i høgre og dansar eit bytomfotsteg mot venstre, og setter foten fram utan å ta vekt. Så snur dei rundt seg sjølv mot høgre på 6 gåsteg (valsetakt) (starte med høgre fot).
  e) A-para tar høgre i høgre og dansar ein gong heilt rundt kvarandre på 3 menuettsteg med kompliment. Dei blir no ståande med front mot kvarandre.
  f)  A-para tar venstre i venstre og dansar eit bytomfotsteg mot høgre, og setter venstre fot fram utan å ta vekt. Så tar dei høgre i høgre og dansar eit bytomfotsteg med 1/4 vriding og set høgre fot fram utan å ta vekt. No har guten ryggen inn i ringen og jenta ut av ringen.
  g) A-para held no fram medsols rundt med eit menuettsteg slik at dei kjem til eigen plass (side inn mot midten av kvadrilja). Så tar dei eit steg mot høgre og gjer kompliment.

  No dansar B-para det same som A-para har dansa.

  Avslutning (til melodien "Du gamla du fria") (4 gåsteg per takt)
  a) Alle jentene dansar på 4 gåsteg inn framfor eigen gut, front mot front. Så tar alle eit steg mot høgre og gjer kompliment.
  b) Alle dansar "rygg mot rygg" med eigen på 8 gåsteg. Dette blir gjort ein gong til.
  c) Alle tar eit steg mot høgre og gjer kompliment med eigen, og guten fører jenta inn på plass på 8 gåsteg.

  Carolinas Cadrilj  Svensk
  Musikk: Soldatenspielpolka av Johan Strauss. Dansen er oppskreven i Hardeberga i 1996.

  Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 kallar vi A-para. Par 3 og 4 B-para. Bytomfotsteg (polkasteg).  Vi byrjar stort sett nye element på høgre fot.

  1.
  Ring medsols og motsols. Vi gjer komplimang til eigen under forspelet.
  Vi tar saman til ring, lette taket med lett helsing og dansar med polkasteg først medsols (byrje på venstre fot), snur raskt rundt, og tilbake igjen, totalt 16 steg.
  2. Rundt oppsettet: "hjørne" og polka. Vi slepper eigen og dansar eit polkasteg mot framand i næraste hjørnet med lett komplimang. Deretter eit polkasteg tilbake til eigen, og så dansar vi vanleg medsols polka (samdanstak 1) i motsols ring til neste par sin plass i kvadriljen (to polkasteg). Dette gjer vi i alt 4 gonger til vi er attende på eigen plass.Her tar vi saman med samdanstak 1 og dansar to polkasteg på staden (først motsols) med påfølgjande "tå innni ringen + tå bak" med ledig fot. Og så eit tilsvarande steg andre vegen. Vi avsluttar med at jenta går medsols under venstre armen til guten (4 gåsteg) med avsluttande  komplimang (held saman).
  3. Gutane rundt ringen motsols. Gutane tar saman med venstrehands-kors og dansar på to polkasteg motsols til neste jente. Her tar guten høgre i høgre og dansar med henne rundt på staden medsols på 2 polkasteg. Dette dansar vi i alt 4 gonger til vi er attende på eigen plass, jenta går under armen og vi gjer eit kort nikk mot eigen.
  4. Jentene rundt ringen medsols. Jentene tar saman til ring og dansar i ring på 4 små polkasteg til motståande gut. Vendt mot kvarandre dansar dei 2 polkasteg til sides, først mot venstre og så mot høgre. Guten fører med si venstre arm jenta under armen inn i ringen (på 2 polkasteg) der jentene igjen tar saman til ring og dansar på tilsvarande måte vidare rundt ringen og tilbake til eigen. Her dansar dei så på ny eit polkasteg mot venstre og eit mot høgre, og så trør jenta bakover inn på ringen medan dei tar saman med det lette taket..
  5. Store korset. Gut og jente tar saman med lette taket, snur seg til medsols danseretning og jentene tar saman høgre i høgre i eit kryss. Så dansar alle 8 polkasteg medsols, så snur dei brått ved at gutane rykkjer inn til korstak med entene på "utsida", og dansar attende til vanleg plass. Dei avsluttar med at begge skifter hand og jentene går rundt under armen på 4 gåsteg og dei avsluttar med at dei tar saman til "varsovienne-tak) vendt i danseretninga.
  6. Rundt ringen motsols med varsovienne-tak. Para tar varsovienne-tak og dansar på stor motsols ring til første hjørne på første polkasteget, (byrje på yste fot), på neste polkasteget snur dei 1/4 omgang motsols, så dansar dei framover på tredje steget (byrjar på ytre)og så byter jente og gut plass sidelengs på fjerde bytomfotsteget. Dette blir dansa ein gong til sameleis til neste hjørne, med plassbyte. Og slik vidare fram til eigen plass.
  7. Same som tur 2.
  8. Rundt ringen med "tå og tå".
  På 3 polkasteg (samdanstak 1) dansar alle para i motsols ring (medsols rundt) til neste plass i kvadriljen (halvanna gong rundt), og gjer der på staden "tå og tå" (guten har her ryggen utover). Dette blir dansa ein gong til til neste plass der guten får ryggen inn i ringen, og med påføljande "tå og tå". Slik dansar ein så vidare rundt ringen to gonger til fram til eigen plass.
  Avslutning. Jenta rundt under armen til guten (venstre) rundt medsols på 4 gåsteg, så gjer  alle komplimang med eigen, byter til det lette taket og gjer komplimang med paret rett imot og til sist avsluttande komplimang med hjørnepersonen.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Columbine Svensk
  Musikk av H. C. Lumbye. Polka-mazurka.

  Pardans på vanleg stor ring. Steg som i Varsovienne. Valsesteg. Valsestega blir nærmast som gåsteg.

  1.
  Fram og tilbake. Vi gjer førstkomplimang til eigen.
  Vi tar saman med midjetaket, og dansar 2 varsovienne-steg i danseretninga. Så snur vi 1/2 gong motsols på 2 valsesteg. Så dansar vi det same mot danseretninga og snur 1/2 gong motsols.
  Så tar vi saman med samdanstak 1 og dansar 2 Varsoviennesteg i danseretninga, snur ein heil gong rundt medsols på 2 valsesteg. Så dansar vi dette ein gong til.
  2. Fram og bakover/forbi.
  Vi tar saman som i lettispolka og dansar 4 Varsoviennessteg framover. Så går vi ein heil gong rundt på 4 valsesteg. Dette dansar vi ein gong til.
  Vi snur mot kvarandre og dansar 4 valsesteg rett frå kvarandre (guten med ryggen mot sentrum, jenta med ryggen ut av ringen). Så danser vi forbi kvarandre (på venstre sida) på 2 Varsoviennesteg, og snur mot kvarandre på 2 valsesteg (guten får ryggen ut av ringen og jenta ryggen inn mot sentrum). Så dansar vi igjen 4 valsesteg rett bakover, dansar forbi kvarandre på 2 valsesteg (venstre side) og snur mot kvarandre på 2 valsesteg.
  3. Fram og tilbake. Same som 1. turen.
  4. Til sides og rundt.
  Begge dansar nå mot høgre (til sides) slik: Steg til sida, og venstre bakom (på taktdel 3), til sides, bokom, til sides, bakom og til sides og tåmarkering med venstre fot (fram). Så dansar vi sameleis men mot venstre.
  Så tar vi saman høgre i høgre ein heil gong rundt (medsols) på 4 valsesteg, snur, tar venstre i venstre og dansar sameleis tilbake (motsols).
  5. Krysstak framover
  Vi tar krysstak (høgre over) og dansar 4 Varsoviennesteg i danseretninga, dansar så ein heil gong rundt  (medsols) på 4 valsesteg. Så dansar vi igjen 4 Varsoviennesteg framover. Så slepper vi med venstre hendene. Så dansar vi framover i danseretninga medan jenta dansar rundt under armen på 4 valsesteg. Jenta dansar framfor guten.
  6. Til sides og rundt. Same som tur 4.
  7. Fram og tilbake. Same som tur 1.
  Avslutning
  Vi slepper kvarandre og vi dansar kvar for oss i ein sirkel ein gong rundt på 4 valsesteg, jentene medsols og gutane motsols. Så tar vi eit steg bakover frå kvarandre og gjer kompliment.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Moulinetpolka Svensk
  Musikk av Josef Strauss. Polka.

  Pardans på vanleg stor ring. Polkasteg

  1.
  Framover og rundt.
  Vi tar saman med lette taket og dansar framover langs ringen 8 polkasteg (om lag som i klappdans). Så dansar vi medsols rundt på 8 polkasteg (4 gonger rundt - samdanstak 1).
  2. Frå og mot og rundt.
  Vi dansar 1 polkasteg på skrå framover og frå kvarandre, og så vidare på skrå framover og mot kvarandre. Så danar vi medsols rundt (samdanstak 1) på 2 polkasteg. Dette dansar vi 3 gonger til.
  Piruett. Jenta dansar under armen på 4 gåsteg og på 2 gåsteg til vender dei framover og tar saman med krysstak (høgre over).
  3. Framover med tå - tå.
  Vi dansar 1 polkasteg framover, og markerer så med ledig fot tå - tå (tå i golvet framme og tå i golvet inntil). Dette dansar vi 3 gonger til.
  4. Høgrehands kjede
  Vi dansar høgrehands kjede med polkasteg snur med nr 7 på 8. steget og dansar så kjede tilbake att på same måten.
  5. Mølle
  Med det lette taket dansar vi først i motsols ring 8 polkasteg (gutane held venstre handa inn - venstrehandsmølle). Så snur vi motsols (guten rygger), og vi dansar sameleis tilbake, men nå har jentene høgrehandsmølle.
  6. Jenta bakover
  På 4 gåsteg går jenta utover under armen til guten og stansar med ryggen i danseretninga. Med høgre i høgre dansar vi framover (jenta bakover) 2 polkasteg, og så går jenta under armen på 2 polkasteg. Dette dansar vi i alt 4 gonger. Vi avsluttar med å ta saman med lette taket i danseretninga.
  7. Frå og mot og rundt. Same som tur 2.
  8. Piruett. Guten fører jenta under armen på 6 gåsteg slik at ho vert ståande med ryggen i danseretninga. Med høgre i høgre dansar vi 2 polkasteg i danseretninga. Så dansar jenta bakover under armen to gonger rundt på 4 polkasteg.
  Avslutning. Med høgre i høgre går vi halvannan gong rundt. Vi gjer så kompliment for eigen og for publikum.
   

  tilbake til toppen av dokumentet

  Gavotte   (Video på Internett  -  Kvadriljetten øver)
  Fransk dans, den svenske oppskrifta har ei kjelde som er frå slutten av 1600-talet. Fire par dansar saman. Dei står to og to på rad eller på rekkje, dels med fronten mot musikken og dels med fronten mot eigen partnar eller mot motsett rekkje. Det er fleire ulike type steg og handtak. Men mest er det bytomfotsteg og det lette taket. Komplimenta utfører vi utan å halde saman slik: Guten: Eit steg rett bak på venstre fot og dreg så høgre fot sakte inn til venstre. Jenta: Ho fører høgre fot i ein liten boge fram og bak og trør på den, og dreg så venstre inntil høgre. Ho held i kjolen med begge hendene.
  Bytomfotsteget: venstre fot fram, høgre eit kort steg slik at tåa kjem bak venstre fot, så venstre fram att eit steg. Med svikt på venstre fot fører vi så høgre fram og forbi venstre fot, så venstre fot eit kort steg slik at tåa kjem bak høgre fot, og så høgre  fram, og så venstre forbi og fram medan vi sviktar på høgre. Hælen skal ikkje i golvet.

  0.
  Kort innleiande musikk (same som i siste turen). Det er vanleg å helse på eigen mot slutten av denne musikken

  1. Til sides med skraping (takt 1-8)
  Vi står parvis på to rader med fronten mot musikken, og det lette taket. Høgre tåspiss i golvet og kneet lit utoverbøygd. Vi dansar sidesteg mot høgre slik: høgre fot til sides (med svikt på venstre), venstre bak, høgre til sides att og så tre skrapingar med venstre tåspiss på skrå framfor høgre fot, frå venstre mot høgre. Så dansar vi tilsvarande mot venstre: venstre fot til sides (med svikt på høgre), høgre bak, venstre til sides att og så tre skrapingar med høgre tåspiss på skrå framfor venstre fot, frå høgre mot venstre. Så tar vi eit stort steg mot høgre med påføgjande kompliment mot musikken. Så vender vi  mot eigen partner og gjer kompliment, og gutane får dermed ryggen inn i ringen. (Dette siste komplimentet skal takast i byrjinga av neste tur, etter det som står i "original" oppskrift, men det er vanleg å ta det her.)

  2. Rygg mot rygg til sides (takt 9-16)
  (Så vender vi  mot eigen partner og gjer kompliment. Utgår her, sjå 1. tur.) Vi tar saman høgre for gut i venstre for jenta. Så tar vi eit steg til sides frå musikken (høgre for gut, venstre for jente), og strekkjer hendene ut frå musikken. Så tar vi eit steg til frå musikken, men vrir oss slik at vi vert ståande rygg mot rygg og hendene utrstrekt framover mot musikken. Så tar vi eit steg mot musikken slik at vi vert ståande med fronten mot eigen, og hendene strekt frå musikken. Så eit steg til mot musikken med snuing slik at vi vert ståande rygg mot rygg. Så trør vi sakte på plass slik at vi står parvis front mot front, og gjer så kompliment med eigen.

  3. Rundt med eigen (takt 17-24)
  Vi tar saman høgre i høgre parvis og dansar rundt ein gong på 4 bytomfotsteg (byrje på venstre). Snur og dansar tilbake (venstre i venstre) på 4 bytomfotsteg (byrje på venstre). Vi slepper handtaket.

  4. Mot og frå + 7 sidesteg (takt 17-24)
  Vi står no parvis med fronten mot kvarandre og sida mot musikken. Vi tar saman høgre i høgre og tar eit steg mot kvarandre og løfter hendene vi held saman med. Så gjer vi ei tåheving og trør eit steg tilbake på høgre fot og set venstre inntil. Dette gjer vi ein gong til, men vi held no saman venstre i venstre og byrjar på venstre fot både mot og frå. Vi slepper så handtaket.
  Vi dansar no til sides mot høgre 7 små steg. Vi byrjar med venstre i kryss bak høgre. Så høgre til sides, venstre bak igjen og høgre til sides og så venstre tåspiss i golvet på skrå framfor høgre. Så dansar vi tilsvarande tilbake: venstre til sides, høgre bak, venstre til sides, høgre bak, venstre til sides og venstre inntil høgre. På dei tre siste stega går vi på plass slik at dei 4 para vert ståande på to rekkjer med front mot den andre rekkja, og med side mot musikken.

  5. Hente, danse med og levere tilbake framand jente (takt 25-40)
  Alle dansar to bytomfotsteg mot kvarandre (byrje på foten som er lengst frå musikken). Så tar vi eit steg til sides frå musikken og gjer kompliment (mot framand). Så tar gutane med seg framand jente tilbake på to bytomfotsteg (guten rygger), medan vi held saman gutens venstre i jentas høgre. Med oppløft armar dansar så jenta rundt seg sjølv ein gong med hurresteg. No dansar vi til sides mot høgre med same steg som i tur 1, men vi skrapar ikkje (set berre tåspissen raskt i golvet i staden), og dansar så tilsvarande mot venstre tilbake på plass. Så dansar igjen jenta under oppløfte armar ein gong rundt på hurresteg. Jentene er heile tida innafor guterekkjene. Til slutt dansar framand jente tilbake mot midten av oppsettet (gut framover og jente bakover), slepper framand, snur oss litt så alle 4 para dannar ein ring og vi gjer kompliment med eigen. Gutane står no motsols og jentene medsols.

  6. Kjede (takt 41-56)
  Vi dansar no høgrehands kjede. Vi byrjar på venstre fot, dansar tre bytomfotsteg (høgre hand med eigen, venstre med framand) og dansar fram mot tredje jenta/guten (utan å ta saman) og gjer kompliment. Slik dansar vi vidare (byrjar kvar gong på venstre fot) 3 gonger til, heilt til vi møter eigen på eigen plass og vi gjer kompliment.

  7. Jentemølle (takt 41-56)
  Jentene lagar no mølle med høgre hand og held i guten sin med det lette taket og dansar rundt (byrje på venstre) medsols på 8 bytomfotsteg. Der snur vi på høgre fot medsols, jentene lagar venstre hands mølle og vi dansar attende (startar på venstre) på 8 bytomfotsteg.

  8. Varsoviennetak (takt 57-68)
  Vi tar no parvis saman med Varsoviennetak, vender oss mot musikken slik at jentene står nærast kvarandre og guten står "utanfor" jenta. På 4 bytomfotsteg byter gut og jente plass (guten bak jenta), ein gong per bytomfotsteg. Vi byter altså plass 4 gonger. Med same taket dansar vi no parvis rundt på staden på 4 bytomfotsteg. Høgreparet (sett frå musikken) går medsols og venstreparet motsols. Når dei møtest i midten gjer dei ei lett helsing. Etter at dei er komne ein gong rundt, byter dei  plass to gonger. Til slutt stiller dei seg parvis med det lette taket med front mot musikken (slik som då dansen starta). (Jenta som er på venstre side sett frå musikken, svinger rundt framfor guten og opp på plass.)

  9. Til høgre og avslutning (takt 69-72) Her har vi relativt dårleg tid.
  Vi dansar slik sidelengs mot høgre: høgre til sides, venstre kryss bakom, høgre til sides, venstre kryss framom, høgre til sida, venstre bakom, høgre til sides og venstre tåspiss i golvet litt framfor høgre fot. Så tar vi eit langt steg på skrå framover mot venstre (på venstre fot) og set høgre inntil, så eit steg mot venstre og høgre inntil og til slutt gjer vi kompliment mot musikken.
   

  tilbake til toppen av dokumentet

  Brudevalsen 
  Pardans på vanleg stor ring. Valsesteg. Ein ny dans i stildansmiljøet i 2006. Svensk. Dei to turane er nesten like.

  0. Innleiande helsing. Vi startar med å gjere kompliment medan vi held saman.
  1. Første tur

  Utan å halde saman dansar vi parvis langs ringen 4 valsesteg der vi peikar med ledig fot (vi svingar litt mot og frå kvarandre). Vi byrjar på ytre fot. Så tar vi saman venstre i venstre og dansar ein gong rundt oss sjølve motsols på 4 valsesteg (guten rygger og jenta dansar framover). Så skifter vi tak til høgre i høgre og dansar vidare framover på ringen: guten dansar framover og jenta går under armen to gonger medsols på 4 valsesteg. På slutten av 4. valsesteget tar vi saman begge i begge og guten svingar seg framom jenta med ryggen i danseretninga. Så dansar vi 4 valsesteg langs ringen: guten dansar bakover og jenta framover. Til slutt dansar vi så vanleg vals (samdanstak 1) langs ringen 8 valsesteg.
  2. Andre tur
  Utan å halde saman dansar vi parvis langs ringen 4 valsesteg der vi peikar med ledig fot . Vi byrjar på ytre fot. Så tar vi saman venstre i venstre og dansar ein gong rundt oss sjølve motsols på 4 valsesteg (guten rygger og jenta dansar framover). Så skifter vi tak til høgre i høgre og dansar vidare framover på ringen: guten dansar framover og jenta går under armen to gonger medsols på 4 valsesteg. På slutten av 4. valsesteget tar vi saman begge i begge og guten svingar seg framom jenta med ryggen i danseretninga. Så dansar vi 4 valsesteg langs ringen: guten dansar bakover og jenta framover. Så dansar vi vanleg vals langs ringen 4 valsesteg. Så dansar vi igjen 4 valsesteg langs ringen med guten bakover og jenta framover (begge i begge). Deretter igjen 4 valsesteg langs ringen vanleg vals. Til slutt dansar vi 4 sidesteg langs ringen (guten har ryggen inn i ringen) og avslutter med eit djupt "kompliment" (vi held framleis saman begge i begge).
   

  Mølledansen  (La Tempête)
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar. Vi stiller parvis på to rekkjer med venstre i venstre. Inndeling: 1, 2, 1, 2 .... Bytomfotsteg frå hamborgar (SSS),  sluttsteg.  Vanleg rekkjedansprogresjon. Vi byrjar med venstre fot "over alt".

  1. Mot kvarandre og frå kvarandre.
   Alle dansar eit bytomfotsteg og eit sluttsteg mot kvarandre med lett helsing. Så dansar vi det same tilbake att (rygger).

  2. Byte plass med halvkjede.
  Vi klappar i hendene på første taktslaget og byter plass på rekkjene med halvkjede på 3 bytomfotsteg og sluttsteg. Jentene inst. Jentene blir ført rundt inn på plass.

  3. Mot kvarandre og frå kvarandre.
   Alle dansar eit bytomfotsteg og eit sluttsteg mot kvarandre med lett helsing. Så dansar vi det same tilbake att (rygger).

  4. Byte plass med halvkjede.
  Vi klappar i hendene på første taktslaget og byter plass på rekkjene med halvkjede på 3 bytomfotsteg og sluttsteg. Gutane inst. Jentene blir ført rundt inn på plass.

  5. Vitjing - einarpara
  Einarpara dansat no nedover på skrå til toarparet på 3 bytomfotsteg og eit sluttsteg med lett helsing. Høgrekøyring. Så snur dei rundt lettaste vegen uten å sleppe taket og dansar sameleis tilbake på rekkja. Også no høgrekøyring.

  6. Vitjing - toarpara
  No dansar toarpara sameleis som einarpara dansa i tur 5. Det blir altså gjenvisitt. Også no høgrekøyring.

  7. Mølle med og mot sola
  Einargutane og toarjentene dansar no høgre hands mølle mellom rekkjene (lette taket). Først 4 bytomfotsteg med sola, snur rundt på høgre fotbladet, tar venstre hands mølle og dansar tilbake på plass på 4 bytomfotsteg.

  8. Mølle med og mot sola
  Så dansar einarjentene og toargutane sameleis som i tur 7.

  9. Byte plass, helsing og på plass
  Einarpar og toarpar på same rekkja snur nå mot kvarandre. Toarparet dannar port og einarparet smyg gjennom. Dette brukar dei 3 bytomfotsteg på. Einarparet møter no eit nytt toarpar. Dei gjer djup helsing på to takter. Så snur dei seg inn på plass på 2 takter utan å trø dansesteg.


  Bøhmerdans
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar. Gutane stiller på eine rekkja og jentene på andre (gutane til høgre sett frå musikken). Inndeling: 1, 2, 1, 2 .... Bytomfotsteg (STS), gåsteg I, jamvektssteg og sluttsteg. Vi held saman venstre i venstre når vi dansar.  Vanleg rekkjedansprogresjon i første delen. Første del av dansen er ein vanleg rekkjedans, medan andre delen er ei avslutning. Dansen blir svært lang dersom det er mange par med i oppsettet.4-6 par er nok.

  Første delen -rekkjedansen
  1. Nedover og oppover.  Par 1 tar saman venstre i venstre og dansar frå musikken på 3 bytomfotsteg og snur mot kvarandre 1/2 gong med sluttsteg. Så dansar dei opp mellom rekkjene att på 3 bytomfotsteg og 2 gåsteg. På 3. steget fører guten jenta framom seg og over mot guterekkja, og sjølv stiller guten opp framfor toarjenta på 2 gåsteg med lett helsing. Jenta gjer det same med toarguten på 2 gåsteg og lett helsing..

  2. Jamvektssteg med framand. Gut 1 og jente 2 (og jente 1 og gut 2) tar no saman venstre i venstre og dansar 4 jamvektssteg på staden. Startar mot høgre. På siste jamvektssteget slepper dei taket, og gut 1 og jente 1 snur mot venstre 1/2 gong slik at dei blir ståande mot kvarandre. Toarparet blir ståande i ro.

  3. Jamvektssteg med eigen. Gut 1 og jente 1 dansar no 4 jamvektssteg på same måten som i tur 2.

  4. Klapping. Einarparet slepper taket og på 4 takter klapper dei slik: eigne, høgre mot høgre, eigne, venstre mot venstre, eigne, begge mot kvarandre og 3 gonger i eigne.

  5. Rundt og inn på plass. Einarparet tar saman venstre i venstre og dansar 3 bytomfotsteg rundt 1 1/2 gong med sola ("bakvendt vei"), slepper taket, og dansar to gåsteg inn på plass på rekkja. Torarane flytter seg litt så det blir plass.

  Andre delen - avslutninga
  Når det øvste paret igjen kjem øvst, står dei over ein omgang. Så klappar øvste guten i hendene og avslutninga byrjar.
  1. Marsj til ring
  Rekkjene går mot kvarandre, tar saman venstre i venstre. Alle følgjer etter første paret som går mot musikken, bryt av mot høgre og lagar ein ring. Når dei er komne i ring, stoggar dei med guten framfor jenta si, guten er vend motsols og jenta medsols. Sø klapppar første guten igjen i hendene og musikken spelar ut veket.

  2. Figurering med alle
  I denne delen står jentene i ro på plassen sin medan gutane rykkjer framover på ringen og figurerer med alle jentene. Jentene held i stakken med begge hendene og guten har lågt hoftefeste med venstre hand og dansar forbi jenta si på høgre sida på eit bytomfotsteg og kjem rett framfor neste jente på 2 gåsteg og lett helsing. Dei tar venstre i venstre og gjer 2 jamvektssteg, det første mot høgre. Så klappar dei 3 gonger i eigne hender og 3 gonger mot kvarandre. Så tar dei venste i venstre og dansar rundt kvarandre ein gong medsols på to bytomfotsteg. Så startar det heile på nytt ved at guten straks dansar forbi jenta til høgre på 2 bytomfotsteg fram til neste jente etc. Når han igjen kjem til eigen partner, figurer han også med henne.

  3. Kjede
  Til slutt dansar alle høgre hands kjede eing gong rundt og alle avsluttar med djup helsing.

 •  
  tilbake til toppen av dokumentet
 • Fandango frå Storelvdal
  Dansen står i "Danse danse lett ut på foten" av Egil Bakka (1970). Vi stiller parvis på 2 rekkjer med det lette taket. Oppsett med 4 par.  Rekkja til venstre sett frå fronten er A-rekkja. Bytomfotsteg med lav svikt (nær STS), gåsteg og sidesteg (nær SS) og vals. Vanleg rekkjedansprogresjon. 

  1. Fram og tilbake.  Para på kvar side tar saman (lette taket) og dansar eit bytomfotsteg mot kvarandre og eit gåsteg og komplimang. Så dansar dei det same tilbake igjen (rygger).

  2. Fram og lage ring. Rekkjene dansar igjen mot kvarandre på eit bytomfotsteg og eit gåsteg med komplimang (som i tur 1). Så tar dei to rekkjene saman til ein ring (lette taket) og dansar 4 gåsteg bakover slik at ringen blir rund.

  3. Ring med/mot sola. Alle dansar no 6 sidesteg mot venstre.Så trør vi med venstre til sides med bøy og set høgre inntil, samtidig med at vi bukkar (avslutningstrinn). Så dansar vi 7 sidesteg mot høgre, og stoppar på eit S-trinn på høgre foten. På åttande takten slepper toarpara taket med einarpara og med kvarandre, og einarpara stoppar på ei bein rekkje med ryggen til musikken (dei slepper ikkje taket).

  4. Ned og oppatt mellom rekkjene. Einarpara dansar 8 gåsteg nedover mellom rekkjene. På første stega dansar jenta på B-sida seg framom sin gut og byter plass med guten sin, slik at dei to gutane dansar yst og jentene inst. På åttande steget snur alle rundt, A-paret mot høgre og B-paret mot venstre. Med det lette taket dansar dei 8 gåsteg mot musikken og stoppar straks forbi toarpara, framleis på rekkje.

  5. Kjede. Einarparet frå A dansar no høgre hands kjede (8 bytomfotsteg) med toarparet frå A, og einarparet frå B dansar kjede med toarparet frå B. Når kjeda tar til, snur gutane slik at dei vender mot sola, og jentene slik at dei vender med sola.

  3. Vals. Med samdanstak 1 dansar dei same para vals rundt kvarandre (15 takter).  Par 1 og par 2 byter plass først plass med kvarandre og deretter dansar alle vals på staden. Dei avsluttar med komplimang på siste takten.
  tilbake til toppen av dokumentet

   

  Fandango frå Austlandet
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar. Vi stiller parvis på to rekkjer med det lette taket. Inndeling: 1, 2, 1, 2 .... Bytomfotsteg frå Turdans, gåsteg og vals. Samdanstak II i valsen. Vanleg rekkjedansprogresjon. Vi byrjar med venstre fot "over alt" bortsett frå ved starten av kvar tur, der vi byrjar på høgre fot. Jenta held i stakken og guten har lavt hoftefeste.

  1. Mot kvarandre og frå kvarandre.
   Alle dansar to bytomfotsteg mot kvarandre (byrje med høgre fot), og 2 bytomfotsteg baklengs tilbake på plass.

  2. Djup helsing
  Vi slepper kvarandre og alle gjer djup helsing mot den andre rekkja (god tid).

  3. Einarpara ring med og mot sola og ut på rad
   Einarpara dansar to bytomfotsteg mot kvarandre, tar saman til ring og dansar 4 gåsteg med sola. Så snur dei raskt på høgre fotbladet og dansar 4 gåsteg i ring mot sola. På 2 bytomfotsteg dansar dei seg så ut på ei rad der alle har ryggen mot musikken. Gut og jente byter samtidig plass slik at guten får jenta si på si venstre side. Guten som blir ståande til høgre får lengst veg og dansar bakom jenta si og inn på plass.

  4. Ned og oppatt mellom rekkjene
  Dei to para på rad tar saman med det lette taket og dansar 4 bytomfotsteg nedover mellom rekkjene frå musikken. Så slepper dei kvarandre, snur brått mot venstre og dansar oppover mot musikken att. På dei 2 første taktene dansar dei bytomfotsteg. Så slepper para kvarandre, dei tar parvis "arm i arm-tak" og går på 3 steg slik at dei kjem front mot front med par 2 og helsar lett.

  5. Kjede
  Einarpar og toarpar dansar no høgrehands kjede på 8 bytomfotsteg (rask kjede), og gut og jente helsar lett på kvarandre når dei møtest til slutt.

  6. Vals
  No dansar dansar dei 14 takter vals rundt kvarandre på staden (3 gonger rundt), og stiller inn på plass på dei to siste taktene, og para har også bytt plass.
  tilbake til toppen av dokumentet
   

  Figaro der alle dansar
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar (1991). Dansen kan dansast med eller utan ein "Oppbydingsdel".  Stoppesteg, bytomfotsteg frå polonese (SSS), sluttsteg, bytomfotsteg frå trippevals (SSS) og vals. Vi byrjar med venstre fot.  Jenta held i stakken og guten har lavt hoftefeste. Samdanstak I. Vi startar på venstre foten "over alt".

  0. Oppbydingsdelen
  Fire par stiller seg ute på golvet,  to av para med front mot musikken ( noko avstand mellom dei) og to av para med ryggen mot kvart sitt av dei to første para. Desse fire para er oppbyande par. Dei andre para som vil vere med, stiller seg etter kvarandre i 4 parrekkjer, ei parrekkje vendt mot kvart av dei oppbyande para. God avstand mellom alle par. Jente og gut held arm i arm.
  Kvar av dei 4 oppbydande gutane trør på skrå framfor guten i det paret dei har framfor seg, og gutane helsar kvarandre med djup helsing. Dei oppbydande gutane trør så tilbake på plass.
  Dei gutane som no helsa på kvarandre, byr alle opp sine jenter med djup helsing (jentene svarar på same måte). Para tar no arm i arm og vert ståande.
  No svingar annakvart par ein halv gong rundt (utan å sleppe taket) slik at vi får oppsett der to og to par er vendt mot kvarandre.

  Dersom ein droppar oppbydingsdelen, stiller ein opp slik med ein gong.
  Dei para som har ryggen mot musikken er einarpar, og dei som har fronten mot musikken toarpar.

  1. Ring med og mot sola
   Dei to para som står mot kvarandre tar saman med lette taket og dansar 3 stoppesteg i ring med sol. På tredje steget snur dei mot kvarandre og helsar lett på fjerde steget på den som står rett over. Så dansar dei likeeins tilbake i ring mot sola med lett helsing til slutt.

  2. Byte plass med oppsettet i andre rekkja
  Oppsetta skal no byte plass med det oppsettet som står rett overfor i den andre rekkja. Einarparet dansar føre (parvis arm i arm) og toarparet følgjer etter. Dei vik til høgre for dei para dei møter frå andre rekkja. Dei brukar 4 stoppesteg til å byte side, og 3 stoppesteg med lett helsing på fjerde steget for å kome inn på plass slik at dei igjen står rett overfor kvarandre.

  3. Kjede
   Dei to para dansar no ei rask høgrehandskjede og brukar 8 bytomfotsteg frå trippevals. På åttande steget svingar dei inn på plass med lett helsing, og tar samtidig "arm i arm".

  4. Byte plass tilbake
  Oppsetta byter no plass tilbake på same måten som i tur 2. Høgrekøyring også no.

  5. Høgre hands mølle med og mot sola
  Dei to para tar saman til høgre hands mølle (lette taket, gut med gut og jente med jente). Så dansar dei 6 bytomfotsteg frå polonese med sola. Dei slepper taket, trør sluttsteg mot sentrum av mølla og helsar lett mot den som er rett overfor (gut mot gut, jente mot jente).  Så dansar dei tilsvarande venstre hands mølle motsols tilbake. Frå gamalt var det vanleg å syngje slik i mølla: "Alting i verden jeg så jeg glemmer, men pigerne glemmer jeg aldrig". (Omsett til nynorsk: "Allting i verda eg såg eg gløymer, men jentone gløymer eg aldri.")

  6. Vals og byte plass
  Dei to para i oppsettet dansar no vals tett rundt kvarandre (samdanstak I). Einarpara stopper vendt mot det oppsettet som er ein plass lenger frå musikken enn dei sjølve. Tilsvarande rykkjer toarpara ein plass oppover mot musikken og møter der eit nytt par. Desse to para vert no eit nytt oppsett. Einarparet er einarpar "heile tida" og sameleis toarparet. (Heilt til dei kjem til enden og står over ein omgang.)
  tilbake til toppen av dokumentet


  Tyrolarvals
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar.   Pardans.  Valsesteg. Slengsteg. Parvis på stor ring mot sola. Det lette taket. Samdanstak 1 i valsen. Hoftefeste med ledig hand (tommel bakover).

  1a. Framover med 4 slengsteg
  Vi dansar framover på motsols stor ring med 4 slegngsteg (byrje på yste foten). Vi fører armane litt framover når vi trør på yste foten og litt bakover når vi trør på inste.

  1b. Jenta under armen to gonger
  Jenta dansar under armen to gonger på 4 bytomfotsteg, medan guten framleis dansar 4 slengsteg framover. Vi flytter oss også framover på ringen.

  2a. Framover med 4 slengsteg
  Same som 1a).

  2b. Jente og gut rundt kvar for seg
  Vi slepper taket og dansar rundt ein gong frå kvarandre på 2 bytomfotsteg. På 3. steget vender vi litt frå kvarandre, og på 4. steget litt motkvarandre att.

  3a. Framover med 4 slengsteg
  Same som 1a).

  3b. Vanleg vals to gonger rundt
  Med samdanstak 1 dansar vi vanleg vals på ringen (medsols) to gonger rundt på 4 valsesteg.

  Tur 4 er sameleis som tur 3.

  Tyrolaren
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar.  Pardans. Valsesteg. Parvis på stor ring mot sola. Det lette taket. Samdanstak 1 i valsen. Hoftefeste med ledig hand (tommel bakover).

  1. Framover med 16 valsesteg
  Vi tar saman med det lette taket og dansar 16 valsesteg framover langs motsols stor ring. Vi startar på yste foten. Når vi trør på yste foten tar vi armane i ein boge framover, og når vi trør på inste foten, svingar vi armane i ein boge bakover.

  2. Jenta under armen, 16 valsesteg
  Jenta dansar 8 gonger under armen til guten, medan guten framleis dansar valsesteg framover langs ringen.

  3. Vals, 16 valsesteg
  Vi tar saman med samdanstak 1 og dansar 16 valsesteg langs stor motsols ring.

  tilbake til toppen av dokumentet


  Gustavs skål  (svensk) (Video på Internett - Kvadriljetten øver)
  Kjelde for denne dansen er Baron Fredrik Åkerhielms Dansebok frå 1785, dans nr 139.
  Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, og resten blir nummerert 2, 3 og 4 i motsols retning. Gåsteg, menuettsteg og fururersteg (pas de rigadau). Vi byrjar stort sett nye element på ytre fot. Sjå her på Intervnet - video

  0.
  Kort innleiande musikk. Det er vanleg å helse på eigen mot slutten av denne musikken

  1. Stor ring (takt 1-8 to gonger)
  Vi tar saman med lette taket og dansar 16 gåsteg medsols (byrje på venstre fot), og sameleis tilbake att motsols. Når vi snur, tar vi høgre fot inntil og byrjar på venstre ved å krysse over.

  2. Gjennom og tilbake (takt 9-16 to gonger)
  Premiærpara dansar 4 gåsteg mot kvarandre og komplimang. Gut 1 og jente 3 tar saman med lette taket og dei går "gjennom" par 4 (par 2) og tilbake til eigen plass. Sekundærpara opnar for primærpara ved å danse eit menuettsteg på skrå framover og rygge tilbake på 4 gåsteg. Så dansar sekundærpara tilsvarande.

  3. Halvkjede på diagonal (takt 1-8 to gonger)
  Par 1 snur seg halvt mot høgre mot par 2 (par 3 snur seg mot par 4) og dei dansar lukka halvkjede (4 gåsteg), rundt og inn på plass. Så dansar dei halvkjede tilbake att, men no snur dei direkte mot det andre sideparet. Så dansar par 1 og 4 (og par 2 og 3) tilsvarande kjede på diagonalen.

  4. Gjennom og over til motsett plass (takt 9-16 to gonger)
  Nesten sameleis som tur 2, men no tar vi saman høgre i høgre (venstre i venstre), guten fører gjenta framfor seg gjennom sideparet og vi dansar over til motsett plass. Der møter vi eigen venstre i venstre og guten fører jenta rundt og inn på plass. Så dansar sekundærpara tilsvarande.

  5. Dans med eigen og hjørne (takt 1-8 to gonger)
  Vi held saman med lette taket og gjer komplimang med eigen på 2 takter. Så dansar vi to figurersteg  med eigen utan å halde saman (pas de rigadau = svikt på venstre fot to gonger og føre høgre fot bak og framatt, og omvendt på andre fot). Så snur guten medsols og jenta motsols, tar saman høgre i høgre med hjørnepersonen og dansar ein gong rundt på 4 takter. Utan å slepper gjer vi komplimang (2 takter), så dansar vi 2 firurersteg, snur mot eigen (guten medsols, jenta motsols), og dansar rundt ein gong med eigen med begge i begge.

  6. Gjennom og dans med hjørne (takt 9-16 to gonger)
  Premiærpara dansar mot kvarandre (4 steg), møter med høgre i høgre, og dansar over til motsett plass, tar saman venstre i venstre med eigen og guten fører jenta over til sekundærguten til venstre, og dei dansar rundt ein gong. Samtidig dansar premiærguten rundt med sekundærjenta til høgre (begge i begge?). Så dansar sekundærpara tilsvarande. Vi endar altså dansen på "feil" plass.

  tilbake til toppen av dokumentet


  Louisenpolka (svensk)
  Dansen er nedskriven av S. Ingelsgård, Sydvästra Skånes Folkedanskrets.
  Oppstilling parvis på stor ring. Samdanstak 1.

  1. Firkant
  På opptakta vender vi mot kvarandre. Vi dansar eit bytomfotsteg mot høgre og set hæl og tå i golvet med venstre fot. Så byter vi plass med eit bytomfotsteg med vriing mot høgre og gjer igjen hæl og tå med høgre fot. Så eit bytomfotsteg mot høgre med hæl og tå. Til slutt eit nytt bytomfotsteg med vriing medsols (slik at vi står som då vi byrja) med hæl og tå.
  2. Polka-snuingar
  Vi tar samdanstak 1 og dansar eit polkasteg motsols med hæl og tå, og så eit polkasteg medsols med hæl og tå. Dette dansar vi ein gong til.3. Firkant
  Same som tur 1.
  4. Polka-snuingar
  Same som tur 2.
  5. Piruett A
  Jenta dansar rundt ein gong under gutens arm og så komplimang.
  6. Rundt jenta og rundt guten
  Guten går no ein gong rundt jenta (ho har front inn mot sentrum av ringen) på 8 gåsteg og "tar jenta i øyesyn". Så går jenta rundt guten motsols på same måten.7. Polka motsols og medsols
  Vi dansar nå vanleg polka på ringen, først 4 polkasteg motsols, og så 4 polkasteg medsols.
  8. Rundt jenta og rundt guten
  Same som tur 6.
  9. Polka motsols og medsols

  Same som tur 7.
  10. Framover - jenta under armen og rundt
  Vi dansar framover langs ringen 2 polkasteg der jenta dansar rundt ein gong under armen framfor guten. Så dansar begge vanleg polka på ringen ein gong rundt på 2 polkasteg. Dette blir dansa 3 gonger til.
  11. Piruett B
  Jenta dansar rundt ein gong under gutens arm og så komplimang.
  12. Firkant
  Same som tur 1.
  13. Polka motsols og medsols
  Som tur 7, men jenta ender opp innanfor guten i ringen.
  14. Piruett C

  Jenta går rundt ein gong rundt på 10 steg. Til slutt eit stort komplimang.
  tilbake til toppen av dokumentet


  Spielmann (Tysk)
  Dansen er frå Berlin og kom til Sverike via Hildegard Engeländer, Berlin.

  Oppstilling 4 par i firkant som til norsk kvadrilje. Par 1 er nærast musikken, par 2 rett overfor par 1, par 3 til høgre for par 1 og par 4 til venstre for par 1. Par 1 og 2 kallar vi A-para. Par 3 og 4 B-para. Bytomfotsteg og gåsteg.  Vi byrjar stort sett nye element på venstre fot. Lette taket og "varsovienne-taket".
  Dansen består av eit langt "omkvede" som blir dansa 3 gonger, og eit kort "vers". heilt til slutt dansar vi ei stor, spesiell kjede i staden for det vanlege omkvede. I det store omkvede dansar A- og B-para nokså ulike ting på same tid.

  0. Forspel.
  På forspelet gjer vi komplimang til eigen og tar saman til ring med det lette taket.

  1. Mot midten og tilbake. (takt 1-8) Vi dansar med tre gåsteg mot midten og strekkjer tåspissen mot golvet på fjerde takta (byrje på venstre). Så dansar vi 4 gåsteg bakover (rygger) til eigen plass og slepper taket med framand.
  "Omkvedet" (takt 9-56)
  Del A (takt 9-10). A-para tar eit bytomfotsteg mot midten, tar varsovienne-taket med framand dansar og snur utover mot B-paret. B-para står stille
  Del B  (takt 11-12). A-par dansar "gjennom" B-par på 1 bytomfotsteg og snur 1/4 gong ut mot kvar si side og slepper kvarandre. B-para slepper eigen og dansar eit bytomfotsteg på skrå frå kvarandre og inn mot midten.
  Del C (takt 13-16). A-para dansar eit bytomfotsteg ut mot hjørnet, snur 1/4 gong mot venstre og vidare eit bytomfotsteg til eigen plass og tar saman med liten komplimang. B-para tar saman til liten ring og dansar 4 gyngesteg (høgre fram, venstre bak etc.). Armane svingar med fram og tilbake.
  Del D (takt 17-18) A-para dansar på skrå frå kvarandre og inn mot midten (slik B-para gjorde i Del B). B-para snur utover mot A-para, tar varsovienne-tak og dansar 1 bytomfotsteg "gjennom" A-paret, slepper taket og snur 1/4 gong frå kvarandre.
  Del E (takt 19-24). A-para tar saman til liten ring og dansar 4 gyngesteg (høgre fram, venstre bak etc) (slik B-para gjorde i Del C).
  B-para dansar eit bytomfotsteg ut mot hjørnet, snur 1/4 gong mot venstre og vidare eit bytomfotsteg til eigen plass og tar saman med liten komplimang (slik A-para gjorde i Del C).
  Del F (takt 25-26). A-para dansar 1 bytomfotsteg til eigen plass og snur 1/4 gong mot kvarandre. B-para dansar eit bytomfotsteg mot midten.
  Del G (takt 27-28). A-para dansar eit bytomfotsteg baklengs (rygger) til hjørnet. B-para dansar 1 bytomfotsteg baklengs (rygger) til eigen plass.
  Del H (takt 29-32). A-para dansar 4 gåsteg mot kvarandre og tar saman. B-para dansar 4 gåsteg mot midten, snur mot kvarandre og ut til eigen plass.
  Del I  (takt 33-36).  A-para dansar 4 gåsteg mot midten og snur mot kvarandre 1/2 gong. B-para dansar 1 bytomfotsteg mot eigen plass, snur mot kvarandre og dansar 1 bytomfotsteg baklengs (rygger)  til hjørnet.
  Del J  (takt 37-40). A-para dansar 4 gåsteg til eigen plass og tar saman med det lette taket, slik at dei står i motsols retning i kvadrilja. B-para dansar 4 gåsteg mot kvarandre, tar saman med det lette taket, slik at dei står i motsols retning i kvadrilja.
  Del K (takt 41-56). Her dansar A- og B-para likt. Vi dansar 2 valsesteg framover (start på ytre fot) med litt armsving. På dei neste to valsestega dansar vi viare framover medan jenta svinger medsols under gutens arm. Så tar vi saman til samdanstak 1 og dansar vals rundt kvadrilja til eigen plass.

  2. Mot midten med krysstak (takt 1-8).Vi dansar med krysstak 3 gåsteg mot midten (starte på venstre) og strekkjer tåspissen mot golvet på fjerde takta. Så snur vi 1/2 gong mot kvarandre og dansar tilbake til eigen plass på 3 gåsteg med liten komplimang til slutt.
  Så dansar vi "Omkvedet".

  3. Mot hjørnet og tilbake (takt 1-8). Vi dansar på 3 gåsteg frå kvarandre mot hjørnet (starte på venstre) og strekkjer tåspissen mot golvet på fjerde takta, og gjer ein liten komplmang mot dansaren i hjørnet. Så dansar vi 3 gåsteg baklengs (rygger) til eigen plass og gjer lite komplimang til eigen.
  Så dansar vi "Omkvedet".

  4. Mot hjørnet og tilbake (takt 1-8). Vi dansar med tre gåsteg mot midten og strekkjer tåspissen mot golvet på fjerde takta (byrje på venstre). Så dansar vi 4 gåsteg bakover (rygger) til eigen plass og slepper taket med framand, og gjer liten komplimang med eigen..
  Avslutning  (takt 9-16). Vi tar saman til høgrehands kjede (startar på høgre fot) og dansar 1 bytomfotsteg. Utan å sleppe taka strekkjer vi venstre tåspiss ned mot golvet frarover og bakover (2 takter). Så dansar vi tilsvarande vidare 3 gonger til, slik og vi møter eigen partner og gjer stor komplimang.


  Stjernetur frå Hobøl
  Dansen står i "Norske Folkedansar. Turdansar." Dansen er skriven opp med åtte par, men det er mest vanleg å danse med 4 par, så vi brukar det her. Vi stiller parvis 4 par i ein ring. Når musikken byrjar, spelar dei ei kort opptakt. På den opptakta går guten inn framfor jenta si slik at han har ryggen inn i ringen. Bytomfotsteg frå vals og vals. Med ledig hand tar guten lavt hoftefeste, og jenta held i stakken. Når guten står i ro har han lavt hoftefeste, og jenta held med begge hendene med stakken. Samdanstak II i valsen.

  1. Innleiande djup helsing
   På 4 takter helsar gut og jente på kvarandre med djup helsing.

  2. Gutane dansar stjerneturen
  Gutane snur seg mot høgre, tar saman med møllehjultaket (tommelen inn i neven framom), og dansar 8 bytomfotsteg (startar på venstre fot) til dei har komne 1 og 3/4 gong rundt ringen. Jentene står i ro. Så dansar guten 1 gong rundt med den jenta ha no har møtt (venstre i venstre) på 4 bytomfotsteg. Guten har lavt hoftefeste med ledig hand. Guten slepper jenta og tar saman med dei andre gutane til ny stjerne. Slik heldt dei fram heilt til guten igjen står framfor eiga jente og dei helsar kvarandre med djup helsing. Så dansar alle medsols vals på ringen og stoppar når dei er tilbake på eigen plass. På dei to siste taktene dansar dei seg inn på plass slik at dei vert ståande front mot front (jenta ryggen inn i ringen).

  3. Djup helsing
   Gut og jente helsar kvarandre med djup helsing.
  4. Jentene dansar stjerneturen
  Jentene snur no mot høgre, tar saman med møllehjultaket og dansar stjerneturen på heilt tilsvarande måte som i tur 2 (berre at guten og jenta har skifta rolle). Når dei avslutter stjerneturen denne gongen helser dei kvarandre lett på ringen.
   

  Sekstur I (frå Namdalen)
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar (1991).   Vi stiller parvis på to rekkjer med det lette taket. Inndeling: 1, 2, 3, stå. Stoppesteg og vals.  Jenta held i stakken og guten har lavt hoftefeste. Samdanstak I. Vi startar på venstre foten "over alt". Vanleg rekkjedansprogresjon.

  0. Oppbyding
  . Gut 1 byr opp.
  1. Halvsirkel. Dei tre gutane tar saman og dansar i halvsirkel over til andre sida medsols, 7 stoppesteg og lett helsing. Jentene dansar tilsvarande innanfor gutane. Så dansar alle vidare medsols slik at dei endar opp der dei starta.
  2. Små ringar. Par1 og par3 tar saman til liten ring og dansar to stoppesteg medsols, og så to stoppesteg motsols. Så dansar par1 tilsvarande med par2.
  3. Kjede. Par1 og par2 dansar no vanleg kjede ein gong rundt på 8 stoppesteg.
  4. Djup helsing og vals. Par1 og par2 dansar no djup helsing, medan par3 gjer djup helsing med ståarparet. Så dansar par1 og par2 vals rundt kvarandre og byter plass på 12 valsesteg. Dei stig ut på rekkjene til slutt.

  Ståparet blir no par3, par3 blir par2, einarparet er einarpar heile tida og par3 blir nytt ståarpar.
  Det er viktig at ståarparet følgjer godt med når dei kjem med som 3ar-par.
  Når par2 kjem øvst, må det stå over 3 omgangar. Når par1 kjem til nest siste plass, dansar dei to nedste para eit tilpassa oppsett, slik at dei får bytt plass.

  tilbake til toppen av dokumentet


  Sekstur II (frå Namdalen)
  Dansen står i Norske Folkedansar - turdansar (1991).   Vi stiller parvis på to rekkjer med det lette taket. Inndeling: 1, 2, stå. Stoppesteg og vals. Vi byrjar med venstre fot.  Jenta held i stakken og guten har lavt hoftefeste. Samdanstak I. Vi startar på venstre foten "over alt". Vanleg rekkjedansprogresjon.
  Ved første gongs gjennomdansing dansar vi den første delen av dansen litt annleis enn i dei andre omgangane.

  Ved første gongs gjennomdansing:

  1a. Einargut over, helse og vals
  Gut 1 dansar 3 stoppesteg over til jente 2, gjer lett helsing på 4. takta og dei to dansar 4 takter vals og stiller seg på plass mellom rekkjene med ryggen til musikken.

  1b. Toerguten over, helse og vals
  Når gut 1 er ferdig, dansar gut 2 3 stoppesteg over til jente 1, gjer lett helsing på 4. takta, og dei to dansar 4 takter vals og stiller seg på plass mellom rekkjene til høgre for det andre paret med ryggen til musikken.

  2. Ned mellom rekkjene og oppatt
   Dei to para dansar no (alle held saman med det lette taket) nedover frå musikken på 4 stoppesteg, snur brått 1/2 gong rundt på fjerde steget (mot venstre), og dansar oppover att på 4 stoppesteg.

  3. Kjede, djup helsing og vals
  Dei tar saman med eigen til høgrehands kjede og dansar 8 stoppesteg. Så gjer dei djup helsing med eigen, og dansar vals på staden tett rundt kvarandre, slik at dei til slutt har bytt plass (dei står framleis inne mellom rekkjene).

  Vanlege påføljande gjennomdansingar:
  Under tur 1 skjer det til dels fleire ting samtidig.

  1.
  Einargut  (og toargut) over, helse og vals. Trearguten  tilbake på plass.
  Gut 1 kryssar no venstre fot over, helsar lett på toarjenta (eitt stoppesteg + lett helsing) og dansar på plass mellom rekkjene på 6 takter vals. På dei første 4 taktene dansar ståarguten bakover til guterekkja på 4 stoppesteg. Toarguten står i ro dei 4 første taktene, dansar så på skrå over til jente 1 på 3 stoppesteg og lett helsing, og  så dansar dei på plass ved sida av det andre paret på 8 valsesteg.

  3. Ned mellom rekkjene og oppatt (likt med første omgang)
   Dei to para dansar no (alle held saman med det lette taket) nedover frå musikken på 4 stoppesteg, snur brått 1/2 gong rundt på fjerde steget (mot venstre), og dansar oppover att på 4 stoppesteg.

  4. Kjede, djup helsing og vals (likt med første omgang)
  Dei tar saman med eigen til høgrehands kjede og dansar 8 stoppesteg. Så gjer dei djup helsing med eigen, og dansar vals på staden tett rundt kvarandre, slik at dei til slutt har bytt plass (dei står framleis inne mellom rekkjene).

  tilbake til toppen av dokumentet

  Duke of Kent's Waltz  Video på Internett
  Vi stiller opp på to rekkjer med jentene på eine sida (til venstre sett frå musikken) og gutane på høgre sida. Vi deler inn par 1, par 2 etc. Valsesteg, sidesteg i valsetakt, gåsteg. Det lette taket, og samdanstak 1.


  1.
  Vals i kryss, fram og tilbake (8 takter)
  Par 1 og par 2 tar saman til kross (høgre i høgre) og dansar medsols på 4 valsesteg, snur til venstre og tar kryss med venstre  og dansar tilbake motsols på 4 valsesteg.

  2. Par 1 til sides og "kaste av" (8 takter)
  Par 1 tar saman med begge og dansar to sidesteg i valsetakt nedover (frå musikken) mellom radene, og dansar to sidesteg tilbake att oppover mot musikken. Så "kastar dei av" og går inn på plass nedanfor par 2, som flyter seg litt oppover mot musikken.

  3. Byte plass under armen (8 takter)
  Alle tar saman høgre i høgre med eigen, tar eit steg mot, og eit steg ifrå (bakover), og dei byter så plass (jenta går motsols under gutens arm). Så dansar dei tilsvarande ein gong til tilbake til  eigen plass.

  3. Byte plass med framand og eigen (8 takter)
  Alle (unnateke dei yst på rekkjene) tar høgre i høgre med den som står til høgre for eigen partner, og dansar (gåsteg) rundt og tilbake på plass på 4 takter. Så tar vi venstre i venstre med eigen og dansar rundt og tilbake på plass på 4 takter

  tilbake til toppen av dokumentet

  A trip to friends
  Vi stiller opp parvis to og to par mot kvarandre med det lette taket, slik at gruppene på 2 par vert ståande på ein stor ring. Gåsteg. Det lette taket.
  Dei to para dansar saman heile omgangen, men til slutt møter dei i kvar si retning på ringen eit nytt par som dei så startar ein ny omgang med. Musikken går relativt raskt.


  1.
  Dos-a-dos + jentekjede to gonger
  Vi dansar dos-a dos med framand (vik til venstre). Så dansar jentene lukka halvkjede over, og gutane fører dei rundt. Så dansar vi igjen dos-a dos, denne gongen med eigen, og så dansar jentene tilbake på vanleg plass med lukka halvkjede.
  2. Mot og frå og jenta under armen
  Vi tar no saman med framand med "inste" handa, dansar eit steg mot, og eit steg frå (bakover). Så løfter vi dei hendene vi held saman med, og jenta dansar under armen og byter plass med guten, og dei slepper taket. Gut og jente møter no eigen, dei tar saman med "inste" handa, og dansar eit steg mot, og eit steg frå (bakover). Så løfter vi dei hendene vi held saman med, og jenta dansar under armen og byter plass med guten, og dei slepper taket. Nå står vi framfor framand.
  3. Kjede rundt oppsettet og møte nytt par
  Vi går nå "rundt oppsettet" med høgre hands kjede, 4 gåsteg for kvar person, slik: Vi tar først saman høgre i høgre med framand (på 1,2,3,4), så tar vi venstre i venstre med eigen (på 1,2,3,4), så igjen høgre i høgre med framand (på 1,2,3,4), så møter vi eigen og tar saman til det lette taket, og dansar 1 steg fram mot det paret som kjem mot oss frå det andre oppsettet, og eit steg tilbake. Så startar dansen på ny omgang.

  tilbake til toppen av dokumentet

  A trip to Gent
  Ein Playford-dans med 3 par. Gut og jente i eit par vender mot kvarandre og dei tre para står ved sida av kvarandre. Paret nærast musikken kallar vi par 1, paret i midten par 2, og det siste par 3. I par 2 står gut og jente på "feil" side (motsett side av dei andre to para).  På høgre sida sett frå musikken står då først gut1, så jente 2 og så gut 1.
  Når vi har dansa ei omgang av dansen, vil par 1 ha kome på par 3 sin start-plass (nedst), par 2 stå øvst og par 3 i midten. Når dansaen startar på ny omgang, får då alle nytt nummer slik som frå starten (1 øvst, 2 i midten og 3 nedst). Det er valsemusikk og valsesteg heile dansen.


  1.
  Høgre hands mølle og dos-a-dos
  Guten i midten rekkjer fram mot høgre si høgre hand, og saman med par 1 dansar dei mølle ein gong rundt medsols på 4 valsesteg (legg handene oppå kvarandre i mølla). Samtidig rekkjer jente 2 ut si høgre hand og saman med par 2 dansar dei mølle ein gong rundt medsols på 4 valsesteg. Så dansar alle dos-a dos med eigen (vi vik til høgre for den vi dansar med).
  2. Venstre hands mølle og dos-a-dos
  Guten i midten rekkjer fram mot venstre si venstre hand, og saman med par 3 dansar dei mølle ein gong rundt motsols på 4 valsesteg. Samtidig rekkjer jente 2 ut si venstre hand og saman med par 1 dansar dei mølle ein gong rundt motsols på 4 valsesteg. Så dansar alle dos-a dos med eigen (vi vik til venstre for den vi dansar med).
  3. Par 1 kastar av
  Par 1 kastar no av på vanleg måte og dansar inn på plassen i midten, samtidig med at par 2 tar saman og dansar i midten (side ved side) opp til plassen nærast musikken der par 1 stod. Så tar både par 1 og par 2 saman begge i begge og byter plass (gåsteg, medsols rundt).4. Par 1 kastar av på nytt
  Par 1 kastar no av ein gong til og dansar går inn på plassen nedst, samtidig med at par 3 tar saman og dansar i midten (side ved side) opp til plassen i midten. Så tar både par 1 og par 3 saman begge i begge og byter plass (gåsteg, medsols rundt).
  4.
  To rekkjer mot og frå
  Dei 3 personane på kvar side tar nå saman med det lette taket og rekkjene dansar 2 valsesteg mot kvarandre og 2 valsesteg frå kvarandre (bakover). Så tar alle eit steg til høgre  og helsar eigen, og så tar alle eit nytt steg til venstre og helsar eigen. Så tar ny omgang av dansen til, og nå har alle fått nytt nummer etter den plassen dei står på nå.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Hole in the Wall
  Engelsk "country dance" - Playford 1695. Vi stiller opp til vanleg rekkjedans-formasjon, gutane på høgre sida sett frå musikken. Inndeling: 1, 2, 1, 2 ...  Vanleg rekkjedansprogresjon. Einarparet står nærast musikken. Dette er ein svært vanleg engelsk country dans. Gåsteg.

  1. Kaste av
  Par 1 kastar av rundt par 2, tar saman igjen med det lette taket og går opp i midten "gjennom" par 2 og inn på plass. Så kastar par 2 av i motsett retning (mot musikken) rundt par 1, tar saman med det lette taket og går ned i midten "gjennom" par 2 og inn på plass.
  2. Parvis plassbyte
  Gut 1 og jente 2 byter plass (venstrekøyring). Dei kan halde handflatene mot kvarandre i det ei passerer kvarandre (eller lette taket?). Så dansar jente 1 og gut 2 sameleis.
  3. Ring 1/2 omgang
  Dei to para tar no saman til ring med det lette taket og dansar og dansar medsols ring 1/2 omgang. Utan å stoppe kastar så par 1 av og går på utsida nedover frå musikken og stiller inn på ny plass, samtidig med at par to går på innsida oppover mot musikken, slepper taket, og stiller inn på plass.
  På internett har vi sett eksempel på at dei som dansar eit element gjer kompliment både ved starten av elementet og ved slutten av elementet.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Fem-par dansen
  Ein dans som har kome inn i stildansrepertoaret i seinare tid. Ukjent kvar han kjem frå. Musikken er ril, og det er gåsteg over alt. Det lette taket med lavt handtak. Det typiske for dansen er at vi skifter dansepartnar og posisjon heile tida, men på "mirakuløst" vis kjem vi attende til eigen partnar til slutt. Dansen består av to turar som vert dansa 5 gonger, pluss tur 1 som avslutning. Oppstillinga er 5 par på ein ring, og den plassen i ringen som er nærast musikken, er "oppførande posisjon". Dei som til eikvar tid har denne posisjonen, er oppførande par.

  1. Medsols og motsols pluss plassbyte diagonalt
  Alle tar saman med det lette taket i ring og dansar 8 gåsteg (start på venstre) langs ringen medsols, dansar så utan stopp 4 gåsteg rett inn mot sentrum av ringen, så 4 gåsteg rett ut av ringen att (ryggar), og så 8 gåsteg langs ringen motsols tilbake til plassen der vi starta. Så går vi 4 steg inn mot sentrum og ut att. (Til saman 32 steg så langt.) No startar dei "diagonale plassbyta". Oppførande par byter først plass med "andre par" rekna medsols frå eigen posisjon. Dei byter plass på 8 gåsteg - halvkjede og rundt med eigen og inn på plass (relativt dårleg tid). Paret som det oppførande paret byter plass med, må vere klar, og kome imot. Slike parbyte skjer no til saman 4 gonger, dvs med alle para.
  2. Jentemølle
  Jentene tar nå saman til høgre hands mølle (medsols), går forbi første gut og møter neste gut slik: Guten held si høgre hand i hodehøgd og jenta møter gutens hand med si venstre og går under armen motsols ein gong. Så går jentene vidare med høgrehands kjede. Til saman går dei slik rundt med 4 ulike gutar (dvs alle gutane bortsett frå den jenta starta denne turen med), og stiller så inn på plass i ringen.
  Tur 1 og 2 blir no dansa 4 gonger til, dvs til saman 5 gonger.
  3. Avslutning
  Som avslutning blir tur 1 dansa.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Spansk vals
  Ein dansk dans som var med mellom balldansane på Nordleik i Lahti 2009. Oppstilling parvis som til rekkjedans.  Heile tida er det valsesteg. To par som står mot kvarandre dansar saman nesten heile tida, men til slutt dansar alle på rekkja ut til ein stor ring.
  1. Første omgang
  Vers 1. Dei to para tar saman med det lette taket og dansar 8 valsesteg på medsols ring, snur og dansar 8 valsesteg tilbake att.
  Omkvede - del a. Så slepper vi taket med både eigen og framand, og alle dansar 16 valsesteg på motsols ring (vi roterer medsols rundt eigen akse medan vi trør valsestega). Så dansar vi sameleis tilbake på plass på medsols ring (men vi roterer framleis medsols rundt eigen akse).
  Omkvede - del b. Vi snur no mot kvarandre gut og jente i kvart par på rekkjene, og tar saman begge i begge. Så trør vi eit valsesteg sidelengs frå det andre paret, så tilbake sidelengs mot det andre paret att, så sidelengs frå igjen, og så på det fjerde valsesteget byter jentene plass med kvarandre (vi kan rekne: "1, 2, 3 og over"). Når jentene byter plass passerer dei med rygg mot rygg med kvarandre, og dei passerer kvarandre på den sida guten er som dei så skal danse med). Denne delen av "omkvede del b" blir no dansa tre gonger til, slik at vi til slutt ender opp med eigen, og vi stiller inn på plass slik vi starta dansen.
  2. Andre omgang
  Vers 2.
  Dei to para dansar no høgrehands mølle med sola 8 steg, snur og dansar sameleis tilbake.
  Omkvede. Omkvedet blir dansa slik som i første omgang.
  3. Avslutning
  Vi dansar alle som er på rekkja ut til stor ring (32 steg?). Vi dansar vanleg vals motsols på ringen til vi er komne i stor ring og musikken er slutt.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Cicapo  (Video på Internett, litt anna versjon)
  Ein finsk pardans som var med mellom balldansane på Nordleik i Lahti 2009. Oppstilling parvis på stor ring, med front i danseretninga, med skuldertaket.
  1. Framover parvis
  Vi tar saman parvis på stor ring med skuldertaket, jenta til høgre for guten. Vi går fire steg framover (byrje på venstre). Så tar vi venstre hæl i golvet (og ser på kvarandre), så vrir vi oss mot høgre og ser på kvarandre frå motsett side medan vi set høgre tå litt tilbake. Dette dansar vi så ein gong til.
  2. Parbyte og jenta under armen 4 gonger
  Vi slepper no kvarandre og guten klappar i hendene på første taktslaget og byrjar samtidig å gå i ein liten ring innover mot sentrum av ringen og tilbake på plass på i alt 4 gåsteg.og klappar att på det 5. steget. Samtidig går jenta framover til neste gut, og dei tar saman med høgre i høgre over hovudet på jenta. Så går dei framover på ringen i danseretninga, samtidig som jenta går 4 gonger under armen medsols.
  Så startar dansen på nytt.


  Kerenski
  Dansen var med mellom dei finske stildansane som var på ballet under Nordleik i Finland i 2009. Han liknar svært mykje på den norske varianten frå Finnmark som står i "Dansetradisjoner fra Finnmark" (1996), frå Pasvikdalen.
   Parvis etter kvarandre i stor motsols ring. Samdanstak I. Sidesteg, slengsteg og polka. Polkamusikk. Notar står også i same boka og er innspela på tilhøyrande CD.
  Dansemåte:
  1. Sidesteg og gåsteg. Gut og jente vender mot kvarande, guten har ryggen inn i ringen. Vi dansar to sidesteg i danseretniga, og deretter vidare utan stogg 3 gåsteg ved sida av kvarandre og så inntil på 4. steget. Dette blir dansa ein gong til.
  2. Sidesteg og gåsteg tilbake.. Vi danar 2 sidesteg mot danseretninga og 3 gåsteg vidare ved sida av kvarandre, og inntil med venstre fot på 4. steget.  Det same blir dansa ein gong til. Medan vi dansar dette bøyer vi dei "bakre" hendene litt framover i danseretninga.
  3. Slengsteg og rundt. Vi tar saman med det lette taket Vi dansar no to små slengsteg på staden vendt mot kvarandre (jenta startar med høgre fot og guten med venstre). Så går vi 4 gåsteg framover og rundt oss sjølv eing gong (jenta roterer medsols og guten motsols). Så dansar vi 2 slengsteg og 4 gåsteg ein gong til.
  5. Innover mot sentrum. No tar vi saman begge i begge, guten har ryggen inn mot sentrum av ringen (og jenta fronten mot sentrum). Så dansar vi 4 gåsteg mot sentrum (guten rygger), og så 4 gåsteg tilbake (jenta rygger). Medan vi går fører vi handene vekselvis mot og frå sentrum, medan vi vrir kroppen litt for kvart steg.
  6. Polka langs ringen. Til slutt tar vi saman (samdanstak I) og dansar 4 takter polka på ringen rundt med sola.

  Så byrjar dansen på nytt.
  tilbake til toppen av dokumentet
   

  Posties jig
  Dette er ein mykje brukt skotsk dans. Han blir visstnok i Noreg også kalla ”Stolpedansen”. Han finst i ei fin video-innspeleing på Internett: http://www.youtube.com/watch?v=3stc0bK-9xM. Musikken er ein frisk jig. Dansen finst også på ein instruktiv opplærings-CD (”All Set”) som kan kjøpast på internett. (Det finst mange versjonar av dansen. På opplærings-CD’en er det to ting som er annleis enn det som er forklart nedanfor: Dei bruker albogetak når dei går rundt med ”stolpen”, og heilt til slutt går dei rundt kvarandre to gonger med hurresteg.) Det er naturleg for oss å bruke eit lett bytomfotsteg med god svikt og god framdrift i steget – det skotske steget er litt annleis, mellom anna dansar dei på tåballen. Oppskrifta nedanfor er slik som på Internett-sida ovanfor.
  Oppstilling: Vi stiller opp fire par som til rekkjedans. Gutane står til høgre sett frå musikken og jentene til venstre. Vi kan telje opp 1, 2, 3 og 4. Det er dei to para som er i kvar ende (par 1 og 4) som startar å danse kvar omgang, men i starten av dansen rykker ”midtpara” ut til enden og blir ståande der (som ”stolpar”) til omgangen er ferdig. Det er altså dei to para som startar, som dansar ”aktivt” gjennom heile omgangen. Dansen går i godt tempo utan stopp. Guten og jenta i eit par dansar heilt ”symmetrisk” gjennom heile omgangen. Dei to para dansar også ”symmetrisk”. Når to dansarar held saman, er det alltid med det lette taket. Alle ”små element” i dansen tar to bytomfotsteg – til dømes å danse gjennom ein port, eller rundt med ein stolpe. Kvart lite element startar med ”høgre-bytom-fot”. Det lette taket er i skulderhøgde.

  Sjølve dansen
  a) Innleiinga. Dei ”aktive” dansarane (dei som står i enden av oppsettet i starten av omgangen) dansar først to bytomfotsteg på staden (startar på høgre fot), snur så utover frå oppsettet (kastar av) og dansar så rundt den næraste dansaren som i det same flytter seg ut på enden av oppsettet (dei tar ikkje saman). Så krysser dei over til motsett side (jenta har forkjørsrett) og rundar den dansaren som står i enden (stolpen) utan å ta saman.
  b) Portane. Så tar dei saman med den dansaren dei møter (av same kjønn) og dansar på tvers gjennom det andre ”paret” (gutane lagar port). Så slepper dei taket og dansar rundt den næraste dansaren ”på enden” – ”sin stolpe”. Denne gongen tar dei saman med det lette taket, og ”stolpen” dansar også rundt på staden (på to bytomfotsteg og sluttsteg). No møter dansarane sin eigen partnar ved enden av oppsettet, og dei tar saman med det lette taket og dansar gjennom kvarandre på langs mellom rekkjene (det paret som dansar mot musikken lagar port – port 2). Komen gjennom porten, dansar dei aktive igjen rundt med ”sin stolpe” (dei held saman) og tar deretter saman med den dansaren dei møter (av same kjønn), og dansar så ”port” på tvers av oppsettet (port 3). Så dansar dei igjen rundt med ”sin stolpe”, møter igjen eigen partnar og dansar på nytt gjennom ein port på langs mellom oppsetta (igjen er det dei som dansar mot musikken som lagar port – port 4). Så dansar dei vidare rundt med sin stolpe.
  c) Avslutninga.  (Foregår inne i oppsettet, første delen er kjede.) Når dei no møter ein dansar (av same kjønn), tar dei ikkje saman, men dansar på tvers av oppsettet, og dansar forbi eigen partnar (høgre i høgre), bøyer så av 90 grader mot den dansaren dei møter, passerer han (same kjønn) med venstre i venstre, møter så eigen dansar med høgre i høgre og dansar ein heil gong rundt og ryggar inn på plass. Dei to aktive dansepara står no i midten.

  Når dansen sluttar bukkar gutane mot eigen, og jentene neier.
  Det er viktig at ”stolpane” følgjer godt med og er klar til å danse rundt med dei aktive dansarane.

  tilbake til toppen av dokumentet
 • Aurettis Dutch Skipper
  Dette er ein engelsk ”country dance” med røter i Nederland.

  Oppstilling: Rekkjedansoppstilling. Gutane står til høgre sett frå musikken, og jentene til venstre. Inndeling 1,2,1,2… Vanleg rekkjedansprogresjon. Gåsteg og ”skipping steps”. ”Skipping steps” i første del av element 1 og 2. Lave handtak når vi held saman begge i begge.

  Element 1. Par1 dansar nedover (frå musikken) på innsida av rekkja (lette taket), kastar av rundt par2, møtest igjen på eigen plass, tar saman begge i begge (lave handtak) og dansar med gåsteg rundt medsols ein gong mellom rekkjene og inn på plass (16 steg).
  Element 2. Par2 dansar oppover (mot musikken) på innsida av rekkja (lette taket), kastar av rundt par 1, møtest igjen på eigen plass, tar saman begge i begge (lave handtak) og dansar rundt medsols med gåsteg ein gong mellom rekkjene og inn på plass (16 steg).
  Element 3. Gut1 tar saman begge i begge med jente2, dansar rundt ein gong med gåsteg medsols og ryggar inn på plass (8 steg).
  Element 4. Gut2 tar saman begge i begge med jente1, dansar rundt ein gong med gåsteg medsols og ryggar inn på plass (8 steg).
  Element 5. Alle trør eit sidesteg til høgre (pas de bat) og tilbake to gonger på staden (8 steg).
  Element 6. Til slutt byter par1 og par2 plass ved at dei går engelsk kjede (hendene lavt): Vi tar først høgre i høgre med eigen, så tar vi framand (av same kjønn) venstre i venstre på motsett side, og så møter vi igjen eigen partnar høgre i høgre, svingar rundt ½ gong og inn på plass (8 steg).

  Så startar dansen på nytt.

 • tilbake til toppen av dokumentet
 • Upon a Summers Day
  Dette er ein engelsk Playford dans frå 1651. Rekkjedans med 3 par, oppstilling som i Picking of Sticks. Dansen har tre "turar". Alle turar sluttar med eit "refreng". Dansen finst fleire stader på Youtube. Oppskrifta her er slik som på http://www.youtube.com/watch?v=ztZC6-A1dl0 , som ser truverdig ut. Her startar alle element på høgre fot.

  Oppstilling: Vi står parvis med fronten mot musikken, held saman med det lette taket. Vi kallar fremste par "par1", neste "par2" og "par3" lengst bak.
  Dansemåte:
  Vers 1 - Fram og tilbake. Først lett helsing. Vi går fram mot musikken på fire gåsteg -1, 2, 3 og inntil (starte på høgre), og tilsvarande ryggar vi tilbake (starte på høgre). Så slepper vi taket og dansar "set and turn" mot kvarandre: Først mot høgre, så mot venstre og så rundt eigen akse medsols på 4 gåsteg. Så dansar vi alt dette ein gong til.
  Refreng: Gutane tar saman og jentene tar saman og vi går mot kvarandre på 4 gåsteg - 1,2,3 og inntil (starte på høgre), og tilsvarande rygge tilbake (starte på høgre). Gutane i par2 og par3 løfter armane til port, og det same gjer jentene i par2 og par3.  Samtidig tar par 1 saman (guten si venstre i jentas høgre), går nedover (startar på høgre), slepper kvarandre og går under portane og stiller inn på plass nedanfor par 3. På dei 4 siste taktslaga rykker par 2 og 3 oppover sidelengs slik: til side, kryss bak, til side og inntil. Så blir heile figuren dansa ein gong til med par2 som "oppførande" og ein tredje gong med par3 som "oppførande".
  Vers 2 - "siding". Vi går mot kvarandre parvis slik at vi kjem på høgd med partnaren på venstre side på 1, 2, 3 og inntil (starte på høgre), og ryggar tilbake (starte på høgre). Så "set and turn" som i Vers 1. Deretter "siding" på andre sida, og "set and turn" på ny.
  Refreng.
  Vers 3 - rundt kvarandre. Vi går rundt kvarandre parvis, med høgre underarm mot kvarandre, (= "armning") ein heil gong medsols på 8 gåsteg (starte på høgre). Så "set and turn". Så dansar vi det same på nytt, men denne gongen motsols.
  Refreng.
   

 • tilbake til toppen av dokumentet

  Quadrille des dames (Her er ein god video av dansen og informasjon)
  Ein kvadrilje. Gåsteg. Byrje over alt med høgre fot. Paret med ryggen mot musikken er par1, paret til høgre er par2, paret rett fram par3 og det til venstre par4. Dansen består av 5 turar og ein avsluttande "coda". Gut og jente held normalt ikkje saman under dansen.
  På alle turane er det Innleiing, der vi står i ro i 4 takter og gjer kompliment med eigen på 4 takter.
  Dansemåte:
  Tur 1 - Halvkjeder. Innleiing.  Par1 og par3 dansar halvkjede (raskt),  rundt og snur så mot framand. Så to sidesteg mot høgre, og to mot venstre. Deretter halvkjede tilbake, og avslutte med sidesteg igjen. Jentene går no inn mot midten (to takter), gjer kompliment (to takter) og går så tilbake på plass rundt venstre skulder (4 takter). Så dansar par2 og par4 det same.
  Tur 2 - Gut ut på vandring. Innleiing. Gut1 dansar rundt med jente3 (høgre i høgre), dansar vidare rundt med jente2 (v i v), så rundt med jente4 (h i h) og til slutt rundt med eigen (v i v). Når ei jente har dansa rundt med "oppførande gut" inne i kvadriljen, dansar ho rundt og inn på plass (venstre i venstre) med eigen når ho kjem tilbake. Straks "oppførande" gut er tilbake på plass, tar alle venstre i venstre og dansar to sidesteg mot midten av kvadriljen og tilbake igjen og så rundt på staden med venstre i venstre. Dette blir no dansa 3 gonger til, først med gut2 som oppførande, så gut3 og til slutt gut4.
  Tur 3 - Jentene på vandring. Innleiing. Par1 og par3 går (med lette taket) til paret til høgre (8 gåsteg), tar saman begge i begge med framand og dansar sidesteg frå kvarandre til hjørnet, dansar rundt med framand og ut på rekkjer (rekkjene er på same side som dei oppførande para kom frå). No dansar jentene jentekjede rundt heile oppsettet, guten ho møter i kvart hjørne, dansar rundt på staden. Dei ender til slutt opp på rekkjer igjen. Rekkjene dansar mot kvarandre, og dansar så "chassé croassé". Guten i dei oppførande para tar med jenta på høgre side til sin eigen plass (1. gong framand, 2. gong eigen), medan sidepara dansar rundt på staden med eigen (begge i begge). Alt dette blir no dansa ein gong til med par1 og par3 som oppførande. Så blir alt dette dansa på nytt med par2 og par4 som oppførande.
  Tur 4 - Jentene i midten. Innleiing. På 4 gåsteg møtes jente1 og jente3 på midten og tar venstre i venstre. Så går jente 2 og jente4 i ein liten boge inn og dannar rekkje med jentene som står der (høgre i høgre med dei). Så dansar alle jentene "balancé" fram og tilbake to gonger. Så dansar alle (både gutar og jenter) to sidesteg mot høgre og to mot venstre (A-para mot vis-a-vis, B-par mot eigen). Så tar alle saman parvis begge i begge og dansar rundt ein gong medsols. Så blir alt dette dansa ein gong til, og dermed kjem A-jentene tilbake på eigen plass til slutt. No blir alt det over dansa ein gong til med B-para som oppførande.
  Tur 5 - "Les Tiroirs". Innleiing. På fire gåsteg dansar A-para mot kvarandre, og ryggar tilbake igjen, medan B-para rygger frå kvarandre og mot igjen. Så tar alle saman parvis begge i begge og dansar rundt på staden medsols på 8 gåsteg. Så dansar vi det same ein gong til, men no har A- og B-par bytta roller (B-para dansar mot og frå først ..). No kjem ein sekvens som byrjar med "Les Tiroirs", så går jenten fram og tilbake, så dansar jentene jentemølle til vis-a-vis og så "Les Tiroirs" på nytt.  Alt ovanfor blir så dansa ein gong til med A-para som oppførande. Deretter blir det heile dansa på nytt, denne gongen med B-para som oppførande i begge omgangane.
  "Les Tiroirs" blir dansa slik: A-par: Går mot midten, ut mellom B-para og tilbake til medsols ring midt i kvadriljen og over til vis-a-vis plass. B-par: Går ut mot hjørnet utafor A-para, møter eigen i midten, går vidare ut mot eigen plass og vender ut frå kvarandre og stiller på plass (dei kjem på plass litt før A-para).
  Coda. (16 takter) På 8 gåsteg dansar jente og gut forbi kvarandre mot hjørnet (jenta innafor guten). Så tar guten saman høgre i høgre med jenta han møter i hjørnet og går rundt ein gong (8 gåsteg). På 8 gåsteg går så alle tilbake til eigen plass (gutane inst). Så tar alle saman parvis med eigen venstre i venstre og går rundt med eigen motsols. Kompliment til slutt.

  tilbake til toppen av dokumentet

  Mirella (Her er ein god video av dansen og informasjon)
  Ein dansk pardans laga av Hans Beck i 1898. Alle para dansar på stor motsols ring. Sakte og rask polka. Samdanstak 1 og dobbelt handtak.

  Del 1 - Til side og rundt + lang polka. Vi startar med dobbelt handtak, guten har ryggen inn i ringen. Vi tar eit steg til sides i danseretninga og set så tåa på bakre fot bakom (og sviktar litt i knea). Så trør vi tilsvarande til sides mot danseretninga og set tåa bakom. Vi løfter hendene litt i den retninga vi tar sidesteget. Så slepper vi taket og dansar rundt oss sjølve på to bytomfotsteg, jenta medsols og guten motsols. Så dansar vi dette ein gong til. Deretter dansar vi vanleg medsols polka langs ringen (samdanstak 1) 16 polkasteg.
  Del 2 - Til side med klapp og rundt. Vi dansar sameleis som i Del 1 fram til polkaen. I staden for den lange polkaen dansar vi slik: Vi stiller ved sida av kvarandre i danseretninga, set ydste hælen i golvet samtidig med at vi klappar i hendene. Set så foten inntil den andre medan vi set hendene i sida (fingrane fram). Så tar vi eit bytomfotsteg sidelengs frå kvarandre (guten mot midten av ringen). Vi kan telje: Ein, to , byt-om-fot. Så dansar vi heilt tilsvarande mot kvarandre, no med inste hæl i golvet først. Så tar vi saman med samdanstak 1 og dansar eit bytomfotsteg langs ringen, eit tilbake igjen og så polka rundt medsols ein gong på 2 bytomfotsteg. Så dansar vi denne "klappesekvensen" ein gong til.
  tilbake til toppen av dokumentet


 • Quadrille Russe
  Finsk "halvkvadrilje" (= Kvadrett)
  Dei to para som dansar mot kvarandre, står på kvar si side - par1 og par2. Alle par1 står på same side. Vi held saman berre når vi dansar. Vi startar normalt med høgre fot. Gåsteg, sidesteg og valsesteg.
  Balancé: Sidesteg utan svikt. Vi har parvis fronten mot kvarandre på tvers av oppsettet. To sidesteg til høgre og deretter to sidesteg til venstre. På det siste steget tar vi saman til "Holubiec".
  Holubiec: Guten held jenta rundt livet med høgre hand og ho legg venstre på skuldra til guten. Så går vi rundt ein gong motsols, guten bakover og jenta framover (eigentleg to gonger).
  Chaine Continue: Denne kjeda er litt spesiell og går nokså raskt. Når vi byrjar, står jenta på venstre sida av guten, og par1 og par2 står mot kvarandre. Først tar jentene høgre i høgre, så tar dei venstre i venstre med gutane; jentene slepper kvarandre og snur mot venstre bak gutane. Gutane tar høgre i høgre og slepper jentene. Jentene tar igjen venstre i venstre med gutane. Gutane slepper kvarandre og snur mot venstre. Så dansar vi på tilsvarande vis tilbake. Då kjem jenta på plass litt før guten, og dei kjem inn på vanleg plass ved at jenta fører guten heim.
  Innleiing. Det er ei "Innleiing" til alle turane. Innleiinga til første tur er litt annleis enn til dei andre. Første tur: Først gjer vi kompliment til vis-a-vis (4 takter), så kompliment til eigen. Dei andre turane:  Først står vi i ro (4 takter), så kompliment til eigen (4 takter).
  Tur 1 - Byte plass og tilbake. Innleiing. Med venstre i venstre går vi mot kvarandre 4 steg, så tar vi også saman med vis-a-vis høgre i høgre og går (små steg) 1/4 runde medsols. Vi slepper venstre og går på 8 steg slik at vi roterer medsols 1/2 gong. Så dansar vi Balancé og Holubiec. Så dansar vi det framfor ein gong til slik at vi endar opp på eigen plass (og slepper taket).
  Tur 2 - Føre jenta fram og tilbake. Innleiing. Gut1 og jente2 går mot kvarandre (4 gåsteg) til venstre for kvarandre og tar saman h i h. Dei svingar medsols 1/4 omgang (4 gåsteg), guten byter hand (tar jenta si venstre i si høgre) og fører henne inn på sin eigen plass. Så fører han den andre jenta over til vis-a-vis gut (guten si høgre i jentas venstre), og svingar så sjølv motsols inn på eigen plass. Dette blir dansa 3 gonger til (2. gong gut1 med jente1, 3. gong gut2 med jente1, 4. gong gut2 med jente2).
  Tur 3 - Chaine Continue til slutt. Innleiing. Gut1 tar v i v med eigen og fører henne inn på ledig side av vis-a-vis jente (8 steg). Så rygger han med begge jentene tilbake til eigen plass. Så tar dei tre dansarane to korte sidesteg mot høgre og så tilbake (med same tak som før). Jentene tar no saman med ledig hand over dei andre og går medsols rundt ein gong (8 steg). Jentene slepper kvarandre og går på 4 steg til kvar si side av guten. Så går alle 4 dansarane mot kvarandre og gut1 fører eiga jente framfor seg, slik at begge para blir ståande med fronten til eigen partnar (4 steg). Så tar dei parvis saman begge i begge og dansar parvis 2 sidesteg frå kvarandre, og til slutt dansar jentene ut på venstre sida av guten sin. Til slutt dansar vi "Chaine Continue". Så dansar vi det heile ein gong til, med gut2 som "oppførande".
  Tur 4 - Mølle. Innleiing. Par1 går på 8 steg mot vis-a-vis (held saman med næraste hand), tar så saman med vis-a-vis par med ledige hender og rygger tilbake på plass (8 steg). Dei tar v i v med eigen og dei to para dansar motsols mølle 4 steg. Så kastar par1 av og møter kvarandre på eigen plass og tar v i v medan par2 held fram mølla til eigen plass (4 gåsteg). På 12 steg dansar dei no parvis rundt på staden halvannan gong. Gutane endar no på eigen plass med fronten inn i oppsettet, medan jentene ender på sideplass med ryggen mot kvarandre og tar saman h i h. Så dansar vi eit balanse-steg fram og eit tilbake to gonger, slepper framand, og dansar parvis vidare rundt medsols til dei kjem inn på plass front mot front. Så dansar dei Balancé og Holubiec. No blir alt dansa ein gong til med par2 som oppførande.
  Tur 5 - Jentekjede. Innleiing (vi blir ståande med front mot eigen etter komplimentet). Først dansar vi damekjede i valsetakt fram og tilbake. Så dansar vi heile tur 1. Det som no er dansa (damekjede og tur1) blir dansa ein gong til. Med h i h med eigen dansar vi no ei medsols "mølle" 1/2 runde med 8 markerte gåsteg. Så går vi med 8 raske små steg rett fram til eigen plass slik at vi blir ståande med ryggen mot sentrum av oppsettet. Så dansar vi Holubiec 11/2 gong rundt og inn på plass. Kompliment til slutt.
 • tilbake til toppen av dokumentet


 • Pariserkvadrilje (Quadrille Parisienne) (Video, dansk gruppe)
  Fransk kvadrilje. Paret med ryggen mot musikken er par1, paret til høgre er par2, paret rett fram er par3 og det til venstre par4. Det lette taket, samdanstak 1.
  Vi startar stundom på høgre og stundom på venstre fot. Gåsteg, bytomfotsteg, valsesteg. "Kort kompliment" betyr at guten bukkar lett og jenta neier.

  Innleiing. Det er ei "Innleiing" til alle turane. Først står vi i ro (4 takter), så kompliment til eigen (4 takter) medan vi held saman.
  Tur 1 - Oppbyding, knute og vals. Innleiing. Par1 går med 4 steg (3 + inntil, start på høgre) mot paret til høgre og gjer rask kompliment. På taktslag 3 trør paret dei helsar på eit steg til sides mot den sida dei oppførande kjem frå og svarar på helsinga. Så ryggar dei tilbake til eigen plass (startar på venstre). Så dansar dei heilt tilsvarande mot paret til venstre for seg. Med bytomfotsteg (startar på venstre) dansar par1 og par3 engelsk kjede ("knuten") inne i kvadrilja og stoppar på sin plass med fronten mot eigen. Så dansar alle vals rundt heile kvadrilja. Vi innleier valen med to "gåsteg" - først venstre så høgre for guten, først høgre så venstre for jenta. Så dansar vi det same 3 gonger til, med par2 som oppførande, så par3 og til slutt par4.
  Tur 2 - Stjerne-polka. Innleiing. Gut1 og jente3 dansar mot kvarandre på eit bytomfotsteg (byrje på venstre) og sluttsteg med lite komplement. Så dansar vi tilbake (rygger) tilsvarande (starte på venstre) og snur oss med front mot eigen. Så dansar A-para parvis eit bytomfotsteg mot høgre og så kryss over (utan å halde saman). Så tar dei saman v i v og byter plass på eit venstre-bytomfotsteg og inntil og slepper taket. Så dansar dei alt dette ein gong til slik at dei etter det kjem tilbake på vanleg plass, med front mot eigen partnar og tar samdanstak 1. No dansar alle polka-stjerna motsols på ringen. På to polkasteg avanserer dei 1/4 omgang og dansar så eit polkasteg inn mot sentrum og eit polkasteg ut att. Slik held dei fram 3 gonger til før dei er tilbake på eigen plass. Så dansar vi det same 3 gonger til, med par2, par2 og par4 som oppførande etter tur.
  Tur 3 - "Fangen". Innleiing. Gut1 går "sakte" (eit steg på kvar takt) rundt medsols inne i kvadrilja, og tar først saman med jente4, så jente3, så jente2 og til slutt eiga jente. Han startar med venstre fot og tar saman med si venstre hand i jentas høgre, samtidig tar jente4 eit steg inn mot sentrum. Så tar han tilsvarande saman med neste jenta med si høgre hand, så gir han venstre til jente2 og eigen med høgre. Straks han tar saman med eigen, dansar dei rundt på eit bytomfotsteg og eit sluttsteg slik at gut1 blir ståande inne i ringen med ryggen mot sentrum. Jentene tar no saman til ring (og guten er "fanga" inne i ringen). Jentene dansar no på 4 bytomfotsteg (startar på venstre) ein gong rundt, tar så parvis saman med det lette taket (leietak) med eigen og dansar rundt og inn på plass. No dansar alle 2 små valsesteg (byrje på ydste fot) rett innover mot sentrum, og to valsesteg til der jenta blir ført framfor guten slik at ho står med ryggen mot sentrum (dei to siste valsestega dansar guten på staden). Så dansar alle medsols vals tilbake på plass på 4 valsesteg. Denne valsesekvensen blir dansa ein gong til. Turen blir så dansa 3 gonger til med par2, par3 og par4 som oppførande etter tur.
  Tur 4 - Masurka. Innleiing. Par1 dansar 2 bytomfotsteg (byrjar på ydste fot) rett inn mot sentrum, tar saman begge i begge og dansar rundt saman 1 gong på to nye bytomfotsteg. Så slepper dei taket og tar saman til ei "3ar-mølle" med det paret som er "nærast", og dansar 3 bytomfotsteg og sluttsteg ca 3/4 omgang rundt. Så løyser dei opp stjerna: par4 og par2 svingar inn på sine plassar medan gut1 blir ståande inne i ringen med fronten mot jenta si som står i hjørnet med fronten mot sentrum. Dei to dansar no eit bytomfotsteg og sluttsteg mot kvarandre (byrje på høgre), så eit bytomfotsteg mot høgre og "kryss over". Så tar dei saman v i v og dansar rundt kvarandre og heim på plassen sin på 3 bytomfotsteg og 3 gåsteg. No startar masurkaen. Par2 og par4 (B-para) byter plass på tre "masurkasteg" ("venstre høgre svikt" tilnærma fryksdalssteg) og sluttsteg. Dei passerer til venstre for kvarandre. Så byter A-para plass på same måten, deretter B-para og så A-para igjen. Så dansar vi alt 3 gonger til, først med par2 som oppførande, så par3 og til slutt par4. (I masurkaen har guten si høgrehand bak på ryggen til jenta, ho si venstre på skuldra til guten, og så held dei saman framfor seg med dei andre hendene.)
  Tur 5 - "Stjernevals". Innleiing. Gut1 og jente3 dansar mot kvarandre på eit bytomfotsteg og sluttsteg med lite kompliment (byrje på venstre). Så dansar dei på tilsvarande måte tilbake på plass (rygger, byrje på venstre) og endar opp med fronten mot eigen. Så trør A-para eit steg inn mot sentrum og gjer kort kompliment og deretter eit steg bakover på venstre, slik at dei vert ståande på 2 rekkjer på B-plassen. Dei 4 på rekkje tar saman med det lette taket og dansar eit bytomfotsteg og sluttsteg mot kvarandre (byrje på høgre), og tilsvarande bakover (byrje på venstre) og slepper taka. Så dansar alle jentene inn mot sentrum på eit bytomfotsteg og sluttsteg og tar saman med høgre hender til mølle (medan gutane står i ro). Så tar gutane eit steg fram og mot venstre mot si jente og tar saman med henne med v i v. No startar stjernevalsen (alle startar på venstre fot). Først to valsesteg nesten på staden (gutane dansar litt innover jentene litt utover, jentene held saman heile tida). På dei neste to valsestega dansar gutane seg fram til neste jente samtidig som dei dansar rundt seg sjølve medsols. På til saman 16 valsesteg er gutane komne tilbake til eiga jente og dei tar saman med samdanstak 1. På 16 valsesteg dansar no alle ein gong rundt ringen motsols med vanleg medsols vals tilbake til eigen plass. Dei innleier valsen med å trø to "gåsteg", guten V så H, jenta H så V. Så dansar vi det same 3 gonger til, først med par2 som oppførande, så par3 og til slutt par4.
  Avslutning. Medan vi held det lette taket trør jenta inn i ringen med front mot eigen og dei gjer kompliment.

  tilbake til toppen av dokumentet


 • Spænskur vals (Islandsk, Ball Nordlek 2012)
  To og to par står mot kvarandre (par 1 og par 2) og dansar saman ein omgang av dansen. Mange slike oppsett står etter kvarandre på ei rekkje. Når vi er ferdig med omgangen, byter vi plass slik at vi vender mot eit nytt par i rekkja. Dansen er på 3 turar à 16 valsetakter. Alle startar dansen samtidig. Hendene ved sida  normalt. Vi tar saman med det lette taket når ein ny omgang startar.
  1. tur. Balansesteg og byte plass
  Vi dansar eit lite balansesteg  (valsesteg) mot høgre, så eit mot venstre, og slepper så taket. På to valsesteg byter vi plass med den vi står overfor (passerer til venstre for kvarandre og vender ein halvomgang mot høgre. Dette dansar vi i alt 4 gonger.
  2. tur Klapp og byte plass
  Vi trør eit valsesteg inn mot sentrum (starte på høgre) og tilbake igjen. Vi klappar med hendene opp i det vi dansar fram. Så byter vi plass med den vi står rett imot og snur halvt mot høgre på to valsesteg. Dette dansar vi i alt 4 gonger.
  3. tur Vals rundt kvarandre og byte plass
  Dei to para dansar rundt kvarandre på 16 valsesteg (gutane byrjar på venstre, jentene på høgre, samdanstak 1). Vi avsluttar ved å vende inn mot nytt dansepar i neste oppsett. Dei i enden av rekkja må stå over ein omgang, og står vendt mot dei som dansar.

  tilbake til toppen av dokumentet


  Menuett från Lappfjärd (finsk)
  Oppstilling. Gutane stiller seg på ei rekkje med ryggen til musikken (par 1 er lengst til høge sett frå musikken). Jentene stiller seg nesten rett bak gutane, med høgre hand i høgre.
  Steg. Det er særskilde menuettsteg og overgangssteg. Musikken er i ¾ takt, og eit steg går over to takter, så vi tel til 6 når vi dansar stega.
  Handtak. Vi held saman høgre i høgre.
  Menuettsteg. Med høgre fot som slepar seg langs golvet i føregåande takt forbi venstre fot, tar vi eit trinn mot eigen partnar med tåsa rett fram utan å svinge kroppen. Så fører vi venstre fot lett inntil høgre hæl. Så trør vi med venstre fot tilvake til plassen sin. Så stig vi tilbake på høgre fot (nesten utan å svinge på kroppen). Vi løfter venstre foten og set han ned att på same plass. Så fører vi høgre fot slæpande forbi venstre fot, for å settast i golvet i byrjinga av føljande takt.
  Overgang. Det skjer på to overgangssteg (4 takter av musikken). Med høgre fot, som ved slutten av førre takt vart slepa i golvet forbi venstre fot, tar vi eit markert trinn mot eigen partner. Så slepar venstre fot seg forbi høgre fot. Med venstre fot tar vi eit trinn på skrått framover mot venstre. Deretter tar vi to korte steg der venstre skulder leier fram, høgre fot stig inntil venstre, og venstre eit kort steg framover. Så sleper høgre fot forbi venstre fot. (No har vi telt til 6) No trør vi fram med høgre fot framfor den venstre med tåa halvt vendt mot venstre, kroppen også halvt mot venstre. Medan vi framleis snur mot venstre på høgre fotsolen, fører vi venstre fot inntil høgre. Etter vendingen tar vi eit kort trinn framover mot eigen partner med venstre fot. Så trør vi med høgre fot inntil venstre. Så tar vi eit steg med venstre framover, og vi fører høgre slepande forbi venstre fot, for å settast i golvet i starten av den føljande menuettsteget.

  Opprinneleg dansa dei menuetten med eit ubestemt antal menuettsteg og overgangssteg, etter som den leiande guten ga teikn. Til framsyning kan føljande inndeling brukast.
  Danseordning. Alle gjer apell med høgre foten i starten av dei tre første taktene av musikken, dvs på andre taktdelen i kvar takt løfter vi venstre foten litt, setter han så ned att på same plass på den tredje taktdelen.
  På tre gåsteg og inntil går no jentene over på andre sida av guten slik at ho står midt imot guten (jenta byrjar på venstre fot og går motsols). No gjer alle igjen apell med høgre foten tre gonger. Så byter gut og jente plass medsols på tre steg og inntil (byrje på venstre). No er vi ferdig med 8 takter. Alle stampar no med høgre fot mot kvarandre. Vi løfter venstre fot litt, slepper handtaket, og trør bakover på venstre fot, tar eit steg bakover med høgre fot, og vi løfter litt på venstre fot og set han nedatt på same staden. Deretter sleper vi høgre fot forbi venstre, for så å sette han ned att i byrjinga av det neste menuettsteget. No dansar vi 2 menuettsteg og 2 overgangssteg til venstre forbi kvarandre til eigen plass. Så dansar vi igjen 2 menuettsteg og 2 overgangssteg tilbake til venstre forbi kvarandre. Her gjer gutane teikn til at middagen skal byrje ved å klappe ein gong på taktslag 3 i 9. takt i andre overgangssteget. No dansar alle 2 menuettsteg. Så stampar alle med høgre foten ein gong og vi tar saman høgre i høgre, og går medsols ½ gong rundt på tre gåsteg og inntil (slik som i starten av dansen). Så stampar alle igjen med høgre fot, og byter så igjen plass på tre steg og inntil medsols. Så stampar igjen alle ein gong på høgre foten, og lyfter litt på venstre idet vi byter til venstre i venstre, og byter igjen plass med 3 steg og inntil. Så stampar alle igjen med høgre fot og byter igjen plass på 3 steg og inntil (byrje på venstre). No er middagen ferdig. No trampar vi igjen med høgre fot mot kvarandre. Vi løfter så litt på venstre foten, og slepper handtaket samtidig med at vi trør bak på venstre. Så trør vi vidare bak på høgre, og løfter så venstre litt og set han ned att på same plass. Deretter sleper vi høgre fot framover forbi venstre, og trør i golvet i starten av det neste menuettsteget. No dansar vi 2 menuettsteg og 2 overgangssteg til motsett plass. Så dansar vi igjen 2 menuettsteg og 2 overgangssteg tilbake på eigen plass. Så dansar vi igjen 2 menuettsteg og 2 overgangssteg, og gutane klappar i hendene ein gong på første takslaget på takt 23 som teikn på at no byrjar ”kveldinga”.  No dansar alle 2 menuettsteg. Alle stampar så med høgre foten ein gong, løfter litt på venstre fot, idet vi tar saman høgre i høgre. Så byter vi plass på 3 gåsteg og inntil (medsols og start på venstre). På dei neste tre taktene stampar alle med høgre foten, samtidig med at vi tar hendene ned med eit trykk. Vi slepper handtaket etter siste stamp, og står og ventar til musikken sluttar.
  (Omtalen byggjer på det som vart lagt ut på Internett til Nordleik 2012.)

  Tilbake til toppen av dokumentet


  Drapers garden (Kleshandlerens hage) (Mange videoar på Youtube)
  Engelsk ”countrydance”. Vals. Oppstilling på lang rekkje, gutane på høgre side sett frå musikken, jentene på venstre side. Inndeling 1, 2, 1, 2 .. Vanleg rekkjedansprogresjon. Dansen går samanhengande utan stans, og musikken tilseier god svikt på taktslag 1. Musikken kan vere rask eller sakte.
  Del 1. ”Set and turn”. Gut1 og jente2 dansar mot kvarandre ”set and turn”, først mot høgre så mot venstre, og så ein heil gong rundt seg sjølv medsols. Så tar dei saman begge i begge og dansar rundt kvarandre medsols og ryggar inn på vanleg plass (8 taktar). Så dansar gut2 og jente1 tilsvarande.
  Del 2. Byte plass og halv ring, Jente1 og jente2 tar saman begge i begge og byter plass medsols på 2 valsesteg (gutane står i ro). Så snur gut1 og gut2 mot kvarandre og byter plass på same måte. Så tar alle 4 saman til ring og dansa rein halv gong rundt, slepper taket og rygger inn på plass på rekkja (8 takter).
  Del 3. Halv kjede og par1 rundt. Så dansar vi halvkjede med eigen (høgre i høgre), og vidare med den vi møter (same kjønn, venstre i venstre) og snur inn på plass (4 takter). Til slutt tar par1 saman (lette taket), dansar mot musikken, rundt par2 ovanfor seg og inn på plass att.
  Så byrjar dansen på nytt.
  Tilbake til toppen av dokumentet


 • Honeysuckle cottage  (Mange videoar på Youtube)
  Engelsk ”countrydance”. Vals. Oppstilling på lang rekkje, inndeling 1,2. Gutane stiller først på høgre side sett frå musikken, jentene på venstre side, men så byter gut og jente i alle 1'ar-par plass, slik at einargutane blir ståande på "feil" side.  Vanleg rekkjedansprogresjon. Dansen går samanhengande utan stans, og musikken tilseier god svikt på taktslag 1. Det lette taket. Alle byrjar på høgre "over alt".
  Del 1. Byte plass og kjede. Jente1 og jente2 dansar rundt seg sjølv medsols (2 valsesteg), og byter så plass (2 valsesteg) slik at dei kjem front mot front etter første steg og trør så bakover på andre steg. Så dansar par 1 og par 2 engelsk kjede (høgre i høgre), men slik at dei tar saman begge i begge i siste delen av kjeda. Så blir alt dette dansa ein gong til med gutane som "oppførande".
  Del 2. Fram og tilbake. Vi tar no saman parvis og dansar to valsesteg bakover og to valsesteg framover att. På andre dansesteget framover danser dei rundt seg sjølv (guten medsols og jenta motsols).
  Del 3. Mølle. Par 1 og par 2 tar saman til høgre hands mølle (lette taket med den tvers over) og dansar 1 heil gong rundt på 4 valsesteg, og trør ut på rekkja.
  Del 4. Byte plass. Vi tar saman parvis høgre i høgre (dei står med front mot kvarandre) og dansar eit valsesteg mot og eit frå (bakover) og så byter dei plass på 2 valsesteg, medan jenta går under armane. (A la Duke of Kent's waltz.)
  Del 5. Dos-a-do. Til slutt dansar para dos-a-do (4 valsesteg).
  Så byrjar dansen på nytt.
  Tilbake til toppen av dokumentet

  Honeysuckle Cottage
  Engelsk countrydans. Vals. Gute- og jente-rekkje, gutane til høgre sett frå musikken. Inndeling 1, 2. Gut1 og jente1 byter så plass. Vanleg rekkjedansprogresjon. Starte gjerne på høgre fot overalt.
  Del A. Jentene dansar ein liten boge på 2 valsesteg (medsols) og byter så plass med kvarandre (vik til venstre) på 2 valsesteg. Så dansar par1 og par2 høgre hands kjede (eller slinger - utan å ta saman). Dei byrjar med vis-a-vis til dei møter eigen, tar så begge i begge og byter plass på 2 valsesteg (medsols). Så dansar dei det same ein gong til, men no startar gutane. (Progresjonen har no skjedd.)
  Del B. Vi tar saman med framand (det lette taket) og dansar to valsesteg bakover, så framover men slepper kvarandre og snur medsols rundt på dei to valsestega. Så tar par1 og par2 saman til høgre hands mølle og dansar medsols ein heil gong rundt (4 valsesteg). Så tar vi parvis saman høgre i høgre og dansar eit pendelsteg mot og eit frå, og så byter gut og jente plass ved at jenta går medsols under arma (2 valsesteg). Så dansar vi dos a dos med eigen (4 valsesteg).

  Så byrjar dansen på nytt. (Idet dansen byrjar, byter det paret som er kome øvst, og må stå over, plass.)

   


  Pavilion waltz
  Engelsk Countrydans på rekkje. Vals. Lave handtak. Gutane på ei side (høgre side sett frå musikken), jentene på andre sida. Inndeling: 1,2,3; 1,2,3 …
  Tur 1. Rundt med hjørne. Gut1 og jente2 tar saman høgre i høgre og dansar rundt og inn på plass på 4 valsesteg. Så gjer jente1 og gut2 det same, men med venstre i venstre.
  Tur 2. Avlang sirkel. Alle tar saman parvis med krysstak, og par1, med dei to andre para på slep, snur mot musikken, bryt av mot venstre, litt frå musikken, bryt av på nytt mot venstre og kjem oppatt om lag der dei starta på denne turen. Par3 rykker til slutt ut på rekkjene medan par1 og 2 blir ståande litt innafor.
   Tur 3. Byte plass og vals. Par1 og par2 vender seg parvis mot kvarandre, tar begge i begge og byter plass på 4 valsesteg ved ”siksakk”. Par1 byrjar med å rygge på skrå bakover mot høgre (sett frå guten), og par2 på skrå framover mot venstre (sett frå guten), og så dansar dei motsett på skrå inn på plass slik at dei byter plass. Så dansar dei rundt kvarandre motsols på 4 valsesteg og stiller på rekkjene (her er det litt dårleg tid).
  Tur 4. Begge rundt med hjørne. No tar gut1 og jente3 saman høgre i høgre og dansar rundt med kvarandre og inn på plass på 4 valsesteg, og samtidig tar jente1 og gut2 saman høgre i høgre og dansar rundt på same vis. Til slutt tar gut1 og jente2 saman (venstre i venstre) og dansar rundt, samtidig med at jente1 og gut3 dansar saman rundt (venstre i venstre).

  Tilbake til toppen av dokumentet


  Bohemian national polka 
  (video og engelsk oppskrift: http://socialdance.stanford.edu/syllabi/BNP.htm )
  Pardans på stor ring.
  Polka. Musikken er "Feuerfest Polka" av Josef Strauss. Dansen er koreografert av Richard Powers basert på granskingar av den tjekkiske dansehistorikaren Frantisek Bonus. Det lette taket og samdanstak 1. Lette polkasteg (vi kan løfte foten litt bak den andre på slutten av kvart polkasteg). Vi helsar på kvarandre parvis på den innleiande musikken (4 takter).
  Tur 1. Promenade. Det lette taket. Vi dansar 2 polkasteg framover i danseretninga (byrjar på ytre fot), går så to steg vidare framover, og til slutt tar vi eit steg fram med litt vridning på ydste fot (utan å ta vekt), og så tilsvarande tilbake på inste fot (desse to siste stega blir kalla ”rocking steps” på engelsk). Så dansar vi denne sekvensen 3 gonger til, men siste gongen dansar jenta seg inn framfor guten (front mot guten) i staden for ”rock steps”.
  Tur 2. Bytomfot inn og ut. Vi tar ”halvt valsetak” (guten tar ikkje saman med jenta med si venstre hand) og dansar eit bytomfotsteg sidesteg inn mot sentrum av ringen og eit tilbake slik at dei på slutten snur litt medsols så guten får fronten ut av ringen. Så dansar vi medsols 3/4 rundt ein gong på 2 polkasteg, utan å endre samdanstak. Dette dansar vi ein gong til (4 takter). Så tar vi samdanstak 1, dansar som før eit sidesteg inn og ut og deretter 2 gonger rundt på 4 snusteg (snusteg = pivot på engelsk). Dette siste dansar vi ein gong til (4 takter). Så dansar vi to ”Dudacka”-steg: eit sidesteg innover med påføljande tramp på ledig fot, og så tilsvarande utover. Så dansar vi ein gong rundt på 2 polkasteg. Til slutt ”kastar vi av” ved at vi går 4 gåsteg i ein liten sirkel, guten mot venstre og jenta mot høgre.
  Tur 3. Rundsnu og polka. Med samdanstak 1 dansar vi 2 gonger rundt på 4 snusteg (pivot) og deretter ein gong rundt på 2 polkasteg. Dette dansar vi ein gong til, og ender opp slik at jenta har ryggen i danseretninga (guten ryggen mot danseretninga).
  Tur 4. REDOWACKA. Vi dansar no to polkasteg (med lett vridning) langs ringen (jenta rygger), så 2 gåsteg og så to ”vridningar” (rocking steps) på staden. Så dansar vi det same tilbake igjen (guten rygger). (Guten startar på venstre, jenta på høgre fot.) Så tar vi saman med samdanstak 1 og dansar 2 polkasteg langs ringen (jenta rygger) med litt vridning, og deretter to gonger rundt på 4 snusteg (pivot). Det siste dansar vi ein gong til, men istaden for siste rundsnuen går jenta rundt under venstre arma til guten ein gong på 3 raske gåsteg.
  Tur 5. Sidesteg inn og jenta rundt. Utan å halde saman dansar vi eit bytomfotsteg sidelengs rett inn mot sentrum og eit sidesteg tilbake. Så dansar jenta rundt seg sjølv mot venstre på 2 dobbeltsviktsteg samtidig som ho avanserer noko langs danseretninga, medan guten går 4 små steg framover og klappar sterkt for kvart steg. Dette dansar vi ein gong til. Så fell guten på kne og klappar 15 gonger medan jenta dansar rundt han i ein motsols sirkel samtidig som ho dansar rundt seg sjølv på 15 dobbletsviktsteg. Til slutt reiser guten seg medan jenta plasserer seg på utsida av guten med høgre foten klar til neste tur.
  Tur 6. Overgang. Med samdanstak 1 dansar vi 2 polkasteg ein gong rundt, og avsluttar med å gå 4 gåsteg i liten sirkel kvar for oss (guten motsols og jenta medsols), slik at vi er klar til å byrje på tur 1 på nytt.
  Tur 7. = Tur 1 (utan innleiinga).
  Vi avsluttar med å løyse opp valsetaket, held saman med hans venstre (hennar høgre), tar eit steg bakover og helsar djupt.

  Tilbake til toppen av dokumentet


 • Menuettvals i kvadrilje
  Ein nykomponert dans i stildansform (Vebjørn Bakken)
  Musikk: Ein menuett med 8 eller 16 takter per vek. Vi bruker 64 takter på å danse ein gong gjennom. Musikk som høver svært bra den menuetten som heiter Monnevet frå dansken Niels Johansens notebok, og som finst på CD’en Balance som kom ut i 2003 med musikarane de Fries & D. Beck. (Tove de Fries og Malene D. Beck).
  Dansemåte
  Vi stiller opp i vanleg kvadrilje. Dei para som har ryggen eller fronten til musikken er par A, dei andre er par B. Vi bruker det lette taket gjennom heile dansen, men når guten fører jenta ”rundt og inn på plass” tar dei saman venstre i venstre og og skifter etterpå straks tilbake til det lette taket. Gjennom heile dansen bruker vi ”valsemenuettsteg”, altså eit bytomfotsteg der vi trør med tyngd på venstre foten, set høgre tå inntil med vekt og trør ned igjen på venstre (og neste tilsvarande for høgre fot). Vi startar alle nye element på venstre fot. Det er viktig at svikten blir i samsvar med musikken! Overalt der det er naturleg helsar vi lett på den vi tar saman med når vi startar eller avslutter eit element.
   
  Tur 1 Oppbyding. 
  A-para dansar to bytomfotsteg mot kvarandre og helser lett på motsett par på slutten av andre steget. Så dansar dei tilbake på plass (rygger) på to steg og helser lett på kvarandre på slutten av andre steget. Så tar dei saman høgre i høgre med hjørne-personen og dansar ein gong rundt medsols og inn på plass med eigen partner. Så dansar B-para det same.
  Tur 2. Halvkjede fram og tilbake
  A-para dansar lukka halvkjede over til motsett plass og guten fører jenta rundt og inn på plass (4 takter). Så dansar A-para lukka halvkjede tilbake, og guten fører jenta rundt og inn på plass. Så dansar B-para det same.
  Tur 3. Mølle
  Jentene tar samen med det lette taket og dansar medsols mølle 4 bytomfotsteg (dei slepper på fjerde steget og bruker det meste av steget til å snu). Så tar dei saman med venstre og dansar tilbake til eigen plass. Dei bruker det meste av siste steget til å danse inn på plasse og helse lett på eigen. Så dansar gutane det same.
  Tur 4 Kjede
  Vi tar saman med eigen høgre i høgre og dansar vanleg høgrehands kjede (motsols for guten) ein gong rundt ringen. Når vi møter eigen på nytt tar vi igjen saman høgre i høgre og dansar rundt medsols ½ gong på staden. Så tar vi saman venstre i venstre med framand og vi dansar kjede rundt ringen motsett veg (medsols for guten). Vi møter til slutt eigen partner med høgre i høgre og dansar ½ gong rundt motsols og inn på plass (guten rygger), og vi skifter til det lette taket med lett helsing.
  Så kan vi danse dansen ein gong til.

  Engelsk dans nr 17  (Etter Marita)
  Rekkjedans frå Reidar Warme si bok (1. utgåve). Gutane på høgre side (sett frå musikken). Inndeling: 1-2-3. Gåsteg og balansesteg.
  Tur 1. Alle dansar 4 balansesteg, det første mot høgre. Så snur alle ein heil gong rundt på staden, jentene medsols og gutane motsols. Alle helser på sin dansepartner.
  Tur 2. Jente1 går til høgre for og bak gut2, inn i midten av rekkjene, vidare til venstre og bak jente2 og stiller seg mellom jente2 og jente3. Samtidig går gut1 til venstre for og bak jente2, inn i midten av rekkjene, går til høgre for og bak gut2 og stiller seg mellom gut2 og gut3. Når dei møter kvarandre i midten, krysser jenta framfor guten.  Jente2 og gut2 gjer plass til par1 ved å ta sidesteg.
  Tur 3. Gut1 tar saman med dei tre jentene til ring og går ei runde medsols tilbake til eigen plass.
  Tur 4. Jente1 tar saman med dei tre gutane til ring og går ei runde medsols tilbake til eigen plass.
  Tur 5. Par1 og par2 dansar 4 balansesteg, det første mot høgre. Par1 og par2 dansar så kjede ein gong rundt slik: Gutane tar saman høgre i høgre, og det same gjer dei to jentene, så venstre i venstre med eigen, så gut-gut (jente-jente) og inn på vis a vis plass, og ein halv gong rundt.
  Tur 6. Same type kjede som i tur 5, men no tilbake til eigen plass og utan balansesteg. No står par1 mellom par2 og par3.
   

  Flaggermuskvadrilje / Quadrille Francaise (ca 1818)
  Oppstilling på rekkje parvis, men berre to par som står mot kvarandre dansar saman. Par1 står til høgre sett frå musikken. Musikken er ag Joh. og Edv. Strauss. Vi tar berre saman når det blir sagt utrykkeleg (lette taket, samdanstak1). Når guten fører jenta på plass, tar han ikkje om livet til jenta. Til dei 4 første turane er det eit førespel på 8 taktar (på 5. tur svært kort). Under siste halvdel av introen helsar vi kort på eigen (i første tur djupt komplimang).
  Steg: Chasse = bytomfotsteg. Chassé-croissé = bytomfotsteg til sides + ”bakre fot svinger vi i ein boge framom og settast i golvet og andre foten inntil. Pas de basque =  (mot høgre) vi set høgre fot litt til sida, fører venstre fot ut til sida med tåa i golvet framfor høgre og tar kort vekt medan bakre fot løfter seg litt, og så set vi bakre fot i golvet igjen.
  ”fram og tilbake” = eit spesielt steg: vi tar eit bytomfotsteg fram (startar på høgre), set venstre i golvet og fører samtidig høgre fot ut til sida med tåspissen i golvet og fører  høgre fot vidare i kryss framfor venstre med tå i golvet. Så dansar vi det same bakover  igjen.
  Tur 1 – lang-buksa (Le pantalon)

  Intro. Vi dansar høgre hands engelsk kjede, og avslutter med å snu oss mot eigen. Vi dansar Chasse-croisse til høgre (gutane utover, jentene innover) og så mot venstre, og tar så saman høgre i høgre og dansar rundt på 4 bytomfotsteg. Så dansar jentene høgre hands kjede fram og tilbake (rundt med guten på begge sider). Guten trør stega på staden. Så tar vi saman med krysstak og byter plass (høgrekøyring) på 4 bytomfotsteg, og dansar  lukka halvkjede tilbake på 3 bytomfotsteg og to gåsteg.
  Så blir turen dansa ein gong til.
  Tur 2 – Sumaren (L’Ete)

  Intro. Gut1 og jente2 dansar mot og frå (”fram og tilbake”). Så dansar dei chasse-croisse til høgre og til venstre.  Dei oppførande byter så plass (venstrekøyring) på 4 bytomfotsteg, og deretter tilbake på 4 bytomfotsteg (høgrekøyring) og stanser framfor eigen med fronten til eigen. Så dansar vi chasse-croisse mot høgre og mot venstre, og så med høgre hand i høgre rundt til eigen plass på 3 små bytomfotsteg og 2 gåsteg.
  Så blir turen dansa ein gonger til med dei to andre som oppførande.
  Tur 3 – Kyllingen   (La Poulet)

  Intro. Gut1 og jente2 byter plass (venstrekøyring) på 4 bytomfotsteg. Idet dei passerer kvarandre (på 2. bytomfotsteg) legg dei høgre handflate lett mot kvarandre.  Ved plassbytet tilbake gir dei kvarandre venstre hand og stoggar midt i oppsettet og gir høgre hand til eigen dansar slik at dei 4 står på line; jentene og gutane snur kvar sin veg. Dei dansar så 4 ”pas de basque” på staden, første mot eigen. Med  krysstak dansar dei med 4 bytomfotsteg til motsett side og svingar inn på plass. Så dansar dei oppførande mot og frå (”fram og tilbake”) og etterpå dos-a-dos (venstrekøyring) på 4 bytomfotsteg. Så tar dei saman med eigen (lette taket) og dansar mot og frå (”fram og tilbake”). Til slutt lukka halvkjede til eigen plass på 3 bytomfotsteg og 2 gåsteg.
  Så dansar vi turen ein gong til med dei to andre som oppførande.
  Tur 4 – Lita gjeterjente (La Pastorelle)

  Intro.  Par1 dansar mot og frå (”fram og tilbake”). Så på ny fram til midten, og guten fører jenta til motståande gut på eit bytomfotsteg og to gåsteg (guten står i ro). Dei tre på rekkje dansar så mot og frå (”fram og tilbake”), medan oppførande gut dansar tilbake (rygger) på 4 ”pas de basque”. Så dansar dei tre mot og frå (”fram og tilbake”) ein gong til. Så dansar oppførande gut sin solo: Mot og frå (”fram og tilbake”), 2 ”pas de basque” på eigen plass, så ”chasse-croisse” på skrå mot høgre der han tar lette taket med eigen. Så drar oppførande gut dei tre andre med seg i ein halvsirkel ein halv omgang medslos på 8 sidesteg. Etter det 4. steget slepper jente1 dei to andre så para sluttar på motsette plassar. Til slutt lukka halvkjede tilbake til eigen plass.
  Så blir turen dansa ein gong til med par2 som oppførande.
  Tur 5 – Saint-Simonienne

  Kort intro. Under introen trør guten inn framfor jenta si og tar samdanstak 1. Så dansar alle para ein gong heilt rundt på 16 sidesteg (polka). Så dansar para sidelengs mot kvarandre på 4 sidesteg og frå kvarandre igjen. Så dansar dei igjen mot kvarandre (4 sidesteg) og dansar tilbake likeeins med motsett jente (jentene byter rygg  mot rygg).  Så dansar jentene jentekjede fram og tilbake med bytomfotsteg (som i tur1).  Så dansar alle mot og frå to gonger slik som ovanfor, og får dermed bytt tilbake til eigen.
  Til slutt dansar alle ut i stor ring med vanleg polka (eller oppatt det ovanfor ein gong til).

  Radetsky marsj (seniordans)
  Byrje på høgre. Gåsteg. Baklengs ”glidesteg”.
  Oppstilling: Parvis på lange rekkjer. Vi tar saman når vi byrjar danse.
  Tur 1a: 4 steg mot og 4 frå (rygge), snu 90 grader mot høgre og gå 4 fram og 4 tilbake (rygge). Så 4 til sides til høgre og 4 til sides tilbake.
  Tur 1b: Jentene går mot kvarandre og tar saman med det lette taket (4 steg) høgre i høgre. Gutane gjer tilsvarande. Alle går 8 steg i medsols mølle, så 8 steg tilbake (rygge). Så rygger jentene tilbake på plass 4 steg, og så gjer gutane det same.
  Tur 1c = 1a.
  Klappe 4 klapp.
  Tur 2a: Baklengs glidesteg (trø bak med høgre, venstre inntil, to gonger), så fram igjen på 4 gåsteg. Så lukka halvkjede over (8 steg); glidesteg bakover og fram igjen, og lukka halvkjede tilbake.
  Tur 2b: Dos-a-dos jentene (8 steg), så gutane det same. Så bakover to glidesteg og gåsteg fram att på 4 gåsteg. Så halvkjede over. Så dos-a-dos jentene, og så gutane. På nytt 2 glidesteg bakover og 4 gåsteg fram att. Og igjen halvkjede over.
  Klappe 4 klapp
  Så byrjar dansen på nytt.
  Tur 1a + 1b + 1c

  (Huskerege 1: Etter glidesteg er det alltid lukka halvkjede
  Huskeregel 2: 2b = Dos-a-dos + 2a på begge sider.)

  Tilbake til toppen av dokumentet


  Sellenger’s Round
  Parvis på stor ring, alle held saman med det lette taket. Starte med omkvede, så verset.

  Stor ring: 4 sidesteg mot venstre og 4 gåsteg vidare (starte gåstega på høgre). Så det same tilbake.
  Vers1: 4 gåsteg inn mot sentrum. 4 gåsteg tilbake.
  Set-and-turn-sekvens: Set and turn (mot venstre først) og 4 steg rundt seg sjølv. Så set-and-turn (mot høgre først) og gut og jente byter plass på 4 gåsteg. (Guten går rundt medsols og fram, jenta berre går fram innafor guten.)
  Stor ring.
  Vers 2: Siding til venstre + siding til høgre.
  Set-and-turn-sekvensen
  Stor ring.
  Vers 3: Armkrok 8 steg medsols, snu og armkrok tilbake.
  Set-and-turn-sekvens.
  Stor ring.
  Avslutning: 8 gåsteg slinger langs ringen (til nr 4) (høgre hands kjede utan å ta saman). Alle tar saman til stor ring som i starten, så 4 gåsteg inn og 4 ut att (rygge), så 4 inn, og så 4 vidare inn heilt til slutt.

  Tilbake til toppen av dokumentet


  Schottischer Tanz pardans
  Reinlendermusikk, runddans berre med lukka reinlender. Reinlendersteg over alt. Start alle element på ytre fot. Samdanstak nr 1.
  Innleiing m/ lita helsing (første 2 reinlendertaktene)
  a) Framover 1 gong. To reinlendersteg framover (lette taket), og runddans (1 g. r.) (berre ein gong)
  b) Frå og mot. Vi slepper kvarandre og danser  frå og imot pluss runddans 1 gong rundt. Dette dansar vi ein gong til.
  c1) Jenta bakover. Vi tar høgre i høgre og dansar framover langs ringen (Jenta bakover og guten framover) to steg  og så  jenta under armen medsols (1 g rundt). Dette dansar vi ein gong til. Så dansar vi saman 2 gonger rundt.
  c2) = c1) Når vi stoppar, har guten ryggen inn i ringen, jenta ryggen ut av ringen.
  d) Til side. Guten dansar eit reinlendersteg sidelengs langs ringen og sidelengs tilbake (jenta i ro). Så jenta langs ringen sameleis og tilbake. Så dansar guten til sides att og tilbake. Og så dansar jenta rundt seg  sjølv medsols (2 steg).
  e) ”Rart tak”. Vi tar saman venstre i venstre (høgt) og dansar framover to reinlendersteg, så saman rundt 1 g. med ”rart” samtak. Dette dansar vi totalt 4 gonger.
  f) Arkade: Vi tar saman med ytre hender, jenta dansar først over på feil side på to steg framfor guten, så byter vi hender og jenta dansar tilbake til rett side, og så 1 gong rundt. Dette dansar vi totalt 4 gonger.
  g) = c1)
  Helse på eigen.
  h) Gåsteg. Gå 12 steg framover langs ringen med lette taket, guten svingar så framfor jenta og skifter hand. Dei helsar mot publikum og skifter hand, og helser så mot eigen.

  Tilbake til toppen av dokumentet


  Heidenröslein
  Kvadriljeoppstilling. Vals. Starte med høgre fot.
  Alle dansar vals (høgre i høgre) ein gong rundt på staden med eigen på 4 valsesteg, så heilt rundt vestre i venstre med framand (4 valsesteg). Jentene kjem då tilbake til eigen plass og står i ro, medan gutane straks går inn til medsols mølle og avanserer ¾ runde og stiller seg inn ved sida av jenta der. Så dansar jentene innafor gutane i motsols ring og stiller inn ved sida av ny gut etter ¾ runde (begge med fronten inn mot midten). Så skifter gut og jente plass på to sidesteg (guten bak, 2 takter), og med eit påfølgjande kompliment til den dei passerte (2 takter). Så snur alle langs ringen, og alle dansar høgrehands kjede langs ringen, tar saman med den tredje dei møter og dansar vals fram til guten sin vanlege plass.
  Det heile gjentar seg 4 gonger, og då er dansen slutt og alle er tilbake på eigen plass med eigen kavaler. Jenta vil skifte posisjon og kavaler heile tida, men guten vil ”pendle” mellom sin faste posisjon og posisjonen ¾ rundt.

  Tilbake til toppen av dokumentet


  Kvadrilje ny 1819
  Kvadrilje,primær- og sekundærpar (A og B-par), gåsteg, pas de rigadau. Lette taket.
  Tur 1.
  Medsols i stor ring 16 steg, snu bakover og tilbake.
  Tur 2. A-para tar saman i ring og går halvt rundt, løyser opp og går med kyrkjetak heil til eigen plass (høgrekøyring) (8+8t). B-para gjer det same.
  Tur 3. A-para går mot kvarandre (4 steg) tar saman begge i begge med framand  (med lett helsing) og dansar pas-de-rigadau.  Dei går så ein gong rundt på staden (framleis begge i begge) og rygger tilbake på eigen plass. Så dansar dei lukka halvkjede fram og tilbake (16+16t.). Så gjer B-para det same.
  Turen blir dansa ein gong til.

  Tilbake til toppen av dokumentet


  Prissesse Alice si valsekvadrilje
  Kvadrilje, vanleg norsk inndeling. Starte med høgre fot. Lette taket; venstre i venstre, høgre i høgre. Tur1 og tur2 blir dansa 4 gonger, tur3 2 gonger.

  Tur1. Par1 dansar 3 valsesteg fram med helsing mot par3 og 3 valsesteg tilbake (rygger) og hels. Så to fram, byter hand og fører jenta over til par4, og dei to 3-oppsetta på kvar side av oppførande par dansar mølle ein gong rundt. Så møtest par 1 venstre i venstre midt inne i kvadrilja og dansar vals rundt ein heil gong og inn på plass (med venstre i venstre). Så dansar par1 vals rundt inne i oppsettet motsols (høgre i høgre, høgt), jenta går under armen 1 gong for kvart av para dei passerer og helsar samtidig lett. Så blir det heile dansa 3 gonger til med nye oppførande par.

  Tur2. Par1 dansar 8 valsesteg over til motsett par. Så tar dei saman høgre i høgre med par3 og dansar mot og frå (to steg) og byter plass med framand (2 steg). Så dansar dei tilsvarande med den dei så møter til saman 4 gonger slik at par 1 er komen inn i ringen att. Så dansar par 1 vals rundt inne i ringen og tilbake til eigen plass. Så tar alle 4 dansar jentene saman til høgre hands mølle, og rundt med vis-a-vis gut (ikkje føre), og det same ein gong til så dei kjem tilbake på plass. Så dansar alle vals ein heil gong rundt motsols på ringen (16 steg). Det neste oppførande par byrjar no på neste omgang utan å stoppe valsen. Til saman 4 omgangar med nye oppførande par.

  Tur3. Først dansar alle høgrehands kjede rundt heile oppsettet (16 steg). Så dansar par1 og par3 to steg mot mot kvarandre og to tilbake (ryggar) og to steg inn igjen og gjer kompliment. Så snur dei som står nærast par3 og par4, seg mot par3/par4 og tar saman til to høgrehands møller, og dansar rundt medsols 4 valsesteg, snur og dansar venstrehands mølle tilbake. Idet dei avsluttar mølla, tar dei 4 saman til rekkjer vendt mot kvarandre (på par3 og par4 sine sider). Så dansar rekkjene eit valsesteg mot og eit tilbake, og så mot og byte plass med den som står rett overfor (to valsesteg). Så dansar rekkjene det same ein gong til slik at rekkjene kjem tilbake der dei starta. Så dansar par1 og par2 vals inne i kvadrilja motsols ein gong rundt (8 valsesteg), medan par3 og par4 dansar vals rundt på staden. Til slutt dansar alle vals rundt i stor ring. Så blir turen dansa ein gong til med par3/par4 som oppførande.

   Randolph Farewell
  Dans for 3 par i ring, laga i 1995 i USA. Sakte vals. Lette taket. Dansen blir dansa 3 gonger igjennom med nye oppførande par i del B. Vi deler difor para inn i 1,2,3 rekna motsols (gjeld del B).
  A. Mølle og kjede. Alle dansar ¾ gong rundt med eigen (2 valsesteg). Jentene møtes inne i ringen og dansar venstre hands motsols mølle medan gutane dansar medsols vals på ringen (2 steg). Så møter vi eigen høgre i høgre og dansar rundt ½ gong (2 steg) og så dansar gutane venstre hands motsols mølle inn i ringen medan jentene dansar medsols på ringen (2 steg). Så møter vi igjen eigen og dansar høgre hands kjede (2 steg per person) rundt ringen til vi møter eigen på ny (utan å ta saman), og dansar der rundt oss sjølve motsols ein gong før vi stiller på plass (16 steg i alt).
  B. Diagonalar.  Etter del A stiller par 2 og 3 seg på ringen med fronten inn utan å halde saman og med bra avstand imellom. Dei står i ro heile del B medan oppførande par 1 dansar. Par 1 dansar diagonalt tvers over ringen (med jenta føre) mellom par 2 og 3, jenta svingar til venstre og guten til høgre rundt den dansaren som står nærast og kryssar deretter tvers over ringen (jenta innafor guten), jenta gjennom par 2 og guten gjennom par 3 og møtest så på eigen plass (8 steg i alt).
  C. Ring. Alle tar så saman til ”stor” ring og dansar 8 valsesteg langs ringen medsols slik: Først dansar vi 2 valsesteg (med bra framdrift), derpå 2 ”stoppesteg”, så 2 valsesteg igjen og til slutt 2 ”stoppesteg”. (På stoppestega trør vi berre ”fram og inntil”.)
  Så blir ny omgang dansa med par 2 som oppførande, og tredje gongen med par 3 som oppførande.

  Belle of the Ball (”Ballets dronning”) Engelsk countrydans.
  Rekkjedans, gutane til høgre sett frå musikken, jentene til venstre. Inndeling 1,2. Vals. Vanleg rekkjedansprogresjon. Starte på høgre fot.
  A. Møller. Alle dansar to valsesteg på staden, først mot høgre. Gutane snur så rundt eigen akse medsols, medan jentene byter plass, ved at jente1 ”kastar av” rundt jente2 medan jente2 snur rundt medsols innafor. Så dansar jente1 og dei to gutane mølle ein heil gong rundt (4 valsesteg). Så blir nesten det same dansa ein gong til, men no kastar jente2 av og no dansar alle fire mølle.
  B. Etter kvarandre. No dansar dei to gutane etter kvarandre (gut1 først) mellom dei to jentene, svingar til venstre og inn på gutane sine plassar (gut1 og gut2 har no bytt plass). Så dansar alle to valsesteg på staden (først til høgre), og byter plass på to valsesteg (”Hole-in-the-wall-steg” = eit valsesteg fram og forbi kvarandre, eit tilbake). Så dansar vi dette ein gong til, men no er det jentene som dansar etter kvarandre. Dermed har par1 og par2 bytt plass.
   

  I care not for These Ladies.  Engelsk countrydans. Ringdans. Fire omgangar, først vers og så refreng. Gåsteg, sidesteg.
  Vers1. Vi held saman med det lette taket og dansar 8 sidesteg mot venstre, så 8 tilbake mot høgre.
  Refreng
  . Vi dansar ”set and turn” (først mot høgre), så går vi høgre hands kjede først med eigen (4 steg), så med neste (4 steg) og så går vi rundt med begge i begge med tredje (8 steg).
  Vers2. Vi går "siding" først på venstre side (8 gåsteg), så på høgre side. Refreng.
  Vers3. Vi går ”arming” først med høgre arm (8 steg), snur og med venstre tilbake. Refreng.
  Vers4. = vers1. Refreng.

  The Cambridge Waltz. Vals. Rekkjedans, gutane på eine sida (til høgre sett frå musikken), jentene på andre sida. Inndeling 1,2.
  A. Oppbygding. Jente1 dansar to valsesteg over til gut2, gjer kompliment (2 takter) og dei dansar rundt (høgre handflatene mot kvarandre) og jente1 dansar tilbake og inn på plass (totalt 8 takter). Så dansar gut1 tilsvarande med jente2.
  B. Mellom rekkjene. Jente1 og gut1 tar saman med lette taket (h for jenta og v for guten) og dansar 3 valsesteg nedover frå musikken mellom rekkjene, snur på fjerde steget, uten å sleppe taket, og dansar oppover att inn på plass der par2 stod. På siste 2 taktene svingar jenta medsols under armen og inn på plass. På dei to siste taktene flytta par2 seg oppover og ga plass til par1 på 2 valsesteg (gjerne samtidig med at dei roterer ein gong rundt seg sjølv).
  C. Vandring. Jente1 og gut1 dansar no eit slags 8-tal med dei av notsett kjønn som står nærast dei på kvar side. Dei kryssar først tvers over oppsettet (til venstre for kvarandre), vik til høgre og dansar rundt ½ gong med høgre mot høgre medsols med den dei møter (gut1 møter jenta lengst frå musikken og jente1 møter guten nærast musikken). Så dansar dei forbi kvarandre (til venstre for kvarande) inne i oppsettet (guten mot musikken, jenta frå, guten nærast guterekkja) og rundt ½ gong med den dei møter med høgre hand mot høgre  (gut1 møter jenta nærast musikken, jente1 møter guten lengst frå musikken), og vidare inn på vis-a-vis plass. Gut1 og jente1 har altså no bytt plass.
  D. Vals
  . Alle dansar no to små valsesteg mot kvarandre og gjer kompliment mot eigen (2 takter), tar så saman begge i begge og dansar ein heil gong rundt medsols (kan avslutte med jenta rundt under armen). Så tar dei saman med vanleg valsetak og par1 byter i valsen  plass med paret nedafor(4 takter, kan avslutte med jenta rundt under armen) (par2 avanserer ein plass mot musikken). Dei startar valsen ved å danse på tvers av oppsettet den retninga guten står i. På ein omgang av dansen har altså para forflytta seg to plassar, par1 frå musikken, par2 mot musikken.

  Høstdronningens kvadrilje Ein amerikansk kvadriljedans til musikk av Susa (marsjar). Mest gåsteg og sidesteg. 4 turar.Par A og par B. Ikkje viktig kva fort ein startar med.. Alle turane startar med innleiande musikk med helsing mot eigen på slutten. Mest det lette taket.
  Tur 1. A-para dansar første delen, så dansar B-para det same. A-para dansar ført lukka halvkjede fram og straks tilbake igjen. Så tar dei krysstak og går på 16 steg rundt kvadrilja motsols på innsida. Når dei passerer eit B-par så bukkar dei (på steg 4 og 12). Så går jentene jentekjede fram og tilbake. Så dansar B-para det same.
  Tur 2. Først går alle jentene (3 gåsteg + inntil) over til næraste framand gut, og alle går parvis 4 steg inn mot sentrum (4 steg), tar der saman med eigen igjen og para ryggar ut på vanleg plass, tar høgre i høgre med eigen og byter plass ved å gå 4 steg rundt medsols slik at jentene står til venstre for guten sin. Så dansar dei tilsvarande ein gong til: Jentene går til nærate framand gut. dei tar saman og går inn mot midten, der dei tar saman med eigen gut og rygger på 4 steg inn på eigen plass, og så tar dei høgre i høgre og går rundt ein halv gong medsols og stiller seg som ved starten av turen. Så dansar A-para inn mot sentrum på 4 steg, tar parvis saman begge i begge og dansar sidesteg, ført mot sentrum og så utover. Så slepper dei taka med eigen og går i ein liten sirkel rundt nærast B-person (som også går samtidig) og tilbake til eigen plass og tar saman med eigen. Straks tar jentene saman til høgrehands mølle og går 8 steg rundt medsols, snur og går med venstrehands mølle på til tilbake igjen. Så er det B-para som parvis går inn mot sentrum, tar saman begge i begge og dansar sidelengs inn og ut att, slepper taket og går i ein halvsirkel rundt næraste A-person heim til eigen plass. Så tar gutane saman og dansar mølle på same måte som jentene gjorde. Når dei kjem tilbake til eigen går dei rundt medsols med eigen (med underarm mot underarm) og så motsols rundt med hjørne-personen og tilbake på vanleg plass og tar det lette taket med eigen.
  Tur 3. Første del er ein karakteristisk bytedans der alle dansar (sidesteg) heilt rundt ringen på 32 steg. Alle gutane dansar likt og alle jentene dansar likt. Gutane startar med å danse mot høgre (motsols)1/4 omgang, samtidig med at jentene dansar 1/4 omgang mot høgre inne i ringen medsols. Dei møter så ein framand dansar, tar saman begge i begge og går rundt medsols på staden (4 steg) slik at gutane står inne i ringen og jentene yst. Så dansar alle mot høgre ein gong til 1/4 omgang, tar saman begge i begge med den dei møter og byter igjen plass med begge i begge ved at dei går medsols rundt. Tilsvarande skjer no to gonger til slik at alle kjem tilbake til eigen plass. No tar A-para saman med samdanstak 1 og dansar sidesteg forbi kvarande diagonalt over  kvadrilja (i midten har jentene rygg mot rygg når dei passerer kvarandre). Dei dansar 8 sidesteg og kjem langt utafor kvadrilja før dei snur tilbake på 8 nye sidesteg. Så tar A-para parvis saman med lette taket og går motsols rundt inne i kvadrilja til B-paret, helsar raskt på 4. steget, og rygger vidare inn på vis-a-vis plass på 4 steg. Så dansar dei heim til eigen plass med lukka halvkjede. Så dansar B-para det same som A-para nyss gjorde (sidesteg osb). Heilt til slutt tar alle saman til stor ring (lette taket) og går ein heil gong rundt på og inn på plass (16 steg).
  Tur 4. Først går A-para inn mot sentrum parvis på 4 steg, tar saman med næraste dansar og rygger tilbake på 4 gåsteg slik at dei dannar 2 firerrekkje på Apara si side. Dei 4 held saman med det lette taket. Så slepper alle taket og rekkjene byter plass ved at dei går rett fram "gjennom" kvarandre (alle vik til venstre) og snur rundt motsols når dei er komen over på andre sida. Så dannar dei to møller (A-para med det B-paret som no står rett over for seg) og dei går rundt medsols med høgre i høgre på 8 steg, snur, tar venstre i venstre og går mølla tilbake og stiller inn på dei to rekkjene att. Så byter dei to rekkjene på ny plass på same måten som første gong. Til slutt dansar alle 8 gåsteg inn på plass slik: A-para tar saman og dansar 4 steg inn og ut av ringen (rygger ut) samtidig med at B-para tar saman med eigen begge i begge og dansar rundt medsols inn på sin vanlege plass. På dei resterande 8 taktene helsar dei først parvis på kvarandre, skifter hand og helsar på publikum.

  Trip to Dunkirk
  Engelsk countrydans frå 1794. Ein omgang av dansen tar 32 takter. Vi deler dansen i 4 delar.
  Det er ein rekkjedans med 3 par, gutane på høgre side sett frå musikken, jentene på venstre side. Vi nummererer par frå musikkken i par1, par2 og par3. Før dansen byrjar, byter gut og jente i par 1 plass. Vi lærte dansen av Per Kristian Elvestad i juni 2017. Då dansa vi til valsemusikk. På internett er det video av dansen med ril- musikk.
  Vi brukar 3 ulike tak: Allemande-tak, dobbelt handtak og krysstak. Allemande-taket er er krysstak bak på ryggen til partneren, slik som i den eine turen i gamal reinlender.
  Del 1. Par 1 dansar med allemandetak 4 takter rundt medsols, snur, tar nytt tak og dansar 4 takter tilbake igjen og inn på plass.
  Del 2. Par 2 dansar med allemandetak 4 takter ein gong heilt rundt medsols på 4 takter, så dansar gut 2 og jente1 og gut 2 og jente 2 på kvar si side motsols ein heil gong rundt på 4 takter og inn på plass.
  Del 3. Med krysstak dansar par 3 rundt oppsettet ein heil gong på 8 takter og inn på plass (par 1 og 2 står i ro)..
  Del 4a. Par 3 og par 4 byter plass (begge i begge) ved at midtparet først rygger (dyttar kvarandre) på 2 takter og så dansar framover på to takter, medan endeparet først dansar framover og så bakover.
  Del 4b. Par 1 og par3 byter no plass på 4 takter: Dei tar saman begge i begge og dansar "sidelengs/bakover" rundt medsols (gutane rygger), som om det stod ein påle i midten som dei snurrar rundt.
  Vi har no dansa ein omgang av dansen. Det er vanleg å danse tre omgangar på rad. Resultater etter ein omgang er at par1 har kome i midten, par 2 er nedst, og par 3 er øvst. Etter 3 gonger gjennomdansing vil så alle vere tilbake i den posisjonen dei starta frå.

  LaReine
  Svensk kvadrilje brukt på Nordlek-ballet i 2018. Musikken har 3 vek som kvart blir spela to gonger. Omtalen er basert på videoen på Internett.
  Para med rygg/front mot musikken er A-par. Dei andre B-par. Gåsteg, bytomfotsteg, enkelt figurersteg og pas-de rigadau. Det lette taket. Nye element startar på venstre fot.
  1. Stor ring fram og tilbake. Med det lette taket (middels høgde) går vi 16 steg medsols (starte på venstre), snur med høgre inntil og starte på venstre tilbake 16 steg. Totalt 16 takter.
  2. A-para, så B-para, byter plass. A-para dansar på to bytomfotsteg mot paret til høgre, dei helsar på kvarandre på to takter, så dansar A-para vidare til motsett plass ved å danse på to bytomfotsteg motsols inn på plass og helsar på kvarandre på to takter. Så dansar B-para tilsvarande. Totalt 16 takter.
  3. Figurering og rundt med framand og eigen og lukka halvkjede tilbake til eigen plass. Gutane dansar først samtidig ei enkel figurering: Trø på venstre,  så  fram på høgre med litt trykk, så tilbake på venstre og inntil med høgre. Så dansar dei tilsvarande mot høgre (starte på høgre). Jentene står i ro medan gutan firugerer mot dei. Så dansar alle parvis mot kvarandre to pas-de-rigadau-steg. Så går alle rundt medsols med framand (begge i begge) på 6 gåsteg og deretter rundt medsols med eigen på 6 gåsteg. Totalt 12 takter så langt. Utan stopp frå førre element går A-para mot kvarandre med lette taket, tar høgre i høgre med motsett, og guten fører jenta si inn  på opprinneleg eigen plass med venstre i venstre, og tar lette taket til slutt. (6 takter)  Så dansar B-para tilsvarande. På avslutningstakta helsar alle på kvarandre parvis. (6 takter).

  Finsk Fransese – stikkord.
  Finsk fransese har vore brukt på Nordlek-ball mange gonger og føre ballet i 2018 laga Hestnes/Fosserud i samarbeid med Ilpo Salonen ei god og grundig gjennomgang av dansen. Her er ei svært kortfatta ”hugseliste” for dei som  vil repetere gangen i dansen, basert på internett-videoen. Nye element startar normalt på venstre. Ofte lette taket, ofte føring med venstre i venstre (v-i-v). Forspel til alle turane. 8 par.
  0. Innleiande polonese. Frå oppstilling parvis på kolonne går alle ei kort polonese (med feiesteg) slik at vi ender opp som kolonner med 2 par med front mot musikken. Til slutt vender dei parvis mot kvarandre på to rekkjer.
  1. Franseesi. Motståande par helser kvarandre (først kompliment med eigen 4 små steg, så 4 steg mot vis-a-vis, nytt kompliment 4 steg og 4 steg tilbake). Open halvkjede med motståande par fram og tilbake (v-i-v). Så open halvkjede med sidepar, og lukka halvkjede tilbake på plass. Damekjede med motståande, fram og tilbake.
  2. Grande valse. Jentene tar saman til medsols indre ring, startar på venstre fot, gutane motsols ytre ring startar på høgre fot, går 8 steg og 8 tilbake, der gutane løfter hendene over jentene , så det blir ein ring (jenta på rett side av guten). Så samanslåing på langs og tilbake til ring, og på tvers og tilbake. Så går alle parvis motsols på stor ring, 8 steg fram og 8 tilbake til vanleg oppstilling. Så figurerer jentene den ”spesielle forma” ( mot høgre, trø tilbake og forbi på venstre side, starte på høgre fot), fram og tilbake. Deretter figurerer gutane sameleis. Så figurerer vi tilsvarande parvis med sidepar, fram og tilbake. Til slutt plassbyte med motståande par (høgrekøyring), fram og tilbake, guten fører jenta (v-i-v).
  3. Galoppi. Sidesteg mot og frå (valsetak). Plassbyte (høgrekøyring) med sidesteg. Sidesteg mot og frå. Sidesteg med damebyte. Sidesteg mot og frå, to gonger. Figurering med motståande (= eigen partner) (spesiell form). Sidesteg mot og frå. Plassbyte med sidesteg. Sidesteg mot og frå. Sidesteg med damebyte. Til slutt plassbyte med motståande par (høgrekøyring), fram og tilbake (v-i-v), guten fører jenta.
  4. Hanhenmarssi. Para på side A dansar over til side B, tar med motsatt par på rekkje tilbake (jentene først) til side A, medan B-paret går vidare tilbake på plass. Dette blir så repetert med B-para som oppførande. Så dansar A-para over til B-para, ”avleverer” jenta,  A-guten gjer kompliment, snur rundt, alle går mot  A-sida, guten snur seg og dei to para dannar medsols ring mellom rekkkjene. Til slutt dansar dei  open halvkjede tilbake til eigen plass. Så blir denne siste delen dansa ein gong til med B-para som oppførande.
  5. Marssi. Alle 8 par kastar av samtidig, guten fører jenta (v-i-v). Dei to nederste para fører an oppover mot musikken (lette taket). Etter kvart dannar alle eit kors med to par i kvar ”vinge”, og heile korset roterer medsols. Etter totalt 48 steg dannar korsa ein stor medsols ring (16 steg). Så stoppar gutane opp og jentene dansar inne i ringen medsols (med hendene mot sentrum), fram til 4. gut som går ned på eine kneet, og jenta går rundt han motsols (8 + 8 steg). Dette blir repetert 4 gonger, slik at dansarane ender opp med eigen partner. Så går alle vidare motsols på stor ring 16 steg.
  6. Vals på stor ring. Dansen blir avslutta med vals på stor ring, leia av dei  oppførande para. Valsen kan gjerne ha 1-trinns valsesteg på venstre fot og vanleg 2-trinns på høgre fot.